WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

49. Відповідальністьза порушення податкового зако-нодавства. Відповідальність за правильність обчислен-ня, своєчасність сплати податків і додержання законів про оподаткування несуть платники податків відповідно до законів України. Суми податків, не внесені у визна-чений термін, а також суми штрафів та інших фінансо-вих санкцій стягуються за весь час ухилення від сплати податків з юридичних осіб незалежно від форм власнос-ті та результатів фінансово-господарської діяльності у беззаперечному порядку, а фізичних осіб – у судовому порядку або через нотаріальні контори за виконавчими листами. Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене посадовою осо-бою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, тягне кри-мінальну відповідальність. Ухилення від подання декла-рації про доходи від заняття кустарно-ремісничим про-мислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю чи про інші доходи, що оподатковуються прибутковим по-датком, та в інших випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або несвоєчасне подання декларації, чи включення до неї явно перекручених да-них, становить адміністративне правопорушення. До ад-міністративної відповідальності притягуються також по-садові особи органів державної влади та місцевого само-врядування за незаконне надання підприємцям подат-кових пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших підприємців. Керівники та інші посадові особи банків та інших фінансово-кредитних установ за невиконання вимог, передбачених законодавчими акта-ми про оподаткування, а також за неподання держ. пода-ковим органам відомостей про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької діяльності притягуються до відповідальності згідно з законами України.

50. Банківська система України.

Банк – це установи, ф-єю яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залуче-ння коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове й розрахункове об-слуговування народного господарства, виконання валю-тних та інших банківських операцій, передбачених чин-ним законодавством. Банківська система є дворівневою і скл. з Нацбанку та комерційних банків, у тому числі Зовнішньоекономічного банку України, Ощадного бан-ку україни, республіканських та інших комерційних ба-нків різних видів і форм власності. Нацбанк є централь-ним банком держави, її емісійним центром. Він прово-дить єдину державну політику в царині грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжба-нківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці від-носно валют інших країн. Нацбанк створює Держ. скар-бницю республіки та організовує її діяльність. Нацбанк репрезентує інтереси України у відносинах із централь-ними банками інших країн. Нацбанк згідно з законодав-ством України нагромаджує золотовалютні резерви, що зараховуються на його баланс, здійснює операції з їх ро-зміщення. Комерційні банки різних видів і форм власно-сті створюються на акціонерних або пайових засадах. Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків можуть бути юридичні та фізичні особи, за виня-тком рад народних депутатів усіх рівнів, їхніх виконав-чих органів, політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів. Частка будь-якого з засновників, акціонерів не повинна перевищувати 35% статутного фонду банку. Комерційний банк діє відповід-но статуту. Комерційні банки можуть відкривати на території України та за її межами філіали та представ-ництва за погодженням із Нацбанком України.

51. Правове положення Рахункової палати України.

Згідно ст. 98 Конституції України контроль за викорис-танням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата Ук-раїни. Сфера її повноваень поширюється передовсім на уряд, фінансово-економічні органи виконавчої влади, Національний банк України та інші органи, визначені в законі. Контрольний орган парламенту організовує свою діяльність на засадах законності, плановості, об'єктив-ності та гласності. Незалежність Рахункової палати оз-начає, що в межах своєї компетенції вона самостійно ви-рішує питання, пов'язані зі здійсненням контролю, про-веденням перевірок та ревізій, діє незалежно від будь-яких інших органів держави, політичних партій і гро-мадських об'єднань.

52. Поняття кредитних відносин та види банківсько-го кредиту.

53. Кредитний договір.

54. Правове положення комерційних банків.

Банк – це установи, ф-єю яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залуче-ння коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове й розрахункове об-слуговування народного господарства, виконання валю-тних та інших банківських операцій, передбачених чин-ним законодавством. Правовий статус банків і порядок здійснення банківської діяльності в Україні визначають-ся статтями 99, 100 Конституції України та ЗУ "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року.

Банки є юридичними особами, економічно самостійни-ми і повністю незалежними від виконачих і розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з їх-ньою оперативною діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству. Банки не відповідають за зобов'язаннями банків, окрім випадків, коли сторони беруть на себе таку відповідаль-ність. Комерційні банки різних видів і форм власності створюються на акціонерних або пайових засадах.Суб'є-кти підприємницької діяльності без реєстрації їх у НБУ відповідно до законодавства не мають права використо-вувати у своїх назвах термін "банк" і похідні від нього словосполучення. Засновниками, акціонерами (учасни-ками) комерційних банків можуть бути юридичні та фі-зичні особи, за винятком рад народних депутатів усіх рівнів, їхніх виконавчих органів, політичних і профспіл-кових організацій, спілок і партій, громадських фондів. Частка будь-якого з засновників, акціонерів не повинна перевищувати 35% статутного фонду банку. Комерцій-ний банк діє відповідно статуту, в якому визначаються: повна та скорочена назва банку, його місцезнаходження (поштова адреса); перелік операцій, що здійснюються банком; положення про те, що банк є юридичною осо-бою; положення про органи управління банку, їхню структуру, порядок утворення та ф-ії; порядок ліквідації банку; інші дані, які не суперечать законодавству Украї-ни. Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обс-луговування підприємств, установ, організацій і грома-дян через виконання операцій і надання послуг, перед-бачених законодавством. Комерційні банки можуть від-кривати на території України та за її межами філіали та представництва за погодженням із Нацбанком України.

55. Правовий статус Націоанального банку України.

Правовий статус банків і порядок здійснення банківсь-кої діяльності в Україні визначаються статтями 99, 100 Конституції України та ЗУ "Про банки і банківську дія-льність" від 20 березня 1991 року. НБУ є центральним банком держави, її емісійним центром. Він проводить єдину державну політику в царині грошового обігу, кре-диту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбан-ківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці від-носно валют інших країн. Йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також випуск нац. гро-шових знаків за рішенням ВРУ. Основною ф-єю НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці України. НБУ створює Держ. скарбницю республіки та організо-вує її діяльність, зберігає резервні фонди грошових зна-ків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси. НБУ репрезентує інтереси України у відносинах із централь-ними банками інших країн, у міжнародних банках та ін-ших фінансово-кредитних організаціях, де міждержавне співробітництво передбачене на рівні центральних бан-ків. НБУ згідно з законодавством України нагромаджує золотовалютні резерви, що зараховуються на його ба-ланс, здійснює операції з їх розміщення (у тому числі і в іноземних банках) самостійно або через банки, уповно-важені ним на виконання зовнішньоекономічних опера-цій. Рада НБУ розробляє основні засади грошово-креди-тної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради НБУ визначається законом. Кері-вним органом НБУ є Правління. Правління НБУ: розг-лядає стан грошового обігу і розробляє пропозиції щодо основних напрямків державної грошово-кредитної полі-тики; ухвалює рішення про рівень резервних вимог і нормативів, процентних ставок на кредити, що надаєть-ся комерційними банками; веде економічні розробки в царині грошового обігу та банківської справи, методики бухобліку і звітності; проводить іншу діяльність із вико-нання його ф-ій згідно зі Статутом НБУ. Правління НБУ скл. з голови Правління, його заступників і членів Прав-ління.


 
 

Цікаве

Загрузка...