WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

8) виключно для припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну безпеку України, а також при переслiдуваннi осiб, пiдозрюваних у проведеннi такої дiяльностi, у будь-який час безперешкодно заходити i перебувати на територiї та в примiщеннях органiв державної влади та їх структурних пiдроздiлiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, незалежно вiд форми власностi, а на вiйськовi об'єкти, що охороняються,— в установленому порядку;

9) перебувати у порядку, погодженому з керiвниками органiв охорони державного кордону Прикордонних вiйськ України, для вжиття контррозвiдувальних заходiв у межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон i територiальному морi України;

10) у невiдкладних випадках при здiйсненнi контррозвiдувальних заходiв безперешкодно користуватися засобами зв'язку, що належать пiдприємствам, установам i органiзацiям, а засобами зв'язку, що належать громадянам,— за їх згодою, з наступним вiдшкодуванням витрат за їх вимогою;

11) в iнтересах забезпечення державної безпеки та виконання завдань контррозвiдувальної дiяльностi органiзовувати, координувати i проводити науковi та науково-технiчнi дослiдження, створювати у порядку, визначеному законодавством України, вiдповiднi науковi установи та мiжвiдомчi координацiйно-дорадчi органи;

12) зберiгати, носити, застосовувати, використовувати зброю, спецiальнi засоби, вживати заходiв фiзичного впливу вiдповiдно до законiв України та iнших актiв законодавства України, провозити зброю та спецiальнi засоби в усiх видах транспорту;

13) користуватися правами, визначеними законами України "Про Службу безпеки України", "Про державну таємницю" та iншими законами України.

Наданi права спiвробiтники органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, не можуть використовувати у протиправних цiлях. У разi невиконання цих вимог вони несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

Вiдомостi про органiзацiю, плани, змiст, форми, методи, засоби, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення, результати контррозвiдувальної дiяльностi, наукових i науково-технiчних розробок з питань забезпечення державної безпеки, а також про осiб, якi спiвробiтничають або ранiше спiвробiтничали на конфiденцiйнiй основi з органами та пiдроздiлами Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, узагальнюючi вiдомостi про особовий склад цих органiв та пiдроздiлiв становлять державну таємницю i пiдлягають захисту . [2].

1.3 Розвідка

Розвiдувальна дiяльнiсть — дiяльнiсть спецiальних органiв державної влади, спрямована на захист нацiональних iнтересiв України вiд зовнiшнiх загроз, сприяння формуванню i реалiзацiї державної полiтики у сферах нацiональної безпеки i оборони;

Розвiдувальна iнформацiя — добутi вiдомостi про реальнi та потенцiйнi можливостi, плани, намiри i дiї iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб, що загрожують нацiональним iнтересам України, а також про подiї i обставини, що стосуються нацiональної безпеки i оборони;

Розвiдувальнi органи України — спецiальнi пiдроздiли центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють розвiдувальну дiяльнiсть з метою захисту нацiональних iнтересiв України вiд зовнiшнiх загроз.

Правову основу дiяльностi розвiдувальних органiв України становлять Конституцiя України, Закон України "Про розвідувальні органи України", Закон "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" Закон а також прийнятi вiдповiдно до них iншi нормативно-правовi акти. [8].

Отже сновними завданнями розвiдки органiв СБ України є:

 • насамперед добування, аналiтична обробка та надання визначеним законом органам державної влади розвiдувальної iнформацiї;

 • сприяння спецiальними заходами здiйсненню державної полiтики України в економiчнiй, полiтичнiй, воєннiй, вiйськово-технiчнiй, екологiчнiй та iнформацiйнiй сферах, змiцнення обороноздатностi, економiчного i науково-технiчного розвитку;

 • забезпечення безпечного функцiонування установ України за кордоном, безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у країнi перебування, а також вiдряджених за кордон громадян України, якi обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю;

 • участь у боротьбi з мiжнародною органiзованою злочиннiстю, в тому числi з тероризмом, незаконним обiгом наркотичних засобiв, незаконною торгiвлею зброєю i технологiєю її виготовлення, незаконною мiграцiєю.

Методи i засоби дiяльностi розвідки СБ України

Для виконання покладених на розвідка СБ України завдань щодо отримання розвiдувальної iнформацiї та забезпечення безпеки своїх спiвробiтникiв вони застосовують методи i засоби оперативно-розшукової дiяльностi у порядку, визначеному в Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть",Закон України "Про Службу безпеки України"Закон України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю"Закон України "Про державну таємницю" Закон України "Про боротьбу з тероризмом" Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" Закон України "Про розвідувальні органи України" Наказ Служби безпеки України "ЗВІД відомостей, що становлять державну таємницю"

 • Методи i засоби дiяльностi розвiдувальних органiв не повиннi завдавати шкоди життю, здоров'ю, честi i гiдностi людей.

 • Не пiдлягає розголошенню iнформацiя, що стосується особистого життя, честi та гiдностi громадян, яка стала вiдома розвiдувальним органам у процесi їх роботи, крiм випадкiв, передбачених законом.

 • Порядок зберiгання iнформацiї, здобутої в процесi розвiдувальної дiяльностi, визначається вiдповiдними нормативно-правовими актами.

Керiвництво розвiдувальними органами СБ України та координацiя їх дiяльностi

Загальне керiвництво розвiдувальними органами України вiдповiдно до Конституцiї України та Закону України "Про розвідувальні органи України" здiйснює Президент України.

Керiвники центральних органiв виконавчої влади, до складу яких входять розвiдувальнi органи, здiйснюють керiвництво ними в межах повноважень, визначених законом i положеннями про вiдповiднi розвiдувальнi органи, затвердженими Президентом України, та створюють необхiднi умови для їх функцiонування.

Безпосереднє керiвництво розвiдувальними органами України здiйснюють їх керiвники, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Президентом України за поданням керiвникiв вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

Координацiя дiяльностi розвiдувальних органiв України здiйснюється Президентом України через очолювану ним Раду нацiональної безпеки i оборони України, яка дiє вiдповiдно до Закону України "Про Раду нацiональної безпеки i оборони України".

Порядок координацiї дiяльностi розвiдувальних органiв України в особливий перiод визначається Президентом України. [8].

Права розвiдувальних органiв СБ України

Для виконання визначених цим Законом завдань розвiдувальнi органи СБ України мають право:

 • встановлювати на конфiденцiйнiй основi спiвробiтництво з повнолiтнiми, дiєздатними особами, якi добровiльно дали на це згоду;

 • отримувати для розвiдувальних цiлей необхiдну iнформацiю вiд усiх органiв державної влади, пiдприємств, органiзацiй i установ, включаючи банки, незалежно вiд форми власностi, в тому числi iнформацiю з автоматизованих iнформацiйних та довiдкових систем, банкiв даних тощо у порядку, визначеному законом;

 • користуватися послугами, в тому числi платними, експертiв та консультантiв з числа фахiвцiв iнших органiв державної влади, пiдприємств, установ i органiзацiй усiх форм власностi;

 • використовувати на договiрних засадах службовi примiщення, транспортнi засоби та iнше майно пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, а також за згодою окремих осiб — належнi їм житловi та нежитловi примiщення, транспортнi засоби та iнше майно;

 • вiдкривати рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютi у банках та iнших фiнансових установах у порядку, визначеному законом;

 • використовувати документи, що прикривають спiвробiтникiв та вiдомчу приналежнiсть пiдроздiлiв, органiзацiй, примiщень i транспортних засобiв до розвiдувальних органiв України;

 • створювати з метою конспiрацiї органiзацiйнi структури (пiдроздiли, установи i органiзацiї), необхiднi для виконання завдань розвiдувальних органiв України та прикриття їх спiвробiтникiв;

 • виступати замовниками науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших робiт у галузi розробки i виготовлення спецiальних засобiв, необхiдних для здiйснення розвiдувальної дiяльностi, створювати i застосовувати технiчнi засоби розвiдки;

 • створювати в порядку, встановленому законом, вiдповiднi навчальнi заклади i науково-дослiднi установи, архiви та здiйснювати дiяльнiсть у видавничiй справi;

 • органiзовувати i забезпечувати в межах своєї компетенцiї захист державної таємницi в установах України за кордоном, включаючи заходи щодо попередження витоку по технiчних каналах вiдомостей, що становлять державну таємницю;

 • здiйснювати технiчний захист примiщень i об'єктiв розвiдувальних органiв;

 • забезпечувати власну безпеку дiяльностi розвiдувальних органiв України та захист своїх сил, засобiв i iнформацiї вiд протиправних дiй та загроз. [8].


 
 

Цікаве

Загрузка...