WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Склад правопорушення становлять:

1) суб'єкт (деліктоздатна фіз. особа або делікт об'єднання, які вчинили правопорушення);

2) об'єкт (певні блага, на пошкодження, знищення чи позбавлення яких спрямовано винне протиправне діння);

3)об'єктивна сторона (зовн. прояв злочину, що означає яким чином здійснювалося правопорушення, якою була поведінка і її результат);

4) суб'єктивна сторона (психологічна діяльність особи. пояснюється через: вину, мотив, мету).

15. Правова держава та її ознаки.

Правова держава – така держава, в якій пануе право, де діяльність усіх її органів і пос осіб здійснюється на основі і в межав норм, визначених правом.

1) панування права як особливої соц. цінності;

2) непорушність закону, підпорядкованість самої держави, її органів, службових осіб і гром-н законам, які діють в країні;

3) непорушність прав і своб, їх охорона і гарантованість;

4) взаємна відповідальність держави і особи;

5) наявність механізму реалізації прийнятих законів та інших правових актів;

6) розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову.

7) принцип „уседозволеності" того, що не заборонено

15. Конституція Ук. Структура і характер.

Конституція – основний Закон держави, у якому закріп-люються засади суспільного і державного ла-ду, правовий статус людини і громадянина, основні принципи організації та діяльності держ. апарату, місцевого самоврядування, здійснення оборони країни, гарантування її безпеки.

Основні риси конституції:

1) основоположний хар-р – предмет регулювання конституції є найважливіші політико-правові суспільні відносини.

2) народний хар-р – конституція виражає інтереси народу та має служити йому.

3) реальний хар-р – відповідність фактично існуючим суспільним відносинам.

4) стабільність

Конституція України складається з преамбули (вступної частини) та 15 розділів (161 стаття)

16. Поняття, система та джерела конституційного права.

Конституційне право –галузь права, що являє собою сукупність норм, які ругулюють основи суспільного і державного устрою країни, основи взаємовідносин особи і держави, національно-державний і адміністр-тер устрій, систему і принципи діяльності держ органів.

Джерела конституційного права – це форми вираження держ-правових норм, за допомогою яких воля народу втілюється в конкретних пра-вових актах: Конституції, актах Верховної Ради народ-них депутатів, Президента України, органів державного управління, всенародних голосувань (референдумів), мі-сцевих Рад народних депутатів.

Система конст права – система інститутів і норм конст права

17. Загальні засади конституційного ладу України.

Розділ І Конституції України має назву "Загальні засади" і скл. з 20 ст. У ньому закріплено основні принципи конституційного ладу нашої держави, які є базою для конституційного регулювання найважливіших суспільних відносин. Ст.1 проголошує Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Ст.2 прого-лошує Укр. унітарною державою, тобто такою, в межах якої немає інших утворень, що мають ознаки суверенітету і право самостійно вступати у відносини з іншими державами, а також право виходу зі складу Ук. В Ук встанов-лено республіканську форму правління. Держ влада ділиться на закон, вик і судову. У ст. 8,9,19 закріплено основні принципи побудови та функціонування нац. правової системи (верховенство права, найвища юридична сила Конституції, визнання положень Конституції нормами прямої дії). Норми, визначені ст. 10 –12 Конституції покликані врегулювати основи нац. розвитку та міжнаціо-нальних відносин. Основні засади екон. відносин закріплено у ст. 13,14,16. Ст. У роділі І Конституції закріплено засади нац. безпеки та зовнішньоекономічної діяльності нашої держави..............................

18. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

Розділ ІІ, статті 21-68. + Декларація прав людини

Всі права, свободи та обов'язки можна поділ. на: політичні, соціальні,економічні, науково-культурні та екологічні.

Політичні – встановлюють участь громадян в управлінні державою та суспільством. (право обирати і бути обраним, право участі в референдумах, право на об'єднання в різні суспільні і політ. орг-ції, свобода слова, преси, демонстрацій)

Соціальні – соціальних захист громадян (право на працю, на освіту, медичне забезпеч., захист сім'ї).

Науково-культурні – захищають і виражають участь громад. в наук-техна. діяльності, культури (право на освіту, на користув. досягненнями науки і культури, прао творчості).

Економічні (свобода підприємн діяльності, наяв-ність різних форм власності, свобода само-управління комерц. підприємствати тощо).

Екологічні – забеспечення громадян чистим навкол. середов., водою, повітрям, забезпеч. безпеки від різних видів техн. діяльності тощо.

19. Громадянство України: порядок набуття та підс-тави припинення.

Громадянство – це усталений правовий зв'язок особи з державою, який виражається в су-купності їхніх взаємних прав, обов'язків і взаємної відповідальності.

Принципи гром-ва Ук:

єдине гром-во;

збереження гром-ва Ук в разі одруження чи розірвання шлюбу;

збереження гром-ва Ук особами, які прожива-ють за межами Ук;

захист державою гром-н, які прожив за корд; недопустимість видворення за межі Ук й видачі іншій державі.

Громадянство на-бувається:

1) за народженням;

2) за походженням;

3) че-рез прийняття до громадянства України;

4) через понов-лення в громадянстві України;

5) на підставах, передбач міжнар дог, згода на обов'язковість яких надається ВРУ.

6)Іноземців та осіб без гром-ва може бути прийнято за їхнім клопотанням в гром-во Ук. Умови набут-тя гром-ва:

  • визнання і виконання законів та Конст Ук;

  • неперебування в іноземному гром-ві;

  • безперервне проживання на законни хпідставах на території Ук протягом останніх 5 років (не поширюється на осіб, які народилися чи довели, що хоча б один з батьків дід чи баба нар. на території Укр);

  • володіння укр мовою в обсязі, достатньому для спілкування;

  • наявність законних джерел існування.

Гро-мадянство України припиняється:

внаслідок виходу з громадянства Ук;

внаслідок втрати громадянства Ук;

на підставах, передбачених міжнар договорами, згоду на обов'язковість яких надано ВРУ.

Громадянство України регулюється Конститкцією, ЗУ "Про громадянство України" та ухваленими до них ін-шими нормативно-правовими актами.

20. Форми народовладдя в Україні. Референдум: поняття і види.

Народовладдя в Україні реалізується на основі Конст через інститути безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії.

До інститутів безпосередньої демократії, які забезпечують ухвалення державного рішення прямим волевиявленням народу, відносять: референдум; обговорення проектів нормативних актів; участь у виборах органів держ. влади; загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів і вик органів перед населенням.

Референдум – голосування населення всієї держави (загально-державний референдум) або певної частини її населення (місцевий референдум) з метою вирішення найважливі-ших питань державного і суспільного життя. Види референдумів:

• імперативний (має загальнообо-в'язкове значення і не потребує ніякого затверження)

• консультативний (його результати юрид. сили не мають.);

• конституційний референдум (унаслідок якого змінюється, прийм або відхиляється конст)

законодавчий (щодо зміни, прийняття або відхилення певного закону);

• обов'язковий (це референдум, проведення якого є обов'язковим для вирішення визначених Конституцією пролем)

• факультативний (коли референдум визначається як один із можливих, але необов'язкових способів вирішення пев-них питань).

21. Виборче право та виборча система України.

Виборче право має два значення: 1) сукупність усіх норм законодавства, які ркгламентують порядок формування представницьких оргнів держави, 2) право громадян обирати (активне виборче право) і право бути обраним (пасивне виборче право).

Виборча система – передбачений законодав-ством порядок формувння представницких органів влади.

Головні принципи виборчого права:

1)принцип загального, рівного, прямого 2)виборчого права та таємного голосування

3)вільне і рівноправне висунення претендентів і кандидатів;

4) гласність;

5) безпристрасність до кандидатів з боку державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування;

6) рівність можливостей для всіх кандидатів;

7) свобода агітації;

8) контроль за джерелами фінансування та виборами на виборчу кампанію. В Ук ісує змі-шана мажоритарно(система більшості)-пропор-ційна (представництво політичних партій) виборча система.

Право голосу мають всі громадяни Ук, яким на момент голосування вже виповнилося 18 р


 
 

Цікаве

Загрузка...