WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Служба безпеки України як правоохоронний орган - Курсова робота

Курсова робота

на тему:

Служба безпеки України як правоохоронний орган

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ I. Завдання Служби Безпеки України

1.1 Основні функції діяльності СБУ

1.2 Контррозвідка

1.3 Розвідка

РОЗДІЛ II. Система й організація Служби безпеки України

2.1 Центральне управління Служби безпеки України

2.2 Регіональні органи СБУ

2.3 Голова СБУ

2.4 Колегія СБУ

РОЗДІЛ III. Кадровий склад Служби Безпеки України

3.1 Поняття і характеристика сучасних кадрів СБУ

3.2 Соціальний і правовий захист працівників СБУ

Висновок

Використані джерела

Вступ

Після проголошення незалежності України відразу ж постало питання про необхідність реформи колишньої радянської системи органів державної безпеки. 20 вересня 1991 року Верховною Радою України було прийнято постанову "Про створення Служби національної безпеки України". Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки (КДБ) УРСР. Але остаточно було закріплено новий орган Законом України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 року. Працювати доводилося в умовах вкрай нестабільної ситуації, гострого і неоднозначно критичного ставлення суспільства до "наступниці колишнього КДБ", в період політичних пристрастей і загострення соціально-економічної ситуації.

Отже, метою курсової роботи перш за все є дослідити основні критетерії і особливості функціонування правоохоронного органу - Служби безпеки України .Як вже зазначачалося вище Служба безпеки України стала правонаступницею колишнього Комітету державної Безпеки (КДБ) УРСР. Поставши принципово новим правоохороним органом СБ України помітно відрізнялася від колишного КДБ.Як загалом із новим державотворчим процесом України перед СБ України почав формуватися новий предмет її діяльності , що саме і є можна сказати об'єктом дослідження цієї курсової роботи. В об'єкт дослідження курсової роботи включаються перш за все особливості і функції діяльності Служби безпеки України, тобто , які притаманні йому , правоохоронному органу , що не належать до завдань інших правоохоронних органів. Також важливим компонентом дослідження є дослідити особливості структури цього правоохоронного органу. Тобто за якою особливістю створюється система Служби Безпеки України, з яких структурних підрозділів вона складється , також особливості керівного апарату і за яким принципом є розподіл його системи.Також вкрай важливим важливим об'єктом дослідження є його кадровий склад. Тобто визначається , які типи кадрів є і за яким принципом і на яких підставах можуть працювати співробітники Служби безпеки України.

РОЗДІЛI. Завдання Служби Безпеки України

  1. Основні функції діяльності СБУ

На сьогодні СБ України здатна у повному обсязі вирішувати всі завдання, які визначені Законом України "Про Службу безпеки України" та ті , що ставляться вищим керівництвом держави. При цьому головний акцент робиться на найприорітетніших, найважливіших завданнях, притаманних саме спецслужбі. Таких, які, окрім органів безпеки, ніхто не вирішить.

Відповідно до закону на органи служби безпеки покладаються такі завдання:

1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України;

2)здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичнихпредставництв, консульських та інших державних установ, а також заходи,пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної тазовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

 1. виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування якихвіднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України; проводити дізнання і слідство у цих справах; розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених злочинів;

 2. здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження,виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України;

 3. забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу ітериторіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань;

 4. здійснювати контррозвідувадьне забезпечення оборонного комплексу,Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства;

 5. брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державнихтаємниць України, сприяти у порядку, передбаченому законодавством,підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України;

 6. здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушеньу сфері державної безпеки;

 7. у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захистособистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві , у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб;

 8. сприяти Прикордонним військам України в охороні державного кордону України;

11)сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разіїх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф , епідемій та інших надзвичайних ситуацій;

12)подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними,допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у боротьбі із злочинністю;

 1. брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;

 2. забезпечувати засекреченим і шифрованим зв'язком державні органиУкраїни і посадових осіб відповідно до переліку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України;

 3. проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи,впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки України;

 4. виконувати за дорученням Верховної Ради України або ПрезидентаУкраїни інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. [1].

  1. Контррозвідка

Контррозвiдувальна дiяльнiсть — спецiальний вид дiяльностi у сферi забезпечення державної безпеки, яка здiйснюється з використанням системи розвiдувальних, контррозвiдувальних, пошукових, режимних, адмiнiстративно-правових заходiв, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi України, розвiдувальним, терористичним та iншим протиправним посяганням спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на iнтереси України.

Метою контррозвiдувальної дiяльностi є попередження, своєчасне виявлення i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi України, припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення.[5; ст. 330-332.]

Завданнями контррозвiдувальної дiяльностi є:

 • добування, аналiтична обробка та використання iнформацiї, що мiстить ознаки або факти розвiдувальної, терористичної та iншої дiяльностi спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на шкоду державнiй безпецi України;

 • протидiя розвiдувальнiй, терористичнiй та iншiй дiяльностi спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на шкоду державнiй безпецi України;

 • розроблення i реалiзацiя заходiв щодо запобiгання, усунення та нейтралiзацiї загроз iнтересам держави, суспiльства та правам громадян.

Правову основу контррозвiдувальної дiяльностi становлять: Конституцiя України, Закон "Про контррозвідувальну діяльність",Закон України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", Закон України "Про боротьбу з корупцiєю",Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" ,Закон України "Про державну таємницю" ,Закон України "Про боротьбу з тероризмом" чиннi мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, України, а також прийнятi вiдповiдно до них підзаконні нормативно-правовi акти.


 
 

Цікаве

Загрузка...