WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Основними принципами контррозвiдувальної дiяльностi є:

 • законнiсть;

 • повага i дотримання прав та свобод людини i громадянина;

 • позапартiйнiсть;

 • безперервнiсть;

 • конспiрацiя, поєднання гласних та негласних форм i методiв дiяльностi;

 • комплексне використання правових, профiлактичних та органiзацiйних заходiв;

 • адекватнiсть заходiв щодо захисту державної безпеки реальним i потенцiйним загрозам;

 • взаємодiя з органами державної влади України, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фiзичними особами;

 • пiдконтрольнiсть та пiдзвiтнiсть вiдповiдним органам державної влади в межах, передбачених законом.

Право на здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi має спецiально уповноважений орган державної влади у сферi контррозвiдувальної діяльності- Служба безпеки України.

Окремi контррозвiдувальнi заходи виключно в iнтересах забезпечення охорони державного кордону України, посадових осiб, стосовно яких здiйснюється державна охорона, а також забезпечення безпеки своїх сил i засобiв, iнформацiйних систем та оперативних облiкiв можуть проводити розвiдувальнi органи України та Управлiння державної охорони України, яким законами України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та "Про розвiдувальнi органи України" надано право здiйснювати оперативно-розшукову чи розвiдувальну діяльність.

Правоохороннi та iншi органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї України, незалежно вiд форми власностi, в межах, визначених законами України та iншими нормативно-правовими актами, сприяють органам i пiдроздiлам Служби безпеки України у проведеннi контррозвiдувальної дiяльностi в iнтересах забезпечення державної безпеки.

Пiдставами для проведення контррозвiдувальної дiяльностi є:

1) наявнiсть достатньої iнформацiї, що потребує перевiрки за допомогою спецiальних форм, методiв i засобiв, про:

 • здiйснення розвiдувальної дiяльностi проти України спецiальними службами iноземних держав, а також органiзацiями, окремими групами i особами;

 • посягання на державний суверенiтет, конституцiйний лад i територiальну цiлiснiсть України;

 • терористичнi посягання чи терористичну дiяльнiсть, злочини проти миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку;

2) виконання визначених законом завдань щодо:

 • контррозвiдувального забезпечення економiчного, iнформацiйного, науково-технiчного потенцiалу, оборонно-промислового i транспортного комплексiв та їх об'єктiв, нацiональної системи зв'язку, Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, вiйськово-технiчного спiвробiтництва, дотримання мiжнародних режимiв нерозповсюдження, а також закордонних дипломатичних установ України i безпеки громадян України за кордоном;

 • контррозвiдувального захисту органiв державної влади, правоохоронних i розвiдувальних органiв, охорони державної таємницi;

 • захисту посольств i представництв iноземних держав в Українi та їх спiвробiтникiв вiд терористичних посягань;

 • вивчення i перевiрки осiб, якi оформлюються для допуску до державної таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках чи залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва;

 • забезпечення власної безпеки, у тому числi спiвробiтникiв органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, членiв їх сiмей та осiб, якi допомагають i сприяють у здiйсненнi контррозвiдувальної дiяльностi;

 • iнформацiйно-аналiтичного забезпечення органiв державної влади (щодо загроз державнiй безпецi України);

3) потреба виявлення технiчними засобами i припинення роботи радiоелектронних та iнших пристроїв, функцiонування яких створює загрози державнiй безпецi України чи передумови до витоку iнформацiї з обмеженим доступом, а також радiовипромiнювань радiоелектронних засобiв, що використовуються у протиправних цiлях. [7].

Iнформацiя про пiдстави, може мiститися у заявах i повiдомленнях громадян, осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, посадових та службових осiб, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї; у матерiалах органiв дiзнання, досудового слiдства та суду; у запитах, iнформацiях та матерiалах спецiальних служб i правоохоронних органiв iноземних держав, мiжнародних установ i органiзацiй; матерiалах правоохоронних органiв та iнших органiв державної влади України щодо загроз державнiй безпецi України, матерiалах Служби безпеки України щодо органiзацiї, здiйснення, форм i методiв терористичної, розвiдувальної та iншої дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України; у запитах визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України повноважних державних органiв, установ та органiзацiй щодо надання допуску особам до державної таємницi i роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках.

В ходi контррозвiдувальної дiяльностi органи, пiдроздiли та спiвробiтники Служби безпеки України мають право:

1) здiйснювати контррозвiдувальний пошук, розвiдувальнi i оперативно-розшуковi заходи з використанням оперативних та оперативно-технiчних сил i засобiв, опитувати осiб за їх згодою, використовувати їх добровiльну допомогу;

2) виявляти, фiксувати i документувати гласно i негласно розвiдувальнi, терористичнi та iншi посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облiк, здiйснювати вiзуальне спостереження в громадських мiсцях iз застосуванням фото-, кiно- i вiдеозйомки, оптичних та радiоприладiв, iнших технiчних засобiв;

3) проводити контррозвiдувальнi операцiї та вiдповiднi оперативнi i оперативно-технiчнi заходи з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувально-пiдривної, терористичної та iншої протиправної дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України;

4) мати гласних i негласних штатних i позаштатних працiвникiв, створювати з метою конспiрацiї пiдприємства, установи та органiзацiї, використовувати документи, що зашифровують особу чи вiдомчу належнiсть працiвникiв, примiщень i транспортних засобiв органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть;

5) витребовувати, збирати i вивчати, за наявностi визначених законом пiдстав, документи та вiдомостi, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, а також спосiб життя окремих осiб, джерела i розмiри їх доходiв для попередження i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну безпеку України;

6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших посягань на державну безпеку України, отримання розвiдувальної iнформацiї в iнтересах контррозвiдки здiйснювати на пiдставi вiдповiдної контррозвiдувальної справи заходи, визначенi частиною другою статтi 8 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть",— лише за рiшенням суду, без розголошення третiй сторонi, а у випадках, передбачених частиною третьою статтi 8 зазначеного Закону,— у порядку, погодженому з Генеральним прокурором України та Головою Верховного Суду України;

7) затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього мiсцях:

 • осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi чи проведеннi розвiдувально-пiдривної, терористичної дiяльностi та вчиненнi iнших злочинiв, розслiдування яких вiднесено до компетенцiї органiв Служби безпеки України,— на строки i в порядку, що передбаченi законами України;

 • осiб, якi проникли на об'єкти та у мiсця, що охороняються органами i пiдроздiлами Служби безпеки України,— на строк до трьох годин, а у разi нагальної необхiдностi запобiгання злочиновi чи його припинення та з метою встановлення особи — до сiмдесяти двох годин з повiдомленням про це суду протягом 24 годин з моменту затримання для перевiрки обґрунтованостi цього запобiжного заходу.

 • Проводити особистий огляд вказаних осiб та огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобiв i вилучати документи та предмети, якi можуть бути речовими доказами або є небезпечними для життя i здоров'я людей;


 
 

Цікаве

Загрузка...