WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративне і фінансове право наявність складу правопорушення у діяннях суб’єктів фінансового права як фактична підстава юридичної відповідальност - Реферат

Адміністративне і фінансове право наявність складу правопорушення у діяннях суб’єктів фінансового права як фактична підстава юридичної відповідальност - Реферат

Отже, діяльність юридичної особи завжди зумовлена діяльністю фізичних осіб, що входять до її складу або які своїми діями створюють для юридичної особи права та обов'язки. Для визначення дій юридичної особи винними, потрібно встановити, чи є вони наслідком дій або бездіяльності зазначених фізичних осіб.

У випадках, коли суб'єктами фінансового права є органи та посадові особи, уповноважені приймати рішення у сфері фінансової діяльності держави чи її адміністративно – територіальної одиниці, то, на нашу думку, можна вважати виправданим застосування юридичної відповідальності до таких суб'єктів, якщо мало місце несвоєчасне прийняття рішень чи прийняття законних, але неефективних рішень у сфері фінансової діяльності, які здатних нанести велику шкоду державі, суспільству, громадянам. При цьому підставами відповідальності навіть через відсутність з їхнього боку формальних правопорушень можуть розглядатися такі: недосягнення необхідного результату, недоцільність дій, небажана поведінка суб'єкта тощо.

Факультативними ознаками суб'єктивної сторони слугують мотив і мета правопорушення, вчиненого суб'єктом фінансового права. Під мотивом розуміють усвідомлене суб'єктом фінансового права внутрішнє спонукання, яким він керувався під час вчинення проступку, а мета є наслідком, результатом, якого прагне досягти такий суб'єкт, вчиняючи правопорушення.

Отже, суб'єктивною стороною правопорушення, вчиненого суб'єктом фінансового права, визначимо як психічне ставлення такого суб'єкта до вчиненого ним суспільно шкідливого діяння, передбаченням (непередбаченням) винних наслідків свого діяння.

Отож, проаналізувавши склад правопорушення, вчиненого суб'єктом фінансового права, робимо такі висновки:

склад такого правопорушення є певною сукупністю об'єктивних і суб'єктивних ознак, необхідних і достатніх для виникнення і застосування юридичної відповідальності, що визначають конкретне суспільно шкідливе діяння як протиправне, винне, а також характер та обсяг відповідальності за вчинене правопорушення;

об'єктом правопорушення, вчиненого суб'єктом фінансового права, є суспільні відносини, які виникають з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів з метою виконання державою, органами місцевого самоврядування своїх завдань і функцій – фінансові правовідносини;

об'єктивною стороною правопорушення, вчиненого суб'єктом фінансового права, є передбачене правовими нормами суспільно шкідливе, винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене таким суб'єктом і який наніс чи міг би нанести шкоду суспільству, державі, громадянам у сфері фінансової діяльності;

суб'єктом такого правопорушення є особа (фізична, в тому числі посадова та юридична особа, в тому числі державний орган, орган місцевого самоврядування, громадська організація), яка володіє деліктоздатністю – здатністю нести юридичну відповідальність за свої протиправні вчинки;

суб'єктивну сторону правопорушення, вчиненого суб'єктом фінансового права, можна визначити як психічне ставлення такого суб'єкта до вчиненого ним суспільно шкідливого діяння, передбаченням (непередбаченням) винних наслідків свого діяння.

На підставі зазначеного можна визначити правопорушення, вчинене суб'єктом фінансового права, як суспільно-шкідливе, винне, протиправне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта фінансового права, що порушує врегульований правовими нормами порядок формування, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів держави, органів місцевого самоврядування, за яке законодавством встановлено юридичну відповідальність.

Література

 1. Братусь С.Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности // Советское государство и право. – 1973 – № 4. – С. 27-35.

 2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебн. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 1999. – 528 с.

 3. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право України. – 2003. – № 4. – С. 21-25.

 4. Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву // Советское государство и право. – 1972. – № 9. – С. 34-43.

 5. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: Краткий учебн. – М.: Норма (Издательская группа НОРМА– ИНФРА–М). – 2000. – 448 с.

 6. Теория государства и права: Учебн для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – 2-е изд, изм. и доп. – М.: Норма (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000). – 616 с.

 7. Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання // Право України. – 1999. – № 11. – С. 16-19.

 8. Малеин Н.С. Об институте юридической ответственности // Ученые записки Тартуского университета. Вып 852. – Тарту, 1989. – С. 30-40.

 9. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. – М.: Юрид. лит, 1971. – 240 с.

 10. Собчак А.А. О спорных вопросах общей теории юридической ответственности // Правоведение. – 1968. – № 1. – С. 51-58.

 11. Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М.: Юрид. лит. – 1966. – 176 с.

 12. Березкін А. Нагляд за виконанням законодавства про адміністративні правопорушення // Право України. – 1991. – № 12. – С. 13-15.

 13. Венедиктов В. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення трудового законодавства // Право України. – 1991. – № 8. – С. 14-16.

 14. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. – 252 с.

 15. Грибанова М. Правосуб'єктні підстави адміністративної відповідальності фізичної особи // Право України. – 2001. – № 12. – С. 39-41.

 16. Кривенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності - необхідна складова розширення та оновлення судової системи // Право України. – 2003. – № 1 – С. 20-24.

 17. Лук'янець Д.М. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності // Право України. – 1999. – № 11 – С. 117-122.

 18. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб'єкти // Право України. – 2001. – № 2. – С. 92-95, 118.

 19. Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. – 1999. – № 11. – С. 11-15.

 20. Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності // Право України. – 2002. – № 5. – С. 126-130.

 21. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 4-е изд., испр. – М.: Статут, 2003. – 351 с.

 22. Белинский Е.С. Вопросы вины в налоговом законодательстве // Государство и право. – 1996. – № 6. – С. 48-55.

 23. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебн. – М.: Юристъ, 2000. – 256 с.

 24. Карманов Є. Банківська таємниця як об'єкт цивільно-правового регулювання // Право України. – 2001. – № 12. – С. 110-113.

 25. Кротюк В., Іоффе А., Лук'янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення // Право України. – 2000. – № 5. – С. 29 33.

 26. Лисенко В. Фінансові санкції і Конституція України. – 1998. – № 12. – С.32-33.

 27. Туркіна Н.В. Поняття і специфіка фінансово-правових санкцій // Право і безпека. – 2002. – № 1. – С. 125-129.


 
 

Цікаве

Загрузка...