WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

- доходи (прибутки),

- додана вартість продукції (робіт, послуг),

- вартість продукції (робіт, послуг),

- спеціальне використання природних ресурсів,

- майно юридичних і фізичних осіб

....та інші об'єкти, визначені законодавчими актами Ук

48. Права та обов'язки платника податку.

Обов'язки:

- вести бухг облік;

- подавати декларації, бухг звітність та інші документи пов'язані з обчисленням і сплатою податків;

- вчасно сплачувати податки;

- допускати посадових осіб держ податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків.

Права:

- подавати документи, для одержання пільг з оподатк-ня;

- одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок

- оскаржувати рішення держ податкових органів та дії посадових осіб.

49. Відповідальністьза порушення податкового зако-нодавства.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і додержання законів про оподаткування несуть платники податків відповідно до законів України.

Суми податків, не внесені у визначений термін, а також суми штрафів та інших фінансових санкцій стягуються за весь час ухилення від сплати податків з юр осіб незалежно від форм власності та результатів фінансово-господарської діяльності у беззаперечному порядку, а фізичних осіб – у судовому порядку або через нотаріальні контори за виконавчими листами.

Види порушень податкового законодавства:

- неподача документів пов'язаних зобліком та оплатою платежів (декларації) – адмін відповідальність

- заниження сум податків

- приховання об'єктів оподаткування

- заниження об'єктів опопдаткування

- не перечислення в бюджет сум податків на прибутки фіз осіб

- приховання втрати підстав на пільги з оподаткування

- незаконненадання підприємцям податкових пільг посадовими особами органів держ влади – адм відповід-сть

Види відповідальності:

- штрафні санкції

- сплата пені (розрахована на суму неплатежа)

- адміністративна чи кримінальна відповідальність

50. Банківська система України.

Банк – це установи, ф-єю яких є кредитування суб'єктів госп діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касового й розрахункового обслуговування нар гос-ва, виконання валютних та інших банківських операцій

Регулюється зак Ук „Про банки і банківську дічльність"

До банківської с-ми належать: Нацбанк та комерційні банки, (у тому числі Зовнішньоекономічний банк Ук, Ощадний банк Ук...)

Нацбанк є центральним банком держави, її емісійним центром. Він проводить єдину державну грошову політику, визначає курс грошової одиниці відносно інших валют...

Комерційні банки здійснюють кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян через виконання операцій і надання послуг

51. Правове положення Рахункової палати України.

Рахункова палата здійснює контроль за викорис-танням коштів Держ бюджету Ук.

Сфера її повноваень поширюється на уряд, фінансовоекономічні органи виконавчої влади, Національний банк України...

Діє на засадах законності, плановості, об'єктивності та гласності. В межах своєї компетенції вона самостійно ви-рішує питання, пов'язані зі здійсненням контролю, про-веденням перевірок та ревізій, діє незалежно від будь-яких інших органів держави, політичних партій і гром об'єднань.

53. Кредитний договір.

Кредитний договір – угода сторін, на підставі якої кредитодавець зобов'язується надати кредит позичальнику у розмірі та на умовах зазначених у договорі, а позичальник зобов'язується повернути його у строк з відповідною платою за користування

Кредити бувають:

- банківський (коротко-, середньо- та довгостроковий)

- споживчій (різновид купівлі-продажу)

- державний

Принципи кредитування:

- зворотність

- відплатність

- строковість

- цільове призначення

- матеріальна безпечність

54. Правове положення комерційних банків.

Банк – це установи, ф-єю яких є кредитування суб'єктів госп діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове й розрахункове обслуговування нар гос-ва, виконання валютних та інших банківських операцій

Джерелами законодавчого регулювання банків є Конст Ук та ЗУ "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року.

Банки є юр особами, економічно самостійними і повністю незалежними від виконачих і розпорядчих органів держ влади в рішеннях, пов'язаних з їхньою оперативною діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству.

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються на акціонерних або пайових засадах.Суб'єкти підпр діяльності без реєстрації їх у НБУ не мають права використовувати у своїх назвах термін "банк" і похідні від нього словосполучення.

Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків можуть бути юр та фіз особи, за винятком нардепів. Частка будь-якого з засновників, акціонерів не повинна перевищувати 35% статутного фонду банку.

Ком банк діє відповідно статуту

. Комерційні банки можуть відкривати на території Ук та за її межами філіали та представництва за погодженням із НБУ

55. Правовий статус Націоанального банку України.

Джерелами законодавчого регулювання банків є Конст Ук та ЗУ "Про банки і банківську діяльність" від 20 03 1991 р.

НБУ є центральним банком держави, її емісійним центром. Він проводить єдину державну грошову політику, визначає курс нац грошової одиниці відносно інших валют...

Тільки він має право на випуск грошей в обіг, а також випуск нац. грошових знаків.

Основною ф-єю НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці Ук.

НБУ створює Держ. скарбницю республіки, зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси.

НБУ репрезентує інтереси України у зовнішніх фін відносинах

Керівним органом НБУ є Правління, що скл. з голови Правління, його заступників і членів Правління.

56. Поняття та система цивільного права України.

Цивільне право – с-ма пр норм, які, на засадах правової рівності, регулюють відносини власності, тов-грошові відносини і деякі немайнові віднос між громадянами, юр особами з метою задоволення матеріальних і духовних потреб суб'єктів сусп

Система Ц.п. – інститути, які поділені на загальну та особливу частину

Загальна частина – (правові норми та інститути, що стосуються всіх цивільно-правових відносин) норми про суб'єкти та об'єкти цив права, угоди, представництво та довіреність, позовна давність

особлива частина – (норми права, які регулюють окремі групи спец цивільно-правових відносин)право власності, зобов'язувальне право, авторське право, право на відкриття і винаходи, спадкове право, правоздатність іноземних громадян...

58. Поняття, структура та види цивільних правовід-носин.

Цивільно-правові відносини – врегульовані нор-мами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, учасники яких виступають юридично рівними носіями прав та обов'язків.

Цивільно-правові відносини скл. з трьох основних елементів: суб'єктів, об'єктів і змісту.

Суб'єктами цивільно-правових відносин можуть бути фізичні та юридичні особи.

Об'єктами цивільно-правових відносин можуть бути: речі, дії, продукти творчої діяльності, особисті немайнові блага.

Змістом цивільно-правових відносин є цивільні права та обов'яз-ки суб'єктів таких відносин.

Поділяються на такі види:

за змістом:

• майнові - спрямовані на задоволення майнових інтересів фіз і юр осіб,

• немайнові - щодо задоволення особистих немайнових інтересів учасників цих відносин;

за зв'язком учасників відносин:

• абсолютні - коли уповноваженому суб'єктові протистоїть як зобов'язаний суб'єкт невизначене коло осіб,

• відносні - коли уповноваженому суб'єктові протистоїть конкретно виз-начена особа, яка повинна виконати для уповноваженого суб'єкта певні дії;

залежно від об'єкта правових відносин:

• речові, об'єктом яких є речі,

• зобов'язальні, об'єктом яких є виконання відповідних зобов'язань;

залежно від структури:

• прості, за яких одній стороні належить тільки право, а іншій – тільки обов'язок,

• складні, за яких дві сторони мають як права, так і обов'язки;

за характером нормативного спрямування:

• регулятивні,

• охоронні

59. Цивільна правоздатність та дієздатність громадян України.

Цивільна правоздатність - здатність особи мати цивільні права і нести цивільні обов'язки. Правоздатність у громадянина України виникає від дня народження і припиняється з його смертю.


 
 

Цікаве

Загрузка...