WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Доказування у кримінальній справі: логічний аспект - Реферат

Доказування у кримінальній справі: логічний аспект - Реферат

Реферат на тему:

Доказування у кримінальній справі: логічний аспект

Гегель колись дотепно зазначив, що перетравлювати страву можна і без знання фізіології стравоперетравлювання, але без сумніву, що знання фізіології дозволяє нам налагодити раціональне харчування. Щось подібне можна сказати про знання логіки у доказовій діяльності в кримінальному судочинстві. Доказування у кримінальному судочинстві має дві взаємопов'язані сторони доказування як практичну діяльність по з'ясуванню фактичних обставин справи та логічне (розумове) доказування.

1. Доказування у кримінальній справі поєднує два головних компоненти, дві сторони – практичну і розумову. Його не можна розглядати як виключно практичну роботу, тобто роботу по збиранню (наданню), фіксації (процесуальному закріпленні) та перевірці доказів, чи розумовий процес по оцінці чи оперуванню доказами. Обидві ці сторони у доказуванні органічно взаємопов'язані і становлять єдність двох видів діяльності – практичну та логічну, хоча на початкових етапах провадження у справі переважає практична (доказування як дослідження), на заключних же, навпаки, розумова (логічна).

Розумова сторона доказування як дослідження підпорядкована законам логічного мислення, практична – нормам процесуального права, які приписують здійснення процесуальних дій, що створюють оптимальні умови для того, щоб процес мислення був логічним і призводив до знань про фактичні обставини справи, адекватних дійсності [1, с. 49]. При цьому процесуальні доказові норми також виражають логічні закономірності, а сукупність даних (інформації) про факти та обставини справи є нічим іншим як логічним змістом судових доказів. Саме на цій підставі закон регламентує, що в процесі доказування слідчий (суд) зобов'язаний встановити наявність логічного зв'язку між доказом і фактом, що доказується, і цей обов'язок фіксується у вигляді правила доказування та позначається терміном "належність доказу" – доказ належний, якщо від нього логічно може бути виведений факт, що доказується. А логічно він може бути виведений тому, що логічний зв'язок і є відображенням інформаційного зв'язку між фактами [2, с. 19].

2. Доказування фактів кримінальної справи здійснюється, як відомо, двома шляхами – шляхом отримання інформації про ці факти із встановлених законом джерел, наприклад, із показань свідків-очевидців (доказування прямими доказами), та логічним виведенням знання про ці факти з інших, раніше встановлених, доказових фактів (доказування непрямими доказами). В першому випадку результатом є інформаційне знання, в другому, - при оперуванні лише непрямими доказами, ми маємо справу з вивідним знанням. У реальному доказуванні обидва шляхи тісно переплітаються, взаємно доповнюючи один одного. Отримання знання лише інформаційним шляхом у кримінальній справі не є можливим, так як немає справ, де усі докази були б прямі, а логічний шлях обов'язково передбачає певний мінімум інформаційного знання, оскільки факти, які є посилками для висновку, самі у свою чергу повинні бути встановлені і доведені [3, с.88]. Але й у випадку прямого доказування необхідний логічний висновок. Міркування тут базується за такою схемою: "свідок показує, що він бачив, як підозрюваний наносив побої". Із цього вихідного доказу, спираючись на передумову про правдивість показань свідка, роблять висновок: "отже, підозрюваний дійсно завдав побої"[1, с. 18].

3. Між тим, при провадженні кримінальних справ має місце логічне доказування, так би мовити, в чистому вигляді.

Так чи інакше, доказування як дослідження, що поєднує практичну та логічну його сторони, не є нескінченним. Воно здійснюється доти, доки не буде отримано знання про факти, із встановленням яких процесуальний закон пов'язує прийняття того чи іншого рішення по справі. Таке знання про факти об'єктивується письмово чи усно у вигляді певної формули, тези. Наприклад, встановивши факти, з якими закон пов'язує притягнення особи як обвинуваченого (ст. 132 КПК), слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення її як обвинуваченого, у які досягнені ним знання про ці факти об'єктивує в формулюванні фактичної сторони обвинувачення (ст. 132 КПК); суд, встановивши в результаті судового розгляду факти і обставини, зазначені в ст. 64 КПК, знання про ці факти об'єктивізує в формулюванні фактичної сторони обвинувачення, визнаного судом доведеним в мотивувальній частині обвинувального вироку (ст. 334 КПК).

Однак право формулювання висновків по справі та оперування фактами-доказами не є виключною прерогативою органів, які здійснюють провадження у справі. Таким правом наділені усі учасники процесу. Наприклад, здійснивши дослідження дійсних обставин справи та встановивши, що підзахисний не вчиняв діяння, яке йому поставлено у вину, а перебував у цей час в іншому місці (алібі), захисник формулює досягнене ним знання письмово у клопотанні про закриття кримінальної справи за відсутністю в діях обвинуваченого складу злочину або формулює його усно у судових дебатах як фактичну підставу постановлення щодо підсудного виправдувального вироку.

Тобто, з моменту висунення (формулювання) суб'єктом процесу певного висновку, досягненого в результаті доказування як дослідження, його діяльність набуває іншого характеру, а саме переходить в русло обґрунтування, доказування сформульованого ним висновку-тези. Він "пізнав, встановив для себе необхідну сукупність фактів, дійшов переконання стосовно наявності чи відсутності певних явищ та зв'язків; тепер перед ним постає завдання переконати в правильності свого висновку іншу особу (процесуальну інстанцію), від якої залежить прийняття юридично значущого рішення"[4, с. 156-157].

Така доказова діяльність з обґрунтування висунутого висновку-тези і є логічним процесуальним доказуванням.

4. Логічне процесуальне доказування, як і доказування в усіх інших сферах людської діяльності, як логічний прийом складається з трьох взаємопов'язаних елементів: а) тези; б) доводів (аргументів); в) способу доказування (демонстрації). Специфіка логічного доказування в сфері кримінального судочинства полягає лише у тому, що воно: а) здійснюється тільки визначеними в законі суб'єктами – органами, які здійснюють провадження у справі, та учасниками процесу; б) в межах кожної окремої кримінальної справи; в) спрямоване на досягнення визначених в законі завдань та цілей; г) обмежене лише тими засобами, що передбачені кримінально-процесуальним законом.

Теза в логіці – це судження, твердження, думка, положення, істинність якого необхідно довести. Теза завжди мусить бути істинною, інакше ніякими доказами її обґрунтувати не вдасться. Вона відповідає на запитання: що доводять?

Теза в кримінальній справі – це висунуте і здебільшого, письмово сформульоване судження (твердження) про подію злочину в цілому або її відсутність, про окремі обставини цієї події і т. п. Тезами є твердження про істинність доказових фактів, наявність об'єктивних зв'язків між ними та обставинами предмета доказування. Узагальненими тезами, як уже було зазначено, є формулювання фактичної сторони обвинувачення чи виправдання в основних процесуальних документах.

Доводи (аргументи, підстави) в логіці – це вихідні теоретичні або фактичні положення, за допомогою яких обґрунтовується тези. Вони відповідають на запитання: чим, за допомогою чого здійснюється обґрунтування тези?

Доводи (аргументи), як і теза, також повинні бути перш за все істинними, а їх істинність уже перевірена суб'єктами доказування.

Як доводи (аргументи) в кримінальному судочинстві виступають різні за своїм змістом думки, міркування: теоретичні узагальнення (висновок експерта – трасолога про траекторію польоту кулі), емпіричні узагальнення (висновок експерта про збіг відбитків пальців), аксіоми (практично очевидні і такі, що не підлягають доказуванню положення – алібі), твердження про факти (показання свідка про дії обвинуваченого). Іншими словами, доводами (аргументами) тут є твердження (інформація, фактичні дані) про поодинокі події, явища, їх ознаки – знання про факти. Отже слід пам'ятати, що такі твердження (інформація) мають ґрунтуватися на передбачених у кримінально – процесуальному законі джерелах даних про факти і таких джерел повинно бути кілька (сукупність), незалежних одне від одного.

Демонстрація (аргументація) – це спосіб доказування, форма (схема) логічного зв'язку між доводами і тезою. Вона повинна переконливо засвідчити, що теза з необхідністю обґрунтовується доводами і тому є істинною.

Логічний перехід від аргументів до тези відбувається у формі умовиводів (висновків), в логіці це може бути один умовивід. В логіці доказування у кримінальній справі – завжди ланцюжок міркувань. Посилками у висновку є судження (міркування), в яких виражена інформація про аргументи, а висновком – судження про тезу. Продемонструвати – означає показати, що теза логічно випливає із прийнятих аргументів за правилами відповідних умовиводів.

Обґрунтування тези може набувати форм дедуктивних умовиводів (в яких перехід від загального знання до окремого є логічно необхідним), індуктивних (від окремого знання до окремого).

Особливість умовиводів, у формі яких відбувається демонстрація, полягає у тому, що судження, яке потребує обґрунтування і яке є тезою доказування, є завершенням висновку і формулюється заздалегідь, а судження про предмети, які є посилками висновку, залишаються невідомими і підлягають встановленню. У доказуванні же як дослідженні, навпаки: спочатку розшуковуються докази, потім на їх підставі встановлюється розслідувана подія.

5. Логічну операцію, спрямовану на руйнування доказування, яке уже відбулося, називають спростуванням.


 
 

Цікаве

Загрузка...