WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий режим аграрних підприємств - Реферат

Правовий режим аграрних підприємств - Реферат

Збільшення частки членів підприємства, що реорганізується в акціонерне товариство, можливе шляхом застосування ринкових методів оцінки майна, що вноситься до статутного фонду (дооцінка балансової вартості), а також внесення до статутного фонду з відповідною оцінкою у вартісному виразі власних прав щодо користування земельними угіддями тощо.

При простій реорганізації господарства (без залучення сторонніх осіб) створюється закрите акціонерне товариство, всі акції якого розподіляються між його засновниками (членами підприємства). Статутний фонд такого товариства складається із загальної вартості майна підприємства (загальної вартості випущених акцій). Внесок кожного учасника (вартість його акцій) становить вартість належного йому майна, що визначена у процесі розподілу майна підприємства (паювання), і/або оплачена ним кількість акцій.

Додаткові інвестиції можуть бути залучені за рахунок розміщення (продажу) акцій товариства серед його засновників. Статутний фонд такого товариства встановлюється у розмірі фактичної вартості наявного майна та прогнозної потреби в коштах з урахуванням потенційних можливостей засновників.

При створенні акціонерних товариств на базі структурних підрозділів колективного підприємства можлива передача контрольного пакета акцій (50 % + 1 акція) у власність акціонерного товариства, що створюється на базі підприємства в цілому на засадах холдингу. При цьому статутний фонд холдингу становлять акції, які належать йому у статутному фонді дочірніх товариств (колишніх підрозділів). Холдинг (материнське товариство) бере участь в управлінні діяльністю дочірніх товариств відповідно до власної частки в їх статутному фонді.

В акціонерному товаристві не потрібна одностайність при прийнятті рішень вищим органом товариства. Рішення приймаються простою або кваліфікованою більшістю голосів.

Товариство з обмеженою відповідальністю — підприємство, створене на засадах угоди між юридичними особами і/або громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Воно має статутний фонд, поділений на частки у розмірах, визначених установчими документами. Воно створюється, як правило, при наявності відносно малочисельної (близько 10—20 осіб) групи власників, для якої характерна певна єдність інтересів, достатня для прийняття одностайного рішення з провідних питань спільної підприємницької діяльності (про визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до статуту, про виключення учасника з товариства).

Для товариства характерні двоступенева структура управління (загальні збори — виконавча дирекція або директор), голосування відповідно до розмірів частки учасника у статутному фонді, заборона суміщення посад голови товариства і керівника виконавчого органу.

Учасники товариства несуть відповідальність за його зобов'язаннями тільки у розмірі своєї частки у статутному фонді. Учасник товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключений з товариства за рішенням загальних зборів.

Уступку своєї частки (повністю або частково) у статутному фонді товариства один з учасників може здійснити лише за згодою решти учасників.

Учаснику, який вибуває з товариства (в тому числі і виключеному), товариство виплачує пропорційну його частці у статутному фонді частину вартості майна і прибутку протягом 12 місяців з дня виходу.

Товариство створюється і діє на підставі установчого договору між учасниками про його створення та статуту товариства (установчі документи). В установчих документах необхідно визначити вид товариства (з обмеженою відповідальністю), предмет та цілі його діяльності, склад засновників (учасників), найменування і місцезнаходження товариства, розмір і порядок утворення статутно-го фонду, розміри часток кожного з учасників, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, склад і компетенцію загальних зборів, голови та дирекції (директора), порядок прийняття рішень органами товариства, перелік питань, при вирішенні яких потрібна одностайність, порядок внесення змін до установчих документів, порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Товариство може бути створеним, якщо його статутний фонд становить не менше 100 розмірів мінімальної заробітної плати.

До дня державної реєстрації установчих документів товариства кожен з учасників має внести не менше 30 % розміру свого внеску, передбаченого у цих документах. Залишок вноситься протягом одного року після реєстрації товариства.

Збільшення чисельності учасників товариства, якщо це не пов'язано з уступкою їх часток третім особам, зумовлює зростання розмірів статутного фонду і відповідної державної реєстрації змін до установчих документів.

Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх внесків до статутного фонду.

Даний вид товариства виявився зручною формою організації сільськогосподарського товариства, насамперед для груп людей, які довіряють один одному та готові нести однакову, але не повну відповідальність за діяльність свого підприємства. В аграрних підприємствах корпоративного типу, якими є товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства (відкритого та закритого типів), визначальна роль належить їх учасникам та акціонерам. При створенні аграрних підприємств громадяни та юридичні особи спочатку стають засновниками, а після державної реєстрації: учасниками — у товариствах з обмеженою відповідальністю; акціонерами — в акціонерних товариствах (відкритого та закритого типів);

Органами управління товариств з обмеженою відповідальністю є збори учасників або збори уповноважених ними представників, дирекція і ревізійна комісія.

Товариство з додатковою відповідальністю — підприємство, створене на засадах угоди між юридичними особами і (або) громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Воно має статутний фонд, поділений на частки визначених установчими документами розмірів.

Товариство створюється і функціонує на умовах, встановлених чинним законодавством для товариства з обмеженою відповідальністю. Єдиною і суттєвою особливістю товариства є додаткова відповідальність його учасників, тобто останні відповідають за зобов'язаннями товариства своїми внесками до статутного фонду, а при їх нестачі — додатково власним майном в однаковому (пропорційно внеску кожного учасника) розмірі для всіх учасників.

Додаткова відповідальність встановлюється для підвищення довіри до товариства, оскільки його учасники заінтересовані не тільки в успішній діяльності товариства, а й у збереженні власного майна. Водночас додаткова відповідальність у товаристві є також обмеженою (пропорційно розміру внеску), тобто стягнення за боргами товариства не може бути звернене на все особисте майно учасника.

Повне товариство — підприємство, створене на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном.

Ведення справ товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників або всіма ними, або одним чи кількома з них, яким рештою учасників спеціальним дорученням визначається обсяг повноважень.

Перехід частки одного учасника до іншого або до третьої особи здійснюється тільки за згодою всіх учасників. Правонаступник чи спадкоємець учасника несе відповідальність за його борги перед товариством, а також за борги товариства перед третіми особами.

Товариство створюється і функціонує на основі установчого договору, в якому зазначаються: вид товариства (повне), предмет та цілі його діяльності, склад учасників, найменування і місцезнаходження товариства, розмір і порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, порядок ведення справ товариства, порядок внесення змін до договору, порядок ліквідації і реорганізації товариства, ступінь відповідальності учасників.

Майно товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі підприємства, а саме: майнові і земельні паї, грошові кошти, права користування земельними ділянками та основні засоби виробництва.

У своїй діяльності товариство використовує землю, яка складається із земельних паїв учасників, що передані до статутного фонду як право користування ними, а також орендованих земель у фізичних та юридичних осіб.

Командитне товариство — підприємство, створене на засадах угоди між юридичними особами і/або громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Воно включає одного або більше учасників з повною відповідальністю та одного або більше учасників з обмеженою відповідальністю. Таке товариство доцільно створювати за наявності одного або кількох осіб, яким один або група власників довіряють своє майно чи права для самостійного здійснення підприємницької діяльності.

Управління діяльністю товариства здійснюють тільки учасники (учасник) з повною відповідальністю. Учасники з обмеженою відповідальністю беруть участь у веденні справ товариства лише за його дорученням.

Учасники (учасник) з повною відповідальністю несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім належним їм майном (включаючи й особисте), на яке за чинним законодавством може бути звернене стягнення. Інші учасники товариства відповідають за його зобов'язаннями тільки власним внеском.

Товариство здійснює свою діяльність на підставі установчого договору між його учасниками, в якому визначаються вид товариства (командитне), предмет та цілі його діяльності, склад засновників (учасників), найменування та місцезнаходження товариства, розмір і порядок утворення його майна, розміри частки кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними внесків, форма участі кожного з учасників з повною відповідальністю у справах товариства, сукупний розмір часток вкладників (учасників з обмеженою відповідальністю), розмір, склад і порядок внесення ними внесків, порядок розподілу прибутків та збитків, порядок ведення справ товариства, обсяг повноважень учасників, склад та компетенції органів товариства та порядок прийняття ними рішень, перелік питань, при вирішенні яких потрібна одностайність учасників з повною відповідальністю, порядок внесення змін до установчого договору, порядок ліквідації і реорганізації товариства.


 
 

Цікаве

Загрузка...