WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Закон України „Про цінні папери та фондову біржу"

Можуть бути іменними або на пред'явника.

Іменні цінні папери (якщо в них не вказано, що вони не підлягають передачі) передаються шляхом повного індосаменту(передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи).

Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Види цінних паперів:

акції; облігації підприємств; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.

75. Поняття та зміст договору купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу - це угода, за якою продавець зобов'язується передати у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами в договору купівлі-продажу виступають продавець і покупець. Істотними умовами цього договору є умови про предмет і ціну. Договір є двостороннім, оплатним та консесуальним

Предметом договору купівлі-продажу можуть бути окремі речі або їх сукупність, а також певні зобов'язальні права, пов'язані з можливістю отримання майнові вигод.

Предметом цього договору не можуть бути боргові зобов'язання, авторські права.

Змістом договору куп-продажу є права та обовязки сторін (набуте право власності) і характерипзується умовами договору – предмат, ціна, строк...

77. Договір оренди, порядок його укладання, зміни і припинення

За договором оренди (майнового найму) наймодавець зо-бов'язується надати наймачеві майно у тимчасове кори-стування за плату.

Договір майнового найму між громадянами на строк більше одного року, найму майна державних та інших громадських організацій повинен бути укладений у письмовій формі. Строк договору майнового найму визначається за погодженням сторін. Коли договір майнового найму укладено без зазначення строку, він вважається укладеним на невизначений строк, і кожна із сторін вправі відмовитися від договору в будьякий час, попередивши про це другу сторону в письмовій формі за три місяці.

При припиненні договору найму наймач зобов'язаний повернути майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.

Наймодавець має право достроково розірвати договір найму в судових органах, якщо наймач:

користується майном не відповідно до договору або призначення майна;

навмисно або з неостережності погіршує стан майна;

не вніс плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу;

Наймач може достроково розірвати договір найму: якщо наймодавець не робить капітального ремонту, який зобов'язаний робити;

якщо майно, в силу обставин, за які наймач не відповідає, виявиться в непридатному для користування стані.

78. Договір дарування

Договір дарування – договір, за яким одна з сторін передає безоплатно іншій стороні майно у власність (у повне господарське відання чи оперативне управління).

Договір вважається укладеним з моменту передачі майна обдарованому. Вимагає нотаріального оформлення

Вириізняється безвідплатністю. Обдарована сторона не має права пред'являти якісь вимоги дарувальнику, щодо якості переданого майна, якщо тільки воно не завдає шкоди здоров'ю обдарованого.

Цей договір є двостороннім і для його укладення необхідна згода обох сторін.

Договір міни

Договір міни – договір за яким кожна зі сторін зобов'язується передати іншій стороні певне майно та прийняти від неї інше майно.

Характерними ознаками договору є те, що він двосторонній, зобов'язуючий, консесуальний, оплатний. Особливість міни полягає в тому, що в цьому логоворі не використовується грошова форма плати.

79. Договір підряду

Договір підряду – цивільно-правовий договір, за яким підрядчик зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів,

а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Сторонами такого договору можуть бути як громадяни так і юр особи.

80. Поняття, предмет трудового права в Україні

Трудове право – с-ма правових норм, яка регулює трудові відносини між працівником та роботодавцем

Предметом є сус відносини, що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей у виконанні певної роботи, а також відносини, що тісно пов'язані з трудовими.

81. Джерела трудового права України.

Основне джерело трудового права – нормативно-правові акти. До них відносять Конституцію України, ЗУ:

"Про зайнятість населення",

"Про колективні договори і угоди",

"Про охорону праці",

"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні",

Ко-декс законів про працю, "Про відпустки",

"Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати",

"Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)"

інші, постанови ВРУ, Укази й розпорядження През-та Ук, Постанови й розпорядження КМУ, інструкції, правила, положення, накази міністерств, державних комітетів, відомств, міжгалузеві, міжнародні й тарифні угоди.

Особливим джерелом трудового права є міжнародні договори, ратифіковані ВРУ.

Ратифіковано близько 50 конвенцій спеціалізованого органу ООН з питань праці - Міжнародної організації праці. У трудових колективах також здійснюється нормотворча робота - прийняття локальних норм, до яких можна віднести Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про преміювання, колективні договори, накази тощо.

82. Поняття та порядок укладення колективного договору

Колективний договір - локальний нормативний акт, що регулює виробничі, трудові й соц-економічні відносини на підприємстві, в установах, організаціях.

Порядок укладання колективних договорів(угод) визначається ЗУ "Про колективні договори і угоди" Сторонами генеральної (колективної) угоди виступають: професійні спілки, які об'єдналися для ведення колект переговорів та укладення генеральної угоди;

власники чи уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення колективних переговорів та укладення генеральної угоди, на чиїх підприємствах зайнято більшість найманих працівників держави.

Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників чи уповноважені ними органи і профспілки, об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їхніх дій. Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об'єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об'єднаннями профспілок чи іншими органами, якщо їх уповноважили трудові колективи.

83. Поняття та порядок укладення трудового договору

Тpyдoвuй дoгoвip – yгoда мiж пpaцiвникoм i влacникoм ycтaнoви, зa якoю пpaцiвник зoбoв'язyeтьcя викoнyвaти poбoтy, визнaчeнy цieю yгoдoю, a влacник ycтaнoви зoбoв'язyєтьcя виплaчyвaти пpaцiвникoвi зapoбiтнy плaтню i зaбeзпeчyвaти yмoви пpaцi, нeoбxiднi для викoнaння poбoти.

Уклaдaючи тpyдoвий дoгoвip, cтopoни визнaчaють cвoї пpaвa тa oбoв'язки. Пpaвa тa oбoв'язкu cтopiн пoдiляютьcя нa:

а) бeзпocepeднi, щo визнaчaютьcя cтopoнaми;

б) пoxiднi (нeoбxiднi тa дoдaткoвi yмoви).

Як пpaвилo договір укладається в письмовій формі, і

мoжe бyти: 1) бeзcтpoкoвим. 2) нa визнaчeний cтpoк.

3) нa чac викoнaння пeвнoї poбoти.

Tpyдoвi пpaвoвiднocини виникaють iз мoмeнтy пpийняття пpaцiвникa нa poбoтy.

Уклaдeння тpyдoвoгo дoгoвopy oфopмляєтьcя нaкaзoм чи poзпopяджeнням влacникa пpo зapax. пpaцiвникa нa poбoтy.

Cтpoк випpoбyвaння для poбiтникiв нe мoжe пepeвищyвaти oднoгo мicяця

84. Випробування при прийнятті на роботу

Однією з додаткових умов трудового договору є визна-чення строку випробування під час прийняття на роботу. Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках - шести місяців (державні службовці, керівники). Для робітників - один місяць.

Окремим категоріям працівників строк випробування не встановлюється:

- які не досягли 18 річного віку;

- молоді спеціалісти, що закінчили вищі навчальні заклади і в установленому порядку направлені на роботу;

- осіб, переведених з іншого місця роботи та інших категорій парцівників.

85. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника

Обoв'язкoвe пиcьмoвe пoпepeджeння влacникa пpo звiльнeння зa двa тижнi. У paзi, кoли зaявa пpaцiвникa зyмoвлeнa нeмoжливicтю пpoдoвжyвaти poбoтy влacник пoвинeн poзipвaти тpyдoвий дoгoвip y cтpoк, зaпpoпoнoвaний пpaцiвникoм.

Пpaцiвник мae пpaвo негайно poзipвaти тpyдoвий дoгoвip, якщo влacник нe викoнye зaкoнoдaвcтвa пpo oxopoнy пpaцi.

Влacник y цьoмy випaдкy пoвинeн здiйcнити з ним poзpaxyнoк i видaти йoмy тpyдoвy книжкy.


 
 

Цікаве

Загрузка...