WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

23. Система державних органів України.

Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним ор-ганом законодавчої влади в Україні є ВРУ. Президент України є главою держав і виступає від її імені. Вищим органом у системі виконавчої влади є КМУ. Судочинст-во в Україні здійснюється Конституційним Судом Укра-їни та судами загальної юрисдикції. Система суддів за-гальної юрисдикції в Україні будується за принципом територіальності й спеціалізації. ВРУ розглядає та вирі-шує питання державного і суспільного життя, що пот-ребують урегулювання ЗУ, а також здійснює установчі та контрольні ф-ії, передбачені Конституцією. Вона приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він є гарантом державного суве-ренітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадяни-на. КМУ – вищий орган у системі органів виконавчої влади – відповідальний перед Президентом України, пі-дконтрольний і підзвітний ВРУ. КМУ у своїй діяльності керується Конституцією та ЗУ. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади (коміте-ти, управління) України здійснюють керівництво дору-ченими сферами суспільного життя, несуть відповідаль-ність за їх розвиток і в межах своїх повноважень вида-ють акти, організовують і контролюють їх виконання. Основу судової влади в Україні складають судові орга-ни, які різняться за компетенцією та юрисдикцією, але всі мають одне призначення – захист прав і свобод гро-мадян, конституційного ладу, національної безпеки, те-риторіальної цілісності, дотримання законів й справед-ливості в суспільстві.

24. Конституційний статус Верховної Ради України.

Верховна Рада України – у відповідності з ст 75 Консти-туції України – єдиний орган законодавчої влади Украї-ни. Вона правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що не входить згідно з Конституцією до ком-петенції органів державної виконавчої чи судової влади, а також не є таким, що вирішується виключно всеук-раїнським референдумом. У своєму соц. призначенні, ф-ях та структурі ВРУ втілює представницькі засади пов-новладдя українського народу, яке, як відомо, реалізує-ться у формі як представницької, так і безпосередньої демократії. До повноважень ВРУ належить: внесення змін до Конституції України в межах і порядку, перед-баченим розділом ХІІІ Конституції; призначення всеук-раїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 Ко-нституції; прийняття законів; визначення засад внутрі-шньої та зовнішньої політики; призначеня виборів Пре-зидента України у строки, передбачені Конституцією; заслуховування щорічних і позачергових послань Пре-зидента про внутрішнє і зовнішнє становище України; усунення Президента з поста в порядку особливої про-цедури (імпічменту); надання згоди про призначення Президентом Прем'єр-міністра України; здійснення ко-нтролю за діяльністю КМУ тощо. Конституційний склад ВРУ – 450 нардепів, які обираються на основі загально-го, рівного і прямого виборчого права таємним голосу-ванням строком на 4 роки. Нардепи здійснюють свої по-вноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі або мати інший представницький мандат. Їм гарантується депутатська недоторканість. ВРУ працює сесійно. Вона є повноваженою за умови обрання не менш як 2/3 від її конст. складу. ВРУ збирає-ться на першу сесію не пізніше ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засі-дання ВРУ відкриває найстарший за віком депутат. Чер-гові сесії ВРУ починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії ВРУ, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою ВРУ на вимогу не менш як 1/3 нардепів від ко-нституційного складу ВРУ або на вимогу Президента. Засідання ВРУ проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конст. складу ВРУ. ВРУ обирає зі свого складу Голову ВРУ, Першого заступника і заступника Голови ВРУ та може відклика-ти їх. ВРУ затверджує перелік комітетів ВРУ, обирає голів цих комітетів. Останні здійснюють законопроект-ну роботу, готуюють і попередньо розглядають питання віднесені до повноваження ВРУ. Для підготовлення і попереднього розгляду питань ВРУ може створювати тимчасові спеціальні комісії. ВРУ для проведення розс-лідувань із питань, що становлять суспільний інтерес, може створювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувало не менш як 1/3 від конст. складу ВРУ. Процес законотворчої діяльності ВРУ х-ся правом зако-нодавчої ініціативи, прийняттям та оприлюдненням. Закони ВРУ приймає більшістю від її конституційного складу. Закони, що вносять зміни до Конституції та сама Конституція приймається не менше як 2/3 від конст. складу ВРУ. Закони підписує Голова ВРУ і невідкладно надсилаються Президентові України.

25. Конституційний статус Президента України.

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він є гарантом державного суверенітету, терито-ріальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Новоо-браний Президент вступає на пост не пізніше як через 30 днів після офіційного оголошення результатів вибо-рів, із моменту складення присяги народові на урочисто-му засіданні ВРУ. Президент має такі повноваження: за-безпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; звертається з посланням до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє становище України; приймає рішення про визнання іноземних держав; приз-начає позачергові вибори до ВРУ у строки, встановлені Конституцією; припиняє повноваження ВРУ, якщо про-тягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначає, за згодою ВРУ, Прем'-єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України, приймає указ про його відставку та ін. Президент користується правом недоторканості на час виконання повноважень. Він очолює Раду нац. безпеки і оборони України, яка є координаційним органом із пи-тань забезпечення безпеки та оборони в Україні. Прези-дент виконує свої повноваження до вступу на пост ново-обраного Президента, але Конституція встановлює, що повноваження Президента припиняються достроково в разі його відставки, неможливості виконувати свої пов-новаження за станом здоров'я, усунення з поста в поря-дку імпічмента та смерті. При Президентові функціонує Адміністрація Президента, яка є допоміжним органом, що складається з кваліфікованих наукових консультан-тів, політиків, правознавців, економістів. Їхнє завдання полягає в тому, щоб надавати виважені поради Президе-нтові для винесення рішень, готувати попередньо прое-кти документів, проводити експертні оцінювання отри-маних даних щодо соціально-економічного стану суспі-льства, аналізувати й давати рекомендації для ефектив-ного вирішення існуючих проблем.

26. Конституційний статус Кабінету Міністрів Украї-ни. Основними напрямками діяльності органів держав-ної виконавчої владм в Україні є реалізація двох основ-них ф-ій: виконавчої та розпорядчої. Виконавча ф-ія х-ся тим, що ці органи безпосередньо виконують нормативні приписи та інші акти законодавчої влади. Розпорядча ф-ія х-ся тим, що для виконання актів законодавчої влади органи виконавчої влади від свого імені видають управ-лінські акти, дають відповідні розпорядження. КМУ – вищий орган у системі органів виконавчої влади – від-повідальний перед Президентом України, підконтроль-ний і підзвітний ВРУ. КМУ у своїй діяльності керується Конституцією та ЗУ. До складу КМУ входять Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Персональний склад КМУ признача-ється президентом України за поданням Прем'єр-мі-ністра. Прем'єр-міністр керує роботою КМУ. КМУ: за-безпечує державний суверенітет та економічну самос-тійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та ЗУ, актів Президента; вживає заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політи-ки, політики у сферах праці й зайнятості населення, соц. захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, еко-логічної безпеки і природокористування; розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного, нау-ково-технічного, соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку всіх форм вла-сності; здійснює управління об'єктами державної влас-ності відповідно до закону; організовує та забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи та ін. КМУ у межах своєї компетенції ви-дає постанови й розпорядження, що є обов'язковими до виконання. Акти КМУ підписує Прем'єр-міністр Укр.


 
 

Цікаве

Загрузка...