WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Надання розвiдувальної iнформацiї

Iнформацiя, здобута й опрацьована розвiдувальними органами України, надається Президенту України, Головi Верховної Ради України та Прем'єр-мiнiстру України в порядку, який визначається в Положеннi про розвiдувальний орган, з додержанням вимог законiв України "Про державну таємницю", "Про iнформацiю", "Про захист iнформацiї в автоматизованих системах" та iнших.

Взаємодiя розвiдувальних органiв СБ України мiж собою, з правоохоронними органами України, а також iз спецiальними службами iноземних держав

  • Порядок взаємодiї розвiдувальних органiв України мiж собою, з правоохоронними органами України визначається законами i прийнятими вiдповiдно до них iншими нормативно-правовими актами.

  • Розвiдувальнi органи України з дозволу Президента України в межах та обсягах, визначених ним, можуть встановлювати i пiдтримувати контакти iз спецiальними службами iноземних держав, у тому числi на основi двостороннiх чи багатостороннiх угод, з додержанням вимог законодавства України.

  • У випадках довгострокового спiвробiтництва на умовах, визначених мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких для України надана Верховною Радою України, можуть створюватися офiцiйнi закордоннi представництва розвiдувальних органiв України.

Взаємовiдносини розвiдки органiв СБ України з органами державної влади, пiдприємствами, установами i органiзацiями України

  • Розвiдувальнi органи України взаємодiють з органами державної влади України вiдповiдно до законiв, iнших нормативно-правових актiв.

  • Органи державної влади, пiдприємства, установи i органiзацiї України в порядку, встановленому законом, сприяють розвiдувальним органам України у виконаннi ними завдань, якi покладенi на згідно Закону "Про розвідувальні органи України"

  • Перелiк органiв виконавчої влади, що можуть залучатися до участi у виконаннi програм розвiдувальної дiяльностi або в заходах, якi здiйснюються розвiдувальними органами, визначається Президентом України.

Iнформування громадськостi про дiяльнiсть розвiдувальних органiв України

Про свою дiяльнiсть розвiдувальнi органи України в установленому порядку iнформують громадськiсть України, здiйснюючи зв'язок з об'єднаннями громадян, засобами масової iнформацiї i громадянами через вiдповiднi структурнi пiдроздiли та їх посадових осiб.Матерiали про дiяльнiсть розвiдувальних органiв України, якi надаються засобам масової iнформацiї , не можуть мiстити вiдомостi, що становлять державну таємницю.

Публiкацiя вiдомостей про розвiдувальнi органи України та їх дiяльнiсть здiйснюється з дотриманням вимог згідно Закону України "Про державну таємницю".

Захист вiдомостей про розвiдувальнi органи України

Вiдомостi про особовий склад, що здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть, засоби, змiст, плани, органiзацiю, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення, форми, методи i результати розвiдувальної дiяльностi, а також про осiб, якi спiвробiтничають або ранiше спiвробiтничали на конфiденцiйнiй основi з розвiдувальними органами, становлять державну таємницю i пiдлягають захисту в порядку, визначеному Законом України "Про державну таємницю".

Застосування спiвробiтниками розвiдки органiв СБ України засобiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв та вогнепальної зброї

Спiвробiтники розвiдувальних органiв України виключно для реалiзацiї прав, визначених в абзацах одинадцятому i тринадцятому частини першої статтi 9 цього Закону, мають право застосувати засоби фiзичного впливу, зберiгати, носити, використовувати i застосовувати спецiальнi засоби активної оборони в порядку, передбаченому законодавством України, а вiйськовослужбовцi розвiдувальних органiв, крiм того,— зберiгати, носити, використовувати i застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про мiлiцiю". Перевищення спiвробiтником розвiдувального органу України своїх повноважень при застосуваннi засобiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв та вогнепальної зброї тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом.[8].

РОЗДІЛ II. Система й організація діяльності Служби безпекиУкраїни

2.1Центральне управління Служби безпеки України.

Систему СБУ становлять перш за все - Центральне управління СБУ, підпорядковані йому регіональні органи, Служба безпеки Автономної Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та медичні заклади СБУ. Організаційна структуру СБУ визначається і затверджується Президентом України

Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України.

Центральне управління СБУ, як і інші органи та установи, що належать до системи СБУ, є юридичними особами, тобто мають печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки й штампи, розрахункові рахунки в банках, у тому числі і валютні.

Центральне управління Служби безпеки України відповідно до свого статусу видає положення, накази, розпорядження, інструкції, приймає звіти по роботі від Регіональних органів Служби безпеки України дає вказівки, що обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України . Перечислені вище акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні та антигуманні обмеження прав та свобод громадян.

Також межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. [8;ст. 131].

2.2Регіональні органи Служби безпеки України

Також з метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її регіональні органи , що включають у себе: обласні управління Служби безпеки України, їхні міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення та їх територіальна компетенція яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.

Також делеко непоступаючись центральному апарату регіональні органи Служби безпеки України мають такі підроздали і відділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий.

Також для поліпшеної роботи організовуються відділи Служби безпеки України вмістах , які є районними центрами . І в інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби безпеки України можуть створюватися на окремих державних стратегічних об'єктах і територіях, у військових формуваннях.


 
 

Цікаве

Загрузка...