WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

43. Бюджетна система України.

Усі бюджети – це ланки єдиної бюджетної системи нашої держави. Законом "Про бюджетну систему Укра-їни" визначено її структуру. До складу бюджетної систе-ми входять Державний бюджет України, республікан-ський бюджет АРКрим та місцеві бюджети. До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет району об-'єднує районний бюджет, бюджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети. Бюджет міста, що має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. Бюджет області об'єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування. Бюджет АРК об'єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування АРК. Згідно зі стру-ктурою органів місцевого самоврядування, визначеною Конституцією України та ЗУ від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні", сільські, селищні та міські ради є органами місцевого самоврядування, які представляють і захищають інтереси територіальної гро-мади певного села, селища та міста. Сільські, селищні та міські бюджети створюються для використання на пот-реби цих територіальних громад. Районні й обласні бюд-жети теж належать до місцевих бюджетів. Вони ство-рюються для виконання соціально-економічних та ін-ших програм району, області. Сукупність усіх бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, нази-вається зведеним бюджетом України. Його показники використовуються для визначення фінансової політики держави, для розробки планів економічного та соц. роз-витку України.

44. ЗУ "Про державний бюджет України".

Закон України про державний бюджет України скл з 6 розділів: 1 – загальні положення; 2 – доходи державного бюджету; 3 – фінансування та кредитування державного бюджету України; 4 – видатки державного бюджету України; 5 – формування бюджету АРК, місцевих бюд-жетів та міжбюджетні взаємовідносини; 6 – прикінцеві положення. Також до нього входять декілька додатків. Зокрема: доходи державного бюджету України; розпо-діл видатків державного бюджету України; показники взаємовідносин державного бюджету України з бюд-жетами АРК, областей, міст Києва і Севастополя; обсяги видатків загального фонду державного бюджету на утримання бюджетних установ і організацій та прове-дення заходів, які передаються у поточному році на фінансування з бюджету АРК та місцевих бюджетів; об-сяг видатків на реалізацію статті 57 ЗУ "Про освіту" з бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя.

45. Система оподаткування в Україні.

Система оподаткування – сукупність податків, що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законом порядку, а також права, обов'-язки й відповідальність платників. Кожна держава вста-новлює власну систему оподаткування, тобто визначає платників податків, об'єкти оподаткування, види пода-тків і порядок їх сплати. Тип системи оподаткування ви-значається співвідношенням 4 секторів формування по-датків і зборів (обов'язкових платежів): державний; ко-мерційний; фінансовий; населення. Ці питання регулю-ються ЗУ "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. Згідно з цим законом установлення і скасування податків до бюджетів і до державних цільових фондів здійснюється ВРУ, а також – у межах, установлених цим законом, іншими ЗУ про оподаткування, - ВР АРК, сіль-ськими, селищними, міським радами. ВР АРК, сільські, селищні, міські ради мають право встановлювати додат-кові пільги з оподаткування в межах сум, що надходять до їхніх бюджетів. Ставки, механізм справляння подат-ків і пільги з оподаткування визначаються тільки зако-нодавчими актами про оподаткування. Податкова систе-ма України базується на принципах: стимулювання під-приємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності; обов'язковості; рівнозначності й пропорцій-ності; рівності, недопущення будь-яких проявів подат-кової дискримінації; соціальної справедливості; стабіль-ності; економічної обгрунтованості; рівномірності спла-ти; компетенції; єдиного підходу й доступності.

46. Поняття податку та обов'язкового платежу, їх ви-ди. Податок – обов'язковий внесок до бюджету відпові-дного рівня або державного цільового фонду, здійснюв-аний платниками в порядку й на умовах, визначуваних законодавчими актами про оподаткування. Податки сп-лачуються в певному розмірі та в чітко визначені стро-ки. Обов'язкові платежі – це податки і збори. Усі подат-ки можна розділити на види за різними ознаками. Зале-жно від характеру платника розрізняють: податки з юри-дичних осіб (податок на прибуток, ПДВ тощо); податки з фіз. осіб (прибутковий податок, податок на промисел тощо). За формою обкладення податки поділяються на: прямі (або прибутково-майнові, належать податки, що сплачуються в процесі придбання та накопичення мате-ріальних ресурсів; визначаються розміром об'єкта опо-даткування, включаються до ціни товару і сплачуються виробником або власником; своєю чергою поділяються на особисті податки (податок на прибуток п-в, податок на доходи фіз. осіб, податок на промисел; збір за спец. Використання природних ресурсів; плата за торговий патент тощо); реальні (подаок на нерухоме майно, плата за землю, податок із власників транспортних засобів тощо)) та непрямі (податки на споживання, стягуються в процесі реалізації товарів чи послуг, включається у виг-ляді надбавки до їхньої ціни та сплачується споживачем; до них належать акцизний збір, ПДВ, мито, держ. мито). Всі податки поділяються на загальнодержавні і місцеві. До загальнодержавних обов'якових платежів належать: податок на додану вартість; акцизний збір; податок на прибуток підприємств; податок на доходи фіз. осіб; ми-то; держ. мито; податок на нерухомість; податок за зем-лю; рентні платежі; податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; пода-ток на промисел; збір на обов'язкове соц. страхування; збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір до Державного інноваційного фонду тощо). До міс-цевих обов'язкових платежів віднесено: готельний збір; збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; курортний збір; збір за участь (виграш) у бігах на іподроиі; збір за право вик-ористання місцевої символіки; збір за право проведення кіно- і телезнімань; збір за проведення місцевого аукціо-ну, конкурсного розпродажу й лотерей; збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; збір із власників собак тощо. Залежно від характеру використання податки поділяються на за-гального призначення (використовуються на загально-державні потреби без конкретизації заходів чи видатків) та спеціальні (цільові) податки (зараховуються до держ. цільових фондів і використовуються виключно на фі-нансування конкретних видатків – збір на обов'язкове державне пенсійне страхування). За періодичністю стяг-нення податки поділяються на6 разові, систематичні (ре-гулярні).

47. Об'єкт та суб'єкт оподаткування.

До суб'єктів оподаткування відносять юридичні та фізи-чні особи(за статусом); національні платники (резиден-ти) та нерезеденти (іноземні платники) – за стосунком до держави. Об'єктами оподаткування – є доходи (при-бутки), додана вартість продукції (робіт, послуг), варті-сть продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природ-них ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими актами України.

48. Права та обов'язки платника податку.

На платників податку покладаються такі обов'язки: вес-ти бухгалтерський облік; подавати декларації, бухгал-терську звітність та інші документи й відомості, пов'я-зані з обчисленням і сплатою податків; сплачувати нал-ежні суми податків у встановлені законами терміни; допускати посадових осіб державних податкових орга-нів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єк-тів оподаткування, а також для перевірок із питань об-числення і сплати податків. Платники податків мають такі права: подавати документи, що підтверджують пра-во на пільги з оподаткування; одержувати та ознайом-люватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами; оскаржувати рішення держав-них податкових органів та дії посадових осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...