WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

37. Загальна характеристика Кодексу про адмініст-ративні правопорушення. В Україні було проведено копітку роботу з кодифікації адміністративно-прпавових актів; наслідком її стало прийняття 7 грудня 1984 р. Ко-дексу про адміністративні правопорушення (набрав чи-нності з 1 червня 1985 року – сьогодні діє з понад 100 змінами та доповненнями). Він скл. з 5 розділів (33 гла-ви). Розділ 1. Загальні положення. – Розділ містить од-нойменну гл.1. Розділ 2. Адміністративні правопоруше-ння і адміністративна відповідальність (Загальна та Осо-блива частини). Загальна частина охоплює глави 2-4; 2.Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність; 3.Адміністративне стягнення. 4.Накла-дення адміністративного стягнення. Особлива частина охоплює глави 5 – 15: 5.Адміністративне правопорушен-ня в галузі охорони праці та здоров'я населення; 6.Ад-мін. правопорушення, що посягають на власність; 7.Ад-мін. правопорушення в галузі охорони природи, викори-стання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури; 8.Адмін. правопорушення в пром., будівницт-ві та в галузі використання електричної й теплової енер-гії; 9.Адмін. правопорушення у с/г. Порушення ветери-нарно-санітарних правил; 10.Адмін. правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку; 11.Адмін. правопорушення (далі – А.п.) в галузі житло-вих прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою; 12.А.п. в галузі торгівлі, фінансів і кус-тарно-ремісничих промислів; 13.А.п. в галузі стандарти-зації, якості продукції та метрології; 14.А.п., що посяга-ють на громадський порядок і громадську безпеку; 15.А. п., що посягають на встановлений порядок управління. Розділ 3. Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. – розділ містить глави: 16.Основні положення; 17.Підвідомчість справ про А.п. Розділ 4. Провадження у справах про А.п. – Ро-зділ охоплює глави 18 – 24: 18.Основні положення; 19.Протокол про А.п.; 20.Адміністративне затримання. Особистий огляд. Огляд речей і вилучення речей та до-кументів; 21.Особи, які беруть участь у провадженні в справі про А.п.; 22.Розгляд справ про А.п.; 23.Постанова по справі про А.п.; 24.Оскарження і опротестування пос-танови по справі про А.п. Розділ 5. Виконання постанов про накладення адмін. стягнень. – Розділ охоплює глави 25 –33: 25.Основні положення; 26.Провадження по ви-конанню постанови про винесення попередження; 27.Провадження по виконанню постанови про накладен-ня штрафу; 28.Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета; 29.Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, гро-шей. 30.Провадження по виконанню постанови про поз-бавлення спеціального права; 31.-//-//- про застосування адміністративного арешту; 32.-//-//-про застосуванню виправних робіт; 33.-//-//- в частині відшкодування майнової шкоди.

38. Органи, що розглядають справи про адміністра-тивні правопорушення. Систему органів, що розгля-дають справи про адміністративні правопорушення, виз-начено Кодексом про адміністративні правопорушення.

До них належать: адміністративні комісії при виконав-чих комітетах районних, міських, районних у містах, се-лищних, сільських рад; виконавчі комітети селищних, сільських рад; районні (міські) суди (судді); органи вну-трішніх справ, органи державних інспекцій та інші орга-ни (посадові особи), уповноважені на те Кодексом. Ад-міністративні комісії при виконавчих комітетах район-них, міських, районних у містах, сільських, селищних рад вирішують усі справи про адміністративні правопо-рушення, за винятком тих, що віднесені до відання ін-ших органів (посадових осіб). Виконавчі комітети сіль-ських, селищних рад депутатів, судді районних (місь-ких) судів, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення до їх відання. Адміністративні комісії утворюються від-повідними радами депутатів у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів ко-місії. В адміністративних комісіях при виконавчих ко-мітетах районних, міських, районних у містах рад депу-татів є посада звільненого відповідального секретаря ко-місії. Порядок діяльності адміністративних комісій регу-люється законодавчими актами України. Порядок утво-рення інших колегіальних органів, уповноважених роз-глядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах визнача-ється законодавчими актами України. Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, у межах наданих їм повноважень і ли-ше під час виконання службових обов'язків.

39. Система органів управління економікою.

Органи державної виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері економіки скл. певну систему. До таких органів належать: міністерства й відомства, що здійснюють галузеве та міжгалузеве управління (Мін. економіки, Мін. фінансів, Антимонопольний комітет України тощо); головні управління, управління, коміте-ти, департаменти у складі місцевих рад нардепів і місце-вих держ. адміністрацій, що здійснюють управління еко-номікою на місцевому рівні; органи управління держ. господарськими об'єднаннями, які діють у певній сфері промисловості, транспорту, зв'язку тощо.

40. Організаційно-правові форми підприємництва, суб'єкти підприємнцької діяльності. Суб'єкти підпри-ємницької діяльнсоті – громадяни України, інших дер-жав, не обмежені Законом правоздатності або дієздатно-сті. Юридичні особи всіх форм власності, встановлених ЗУ "Про власність". Підприємництво – самостійна ініці-атива, систематична, на власний ризик діяльність по в-ву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заня-ття торгівлею з метою отримання прибутку. Суб'єктами підприємницької діяльності є: приватні, акціонерні п-ва, п-ва з обмеженою відповідальністю, колективні п-ва, а також їх підрозділи (філіали, представництва, відділен-ня тощо), об'єднання п-в (асоціації, корпорації,консор-ціуми, концерни), промислово-фінансові групи, банки, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, страхові компанії, довірчі товариства, біржі то-що – тобто юридичні особи та фізичні особи (не обме-жені в своїй дієздатності громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства). Для під-приємницької діяльності законом передбачається вибір організаційно-правових форм. Залежно від видів і форм власності в Україні можуть утворюватись такі види під-приємств: індивідуальне підприємство; сімейне підпри-ємство; приватне підприємство; колективне підпри-ємство; державне комунальне підприємство; державне підприємство, засноване на загальнодержавній власно-сті; спільне підприємство; підприємство засноване на власності юридичних осіб і громадян країн СНД та ін-ших держав; малі підприємства. Своєрідною організа-ційно-правовою формою підприємницької діяльності є орендні підприємства. Зараз набуває поширення така ор-ганізаційно-правова форма підприємницької діяльності, як інноваційні підприємства. Підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни. За законом України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р., із змінами і доповненнями на 16 грудня 1993р. суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути: громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених законом України "Про власність".

41. Підстави припинення підприємницької діяльнос-ті. За законом України "Про підприємництво" від 7 лю-того 1991 р., із змінами і доповненнями на 16 грудня 1993 р. діяльність підприємця припиняється: з власної ініціативи підприємця; на підставі рішення суду або ар-бітражу; у разі закінчення строку дії ліцензії; при бан-крутстві; на інших підставах передбачених законо-давчими актами ВРУ. Підставою про порушення справи про банкрутство є письмова заява будь-кого з креди-торів або боржника до арбітражного суду. Кредитори у місячний строк з дня опублікування в офіційному друкованому органі ВРУ чи КМУ оголошення про пору-шення справи про банкрутство подають до арбітражного суду письмові заяви з майновими вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Громадяни і юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника у той самий строк повинні подати до арбітражного суду заяви з письмовим зобов'язанням про переведення на них боргу. Якщо порушено справу про банкрутство державного підприємства, його трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства йому в аренду або перетворення його в інше підприєм-ство, засноване на колективній власності за умови прий-няття на себе боргів підприємства-боржника. Арбіт-ражний суд визнає боржника банкрутом у разі відсут-ності пропозиції щодо проведення санації або незгоди кредиторів з умовами проведення санації боржника.

42. Поняття та предмет фінансового права України.

Фінансове право – сукупність правових норм, що регу-люють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів із метою забезпечення виконан-ня покладених на ці органи завдань і функцій. Що ж до предмета регулювання фінансового права, то його скла-дають відносини, що виникають у процесі становлення: бюджетної системи України, порядку розподілу доходів і видатків між її ланками; порядку готування, прийняття й виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів; визначення системи оподаткування, видів і розмірів податків, зборів та інших обов'язкових плате-жів до бюджету. Предмет регулювання фінансового пра-ва становлять: бюджетна система України, порядок роз-поділу доходів і видатків між її ланками; порядок готу-вання, прийняття й виконання Державного бюджету Ук-раїни та місцевих бюджетів; система оподаткування, ви-ди, розміри і строки сплати податків, зборів та інших об-ов'язкових платежів до бюджету; засади створення фі-нансового, грошового, кредитного та інвестиційного ри-нків; порядок державного фінансування та кредитуван-ня, утворення й погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок випуску та обігу цінних паперів, їх види і типи.


 
 

Цікаве

Загрузка...