WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судовий розгляд цивільних справ - Курсова робота

Судовий розгляд цивільних справ - Курсова робота

Так, В.Пучинський слушно підкреслював, що схиляння сторін до миру під час підготовки справи завжди повинно залишатися засобом найбільш розумного і доцільного за складних обставин закінчення конфлікту. Жодний тиск на сторони, примушення їх до взаємних поступок тощо недопустимі.

При підготовці справ про розірвання шлюбу суддя зобов'язаний вживати заходів до примирення сторін. Це обумовлюється тим, що при розгляді справ даної категорії постає додаткове специфічне завдання, яке полягає не у розірванні шлюбу, а у збереженні сім'ї шляхом примирення подружжя. Але і тут, нібито у безспірній ситуації, виявляється, що застосування примирення проблематичне.

Як зазначається у юридичній літературі, правильним є застосування судами мирових функцій не у всіх без винятку справах про розірвання шлюбу, а лише за наявності таких обставин у ній, коли збереження сім'ї відповідає її інтересам та суспільним, коли вимога про розірвання викликана незначними причинами.

Отже, вжиття заходів до примирення сторін - обставина, яка, по-перше, можлива лише у окремих цивільних справах; по-друге, вона є винятковою при підготовці справи. Однак виконання їх за певних умов є обов'язковим, оскільки від цього може, навіть, залежати законність судового розгляду.

Так, В.Тертишников підкреслює, що дана група питань є факультативною у тому розумінні, що виникає і вирішується не у кожній цивільній справі, а у необхідних випадках. А тому доцільно заходи до примирення сторін, поряд із засобами до забезпечення позову, виконання дій, пов'язаних з прийняттям зустрічного позову, усунення помилок, допущених на стадії порушення справи, тощо об'єднати у групу особливостей і сформулювати окреме завдання підготовки — вирішення питань, пов'язаних з особливістю справи.

Не досить вдало для розкриття мети стадії вжито термін "забезпечення термінового вирішення справи".

Термінове вирішення справи тотожне швидкому її розв'язанню. Свого часу в літературі була висловлена думка, що метою підготовки є забезпечення швидкого вирішення цивільних справ. Але, очевидно, термінове розв'язання справи у практичній діяльності — поняття відносне. Воно містить або певний відрізок часу, протягом якого повинна бути вирішена справа, або визначену кількість процесуальних дій. Якщо терміновий розгляд розуміти як дотримання встановлених строків для розгляду справи, то це буде не термінове, а звичайне розв'язання з дотриманням процесуальних строків. Якщо терміновий розгляд справи розуміти у плані вирішення в одному судовому засіданні, то це слушно лише при дотриманні строків його призначення. Так, справу можна розглянути і в одному засіданні, але через 2—3 місяці після прийняття її до провадження. Це не буде терміновим розглядом.

У нині чинному ЦПК вжито інший термін — "забезпечення своєчасного вирішення справи" (ст. 143). Слід погодитись — це зроблено досить вдало.

Дотримання встановлених законом строків розгляду справи — суть мети у частині забезпечення своєчасності, на досягнення якої спрямована підготовка цивільних справ до судового розгляду. Вимога своєчасності орієнтує суд не на надстрокове провадження, а на дотримання встановлених законом строків вчинення процесуальних дій і актів. Але, обмежуючись цим, законодавча вимога "своєчасності" буде розкрита неповно.

Правовідносини з підготовки цивільних справ до судового розгляду передбачають більш конкретну суть своєчасності, яка полягає, як зазначив проф. М.Штефан, у забезпеченні в "установлені строки в першому судовому засіданні всебічно, повно і об'єктивно вирішити судом переданого на його розгляд правового питання, вираженого у конкретній справі". Саме вирішення справи на першому ж засіданні у передбачені ЦПК строки — суть забезпечення своєчасності розгляду справи. На цьому акцентував увагу також і проф. В.Тертишников.

З цього випливає, що "своєчасний розгляд" справи є поняттям більш цілеспрямованим, ніж "терміновий" або "швидкий". Отже, не все, що міститься в нині чинному ЦПК України, потребує змін. Насамперед, це стосується визначення мети стадії підготовки справ до судового розгляду – забезпечення своєчасного та правильного вирішення справи (ст. 143 ЦПК).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА :

 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141

 2. Цивільний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492) Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.422

 3. Абрамов С. Н. Радянський цивільний процес. Держвидав, Москва, 1992 р., стор. 164

 4. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2003. — № 1. — С. 220

 5. Гражданский процесс: Учеб. Изд. третье, перераб. и доп. / Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. - М., 2001. - С. 96

 6. Гражданский процесс: Учеб. для юрид. вузов / Под ред. проф. М.К. Треушникова. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 1999. - С. 81

 7. Гурвич М.А. Лекции по гражданскому процесу. М., 1999

 8. Гурвич М.А.. Цивільні процесуальні відносини і процесуальні дії. Праці. ВЮЗІ.,т. ІІІ М. 1995р, стор.72

 9. Гусев Л.Н. Подсудность уголовных дел. – М., 1955. – 111 с.

 10. Ковін В Ф. Підготовка цивільних справ до судового розгляду. Автореферат кандидатської дисертації, К., 2001

 11. Клейман О.П. Новітні течії у радянській науці цивільного процесуального права. К., 2004. стор.30-32

 12. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. – СПб., 2001. – 384 с.

 13. Міхеєнко М. М., Молдован В.В. Юридичний практикум: навчальні ігри. К.: Либідь, 2004. - 289 с.

 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 1 Про підготовку цивільних справ до судового розгляду від 05.03.77 м.Київ vd770305 vn1

 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним" від 28 березня 1972 р. № 3

 16. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану N 12 від 07.07.95 м.Київ vd950707 vn12

 17. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 15 від 25.05.98)

 18. Практика судів України у цивільних справах. — К., 2001. — С. 227

 19. Радянське цивільне процесуальне право під ред. Проф. К.С. Юдельсона .М. 1998 р.стор.190

 20. Радянський цивільний процес. Під редакцією професора О.П. Клеймана. М. 1994р., стор.126

 21. Радянське цивільне процесуальне право. Учбовий посібник під редакцією Гурвича М. А. 1987 р. ст. 181—183

 22. Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учебное пособие. – М., 2000. – 400 с.; Влачихин В. Феномен Верховного Суда США // Российская юстиция. – 2000. – № 11. – С. 55-57

 23. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Київ.2004

 24. Цивільне процесуальне право. Під загальною редакцією проф. К. С. Юдельсона, М., 2004

 25. Цивільний процес. Під редакцією професора Юдельсона, 2004 стор. 221

 26. Штефан М.Й. Процесуальні засоби порушення цивільного судочинства, Київ, 2004

 27. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: ін Юре, 2005

 28. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2005.-696 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...