WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

30. Поняття, система та джерела адміністративного права. Адміністративне право яв-ляє собою окрему галузь права України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Голов-ною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваю-ться і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі. Предмет регулювання адміністративного права охоплює коло однорідних суспільних відносин, до яких необхідно віднести: управлінські відносини, в межах яких безпосередньо реалізується завдання, функції та повноваження виконавчої влади; управлінські відносини внутрішнього організаційного характеру, що склались у процесі діяльності інших органів державної влади; упра-влінські відносини, що виникають за участі суб'єктів місцевого самоврядування; управлінські відносини організаційного характеру, що виникають усередині си-стеми громадських організацій. Отже, адміністративне право є окремою галуззю права, що складає систему правових норм, покликаних регулювати суспільні від-носини управлінського характеру в сфері державно-уп-равлінської діяльності органів виконавчої влади. Дже-рела адміністративного права – це зовнішні форми ві-дображення адміністративно-правових норм, закріплені в Конституції України, законодавчих актах, урядових постановах, рішеннях державних адміністрацій та інших нормативних актах державних органів. Різноманітність адміністративно-правових норм передбачає і різні дже-рела адміністративного права України. За певними кри-теріями їх можна поділити на нормативні акти органів законодавчої влади, а також затверджені зазначеними органами положення, устави, нормативно-правові доку-менти, що регулюють управлінську діяльність. Необ-хідно зазначити, що джерела адміністративного права мають свої особливості, що обумовлюються спрямова-ністю норм, їхнім змістом, а також юридичною силою та сферою поширення. За вказаними ознаками джерела права поділяються на загальнодержавні, галузеві та локальні. Загальнодержавні є обов'язковими для вико-нання всіма органами управління незалежно від їх під-порядкування. Галузеві й локальні поширюються тільки на конкретно визначені підвідомчі органи. Залежно від територіального устрою держави джерела поділяються на державні, обласні, міські, районні. Джерела адміні-стративного права, що базуються на нормах Конститу-ції України та законах, мають вищу юридичну силу щодо інших підзаконних актів, прийнятих нижчим за іє-рархією органами виконавчої влади. З огляду на чисель-ність джерел адміністративного права доцільно роз-ділити їх на такі види: Конституція України. Вона ве-де перед у системі джерел адміністративного права, є Основним Законом України. Закріплені в ній норми ма-ють пряму адміністративно-правову спрямованість. Во-ни визначають основи формування та діяльності органів виконавчої влади, розмежовують повноваження між це-нтральними й місцевими органами влади, закріплюють права і свободи громадян щодо здійснення ними держа-вного управління, участь громадських організацій в уп-равлінні державними та громадськими справами тощо.

Адміністративно-правові норми закріплюються в за-конодавчих актах, що їх приймає Верховна Рада Украї-ни. До найбільш актуальних законодавчих актів необхі-дно віднести Закони України "Про об'єднання грома-дян", "Про державну службу", "Про місцеве самовряду-вання" та ін. Постанови Верховної Ради України, які охоплюють адміністративно-правові норми організацій-ного характеру. Укази й розпорядження Президента у сфері державного управління. Нормативні постанови й розпорядження КМУ, а також затверджені ним поло-ження, устави, правила, інструкції та інші кодифіковані акти. Нормативні постанови прийняті КМУ спільно з профспілковими організаціями. Джерелами адмініст-ративного права в міжгалузевому й галузевому масшта-бах виступають нормативні акти, що їх приймають міні-стерства, державні комітети і служби України. Норма-тивні накази керівників міністерств, державних комісій і служб. До цієї групи слід віднести положення, правила та інші акти, затверджені керівниками згаданих вище ін-ституцій. Нормативні накази керівників державних підприємств, об'єднань та організацій (чи акти їхніх ко-лективних органів). Дії норм зазначених актів обмежено конкретним формуванням. Джерелами адміністратив-ного права можуть бути також нормативні акти предста-вницьких і виконавчих органів місцевого самоврядуван-ня. Акти органів громадських організацій, якщо вони затверджені чи санкціоновані державними органами і містять правила, що регулюють будь-які аспекти адміні-стративного управління (скажімо, положення про ради громадськості мікрорайону). Адміністративне право на-лежить до найменш систематизованих галузей правової системи України. З одного боку, такий стан речей пояс-нюється багатомагнітністю предмета регулювання сус-пільних відносин адміністративним правом, а з іншого – відсутністю належного впорядкування наявних адміні-стративно-правових норм. Тому зараз однією з актуаль-них є проблема прискорення роботи з систематизації та кодифікації наявних адміністративно-правових матеріа-лів. В Україні було проведено клопітку роботу з коди-фікації адміністративно-правових актів; наслідком її стало прийняття 7 грудня 1984 року Кодексу про адмі-ністративні правопорушення (набрав чинності з 1 чер-вня 1985р). Він складається з 5 розділів (33 глави).

31. Адміністративно-правові відносини.

Адміністративно-правові відносини – відносини, що ви-никають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рів-нях управління в державі. Треба відмітити, що свій регу-лятивний вплив на ці відносини здійснює адмін. право через управління і цим упорядковує відповідні відноси-ни в державі та суспільстві. Основна увага приділяється тим відносинам, які виникають із виконанням завдань і ф-ій державно-управлінської діяльності, тобто передба-чається необхідність наявності відповідного суб"єкта виконавчої влади. Говорячи про адмін-правові відноси-ни мусимо говорити і про предмет регулювання адмін. права, адже він охоплює коло відносин, до яких необхід-но віднести: управлінські відносини, в межах яких без-посередньо реалізуються завдання , ф-ії та повноважен-ня виконавчої влади; відносини внутрішнього організа-ційного характеру, що склались у процесі діяльності ін-ших органів держ. влади; відносини, що виникають за участі суб'єктів місцевого самоврядування; відносини організаційного характеру, що виникають усередині системи громадських організацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...