WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фінансове право України як галузь національного права - Реферат

Фінансове право України як галузь національного права - Реферат

 1. Система фінансового права.

Система фінансового права.

Фінансове право поділяється на Загальну і Особливу частини.

Традиційно до Загальної частини фінансового права як галузі права включають фінансово-правові норми, що закріплюють:

• загальні принципи, правові форми та методи фінансової діяльності держави і місцевих утворень (адміністративно-територіальних одиниць);

• систему державних органів, що здійснюють фінансову діяльність; їх ієрархію, компетенцію, правовий статус, завдання і функції, форми і методи роботи;

• основні риси фінансово-правового становища інших суб'єктів, з якими ці органи вступають у фінансово-правові відносини;

• зміст, форми і методи фінансового контролю.

Норми Загальної частини фінансового права конкретизуються у фінансово-правових нормах Особливої частини. Загальна і Особлива частини фінансового права перебувають у нерозривному зв'язку, оскільки у своїй основі вони є відображенням цілого і його елементів. Положення Загальної частини застосовуються до усіх розділів Особливої частини. Особлива частина складається з розділів, підгалузей, які, у свою чергу, складаються з відповідних норм, що регулюють групу однорідних фінансових відносин. Фінансово-правовий інститут об'єднує правові норми, що регулюють більш вузьку й близьку за змістом групу фінансових відносин, ніж розділ чи підгалузь, до яких за ознакою однорідності регульованих відносин входить декілька фінансово-правових інститутів.

До Особливої частини фінансового права входять розділи, що об'єднують фінансово-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері:

• бюджетної системи;

• державних та місцевих позабюджетних цільових фондів;

• фінансів державних та комунальних підприємств;

• державних і місцевих податків, інших обов'язкових платежів;

• державного та місцевого кредиту;

• обов'язкового страхування;

• державних та місцевих видатків;

• грошової емісії та грошового обігу;

• валютного регулювання та контролю.

 1. Джерела фінансового права. Проблеми вдосконалення і систематизації фінансового права України.

Джерела фінансового права України це правові акти органів законодавчої, виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, в яких містяться норми фінансового права.

Конституція - найважливіше джерело фінансового права. Вона має вищу юридичну силу. Ст.8 "Закони та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Причому, норми Конституції є нормами прямої дії. Окрім принципів фінансового права в цілому та окремих його інститутів, Конституція визначає також компетенцію кожної з гілок влади у сфері фін. діяльності держави.

Важливим джерелом є також ціла низка Законів. Згідно ст.92 Конституції виключно Законами України встановлюються: Держбюджет і бюджетна система; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют; порядок утворення і погашення державного внутрішнього боргу; порядок випуску і обігу державних цінних паперів, їх види і типи".

Отож слід виділити:

 1. Бюджетне законодавство. Бюджетний кодекс України, щорічні закони про Державний бюджет.

 2. Закони на підставі яких акумулюються кошти в Держбюджет та позабюджетні централізовані і децентралізовані фонди:

"Про систему оподаткування", "Про податок на додану вартість", "Про податок на прибуток", "Про податок з доходів фізичних осіб" та інші.

3. Правовий статус та діяльність органів фінансового контролю безпосередньо фінансовий контроль:

"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", "Про державну податкову службу в Україні"; „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"; „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"; „Про Рахункову палату"; „Про аудиторську діяльність"; „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

4. Банківський, інвестиційний ринок, ринок цінних паперів:

"Про банки і банківську діяльність", „Про Національний банк України", „Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державний внутрішній борг України", "Про інвестиційну діяльність", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та ін.

Постанови Верховної Ради України. Постанови Уряду. Декрети Кабміну. Укази, розпорядження Президента. Накази, листи, інструкції міністерств і відомств.

Великий масив норм фінансового права міститься в Указах і розпорядженнях Президента.

Кабінет Міністрів в межах своєї компетенції на основі та в виконання Конституції, Законів, указів Президента видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Найбільша кількість фінансово-правових норм міститься в підзаконних нормативно-правових актах фінансово-кредитних органів: Мінфіну, НБУ, ДПА, деякі видаються спільно з іншими органами влади і управління. Як правило, зв'язок цих актів із Законами опосередкований нормативно-правовими актами Уряду. Нормативно-правові акти міністерств, відомств є актами спеціальної компетенції і як правило поширюють свою дію на підпорядковані об'єкти. Їх форма різноманітна: накази, постанови, інструкції, правила, положення, типові положення.

Специфіка кожного виду зумовлена змістом і порядком прийняття.

лIТЕРАТУРА

 1. Бельський К.С. Финансовое право: наука, история, библиография.- М.: Юрист, 1995.

 2. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.24-33.

 3. Василик О. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України.- 2000.- №1.- с.3-10.

 4. Дєєва Н.М. Реформування фінансової системи – головна запорука зміцнення державності ( у порядку обговорення) // Фінанси України.- 2000.- №9.- с.134-140. (щодо реформування фінансового апарату)

 5. Ивлиева М.Ф. Категория "финансы" и "финансовая деятельность государства" в науке финансового права // Государство и право.- 2004.- №7.- С.20-26.

 6. Іващук І.О. Фінансова система України // Фінанси України.- 2001.- №12.- с.142-152.

 7. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства – основополагающая категория финансово-правовой науки // Государство и параво.- 1996.- №11.- с.75-84.

 8. Концепцiя розвитку Мiнiстерства фiнансiв України // Фiнанси України.- 1997.- №3.- с.27-41.

 9. Копитов С.М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України.- 2001.- №5.- с.45-50.

 10. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний орган державного управління у грошово-кредитній сфері: особливості правової природи // Життя і право.- 2004.- №6.- с.30-37; Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- с.42-51.

 11. Кравченко В.І. Економічні та фінансові проблеми формування територіальних громад в Україні // Наукові праці НДФІ.- 1998.- №6.- с.5-13.

 12. Лютий І.О. Нові тенденції розвитку фінансової системи держави // Фінанси України.- 2004.- №5.

 13. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.- 2000.- №1.- с.54-58; її ж: Динамика финансовых отношений и новый поход к категориям финансового права // Государство и право.- 2000.- №12.- с.33-38.

 14. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.; її ж: Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів.- Чернівці: „Рута", 2004.- 376 с.

1 Під управлінням коштами публічних накопичувальних фондів розуміють організацію їх ефективного інвестування, мета якого зберегти протягом усього періоду накопичення і отримати інвестиційний дохід, що розподіляють між застрахованими особами (громадянами, які підлягають обов'язковому пенсійному страхуванню через накопичувальні пенсійні фонди відповідно до законодавства країни).


 
 

Цікаве

Загрузка...