WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Державне будівництво та місцеве самоврядування - Курсова робота

Відповідно, загальний склад обласної ради визначається з урахуванням кількості районів, міст обласного значення, що входять до складу області. Райони, міста обласного значення повинні мати в обласній раді рівну кількість депутатських мандатів. При цьому в разі наявності в області до 15 (включно) районів, міст обласного значення кожний район, місто обласного значення має бути представлено в обласній раді не менш як 4 депутатами, від 16 до 30 (включно) - 3 депутатами, понад 30-2 депутатами. При цьому загальний склад обласної ради не повинен перевищувати 200 депутатів.

Вибори депутатів районної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються з межами відповідних сіл, селищ, міст районного значення, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до складу цього району.

Вибори депутатів обласної ради проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по багатомандатних виборчих округах, межі яких збігаються відповідно з межами районів та міст обласного значення, що входять до складу цієї області.

Очолює обласну, районну раду її голова, який обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Повноваження голови ради можуть бути припинені радою достроково, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Обласна, районна рада може утворити президію (колегію) ради в складі голови ради, його заступника, голів постійних комісій ради, уповноважених представників депутатських груп і фракцій, яка є дорадчим органом ради. Президія (колегія) ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, вона може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Обласна, районна рада не утворює власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегуються нею обласній, районній державній адміністрації.

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, здійснює виконавчий апарат ради, який утворюється відповідною радою. Він сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради.

Відмінності між цими двома підсистемами досить чітко визначені у п. п. 1 і 2 ст. 10 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, які представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їхніх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, цим та іншими законами.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Певні відмінності у кількості елементів системи місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування пояснюється тим, що Закон про адміністративно-територіальний устрій України було прийнято пізніше Закону про місцеве самоврядування, в якому враховувалися існуючі на той час адміністративно-територіальні одиниці як територіальна основа побудови рад. У зв'язку з цим виникла нагальна необхідність привести у відповідність з існуючим в Україні адміністративно-територіальним поділом відповідні статті Закону про місцеве самоврядування.

На відміну від порядку обрання голів сільських, селищних та міських рад, які, як вже зазначалося, обираються безпосередньо населенням територіальної громади, голови районної, обласної, районної у місті ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради (4 роки) шляхом таємного голосування.

Тобто голова ради обирається як депутат відповідної ради, а згодом — як її голова. Тому його повноваження починаються після обрання на першій сесії відповідної ради.

Голова районної та голова обласної ради, як і голови сільських, селищних та міських рад, відповідно до ч. 4 ст. 141 Конституції України одночасно очолюють виконавчий апарат відповідних рад. Статус голів цих рад, згідно з ч. 3 ст.114 Конституції України, визначається законом.

В разі дострокового припинення повноважень депутата районної, обласної, районної у місті ради, автоматично достроково припиняються і повноваження голови відповідної ради.

Питання про звільнення голови ради, відповідно до ст. 55 Закону про місцеве самоврядування, також може бути внесено на розглядради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Необхідною умовою для обрання голови є наявність необхідного правомочного складу ради, тобто присутність не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, обраних до районних та обласних рад, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку. Особливістю статусу голів районних і обласних рад є те, що вони, як і самі ради, представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ і міст (ст. 5 Закону).

Тому, згідно з ч. 4 ст. 55, голова ради є підзвітним, підконтрольними відповідальним перед відповідною радою. Зокрема, голова може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Статус голів районної, обласної, районної в місті рад у найбільшій мірі виявляється в повноваженнях, наданих їм законом, якіумовно можна поділити на такі групи.

Повноваження по організації роботи районної, обласної, районної в місті ради та органів, які нею створюються.

Голова відповідної ради скликає сесії, ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

Він також забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням.

Голова ради представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.

Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради також вносяться на розгляд ради її головою.

Голова координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, а також організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.

Голова ради організовує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення), а також призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

Голова ради підписує рішення та протоколи сесій ради.

Повноваження, які випливають із зв'язків голів відповідних рад з населенням та пов'язані з реалізацією волевиявлення громадян.

Голова відповідної ради забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, а також веде особистий прийом громадян.

Важливою ділянкою роботи голови є організація, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Розпорядчі та представницькі повноваження районних, обласних та районних у місті голів.

Голова відповідної ради здійснює керівництво виконавчим апаратом ради, а також представляє її у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

Повноваження голів рад у сфері законності і здійснення контрольної функції щодо діяльності голів районними, обласними, районними в місті радами.

Голова відповідної ради зобов'язаний за рішенням ради звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів,а також повноваження районних, обласних рад та їх органів.

Вінзвітує перед радою про свою діяльність не рідше одноп разуна рік, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначенийрадою термін.


 
 

Цікаве

Загрузка...