WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Діяльність органів прокуратури спрямована на утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку

Повноваження прокуратури:

 • підтримання держ. обвинувачення в суді;

 • представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом;

 • нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

 • нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі вживання інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Працівники прокуратури не можуть належати до будьяких політичних партій чи рухів.

Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян.

Cтaтyc пpoкypaтypи в Ук визнaчaeтьcя cтaттями Koнcтитyцiї Укpaїни тa Зaкoнoм Укpaїнu "Пpo пpoкypaтуpy" вiд 5 лиcтoпaдa 1991p

30. Поняття, система та джерела адміністративного права.

Адміністративне право – сукупність правових ворм, що регулюють процес організації та діяльності органів вик влади і правоохоронну діяльність держави.Адмін право обслуговує державу

Система адм. права скл. з:

1) публічного адм. права – норми, які регулюють усі сусп. віднос. між юр особами і державою.

2) приватне – норми, що регулюють відносини між громадянами і державою.

Джерела адміністративного права – нормативні акти органу держ влади чи управління, що криють в собі

адмін-правові норми, що регулюють держ-управлінську діяльність, це зовнішні форми відображення адміністр-правових норм

Різноманітність адміністративно-правових норм

передбачає і різні джерела адміністр права Ук.

Джерела права поділяються на:

загальнодержавні (обов'язкові для виконання всіма органами управління незалежно від їх підпорядкування.)

галузеві і локальні (пошир тільки на конкретно

визначені підвідомчі органи).

Залежно від територіального устрою держави джерела поділяються на державні, обласні, міські, районні.

Щодо прикладів, то їх дуже багато: Конст Ук, Кодекс про адмін. правовідносини, законодавчі акти ВРУ ("Про об'єднання громадян", "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування"), Постанови ВРУ, Укази й розпорядження Президента Нормативні постанови й розпорядження...

31. Адміністративно-правові відносини.

Адміністративно-правові відносини – правові відносини, що складаються під впливом адм-правовихнорм, учасники яких є носіями прав та обов'язків у сфері держ.

Адм-праові відносини є об'єктом адм права

Зміст адм-правових відносин – права і обов'язки учасників (суб'єктів) адм-правових відносин

Суб'єкти адм-правових відносин – окремі фіз та юр особи, які у відповідності з адм-правовими нормами наділені повним обсягом прав та обов'язків у сфері адм-правового регулювання управлінських відносин.

32. Державна служба в Україні. Статус державного службовця.

Державна служба в Україні – професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і ф-ій держави та одержують зарплату за рахунок держ. коштів.

Посада – це візначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця деож органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

-визнані у встановленому порядку недієздатними;

-мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

-у разі прийняття на службу будуть

підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими

родичами чи свояками;

-в інших випадках, встановлених законами України.

Із прийняттям на держ. службу службовцеві присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад. Держ. службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

ЗУ "Про держ. служ-бу" від 16 грудня 1993 року.

33. Види органів державного управління в Україні.

Органи державного управління – різновид органів держ влади, які спеціально призначені для здійснення ф-ій вик влади (на основі чинного законодавства)

Щодо значимості та тер масштабу дії:

 • вищі (кабмін)

 • центральні (міністерства, комітети, відомства)

 • місцеві (облрайдерж адмін-ції)

Щодо порядку утворення:

 • утв През-том Ук (мін-ства, відомства)

 • утв кабміном (окремі органи з ф-іями допоміжного хар-ру)

 • утв центральними відомчими органами(окремі стуктурні підрозділи)

Щодо хар-ру та обсягу компетенції:

 • заг компетенції (кабмін, місцеві держ адм-ції)

 • галузевої комп-ції (міністерства та їх структурні підрозділи)

 • міжгалузевої чи функціональної комп-ції (держ комітети та окремі міністерства – мінфін)

Щодо дії в часі:

 • постійні (уряд, міністерства)

 • тимчасові (тимч комісії, комітети)

Щодо порядку вирішення підвідомчих питань:

 • єдининачальні (міністерства)

 • колегіальні (кабмін)

34. Поняття та склад адміністративного правопору-шення.

Адміністративне правопорушення- протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає

на держ чи громадський порядок, сусп власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративне правопорушення має три юр ознаки: протиправність, винність і відповідальність (адміністра-тивне стягнення).

Склад адмін правопорушення – це передбачена нормами права сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, за наявності яких те чи інше діяння можна класифікувати як адміністративне правопорушення. Склад: об'єкт; об'єктивна сторона; суб'єкт; суб'єктивна сторона.

Об'єкт адмін правопорушення – це сукупність суспільних відносин, що охороняються адміністративним правом, регулюються нормами трудового, цивільного, земельного, фінансового права, за порушення яких накладаються адмін стягнення.

Об'єктивна сторона - дія чи бездіяльність, що заборонені правом.

Суб'єкти громадяни чи посадові особи (дієздатна особа, що досягла 16 р)

Суб'єктивна сторона - вина, мотив і мета поведінки правопорушника..

35. Адміністративна відповідальність: поняття та пі-дстави.

Адміністративна відповідальність - застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адмін стягнення до особи, яка вчинила правопорушення, що за своїм характером не тягне за собою відповідно до чинного законодавства кримінальну відповідальність.. Адміністративна відповідальність - репресивний вид від-ті, де покарання має хар-р особистого зазнавання кари з метою схилити правопорушника до поведінки, яка узгодж. з равовими приписами. Виражається в стягненні, супроводжується доганою і державним та суспільним засудженням протиправного діяння й особи правопорушника.

Підставою для адм відповід-сті є адм правопорушення

36. Адміністративне стягнення: поняття та види.

Адміністративне стягнення– захід відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка скоїла адміністративний проступок, а також попередження скоєння нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Види адміністративних стягнень (їх закріплено в Кодексі про адм правопорушення:

попередження; штраф; оплатне вилучення чи конфіскація; позбавлення спеціального права; виправні роботи; адміністративний арешт; адміністративне висилання за межі Ук іноземних громадян та осіб без громадянства

37. Загальна характеристика Кодексу про адмініст-ративні правопорушення.

Кодекс про адміністративні правопорушення - 7 грудня 1984р. (сьогодні діє з понад 100 змінами та доповненнями). Він скл. з 5 розділів (33 глави).

Розділ 1. Загальні полож. Розділ містить однойменну гл.1. Розділ 2. Адмін правопорушення і адмін відповідальність (Загальна та Осо-блива частини).

Розділ 3. Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Розділ 4. Провадження у справах про А.п

Розділ 5. Виконання постанов про накладення адмін. стягнень

38. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Систему органів, що розглядають справи про адмін-і правопоруш, визначено Кодексом про адмін правопоруш.

До них належать:

адмін комісії при вик комітетах рай, міських і т.д. рад; виконавчі комітети селищних, сільських рад;

районні (міські) суди;

органи внутрішніх справ, органи держ інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені на те Кодексом.

39. Система органів управління економікою.


 
 

Цікаве

Загрузка...