WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про поняття сільськогосподарської кооперації - Реферат

Про поняття сільськогосподарської кооперації - Реферат

Реферат на тему:

Про поняття сільськогосподарської кооперації

"Кооперація" – від латинського "соореrsо", тобто "співробітництво", "співпраця" завжди в тій чи іншій формі була притаманна сільському господарству в усьому світі, починаючи від перших англійських кооперативів (ХІХ ст.). Це зумовлено переважно складним і особливим характером сільськогосподарської праці на землі, практичною потребою селянської співпраці.

Становлення самостійної України, її входження в ринкову економіку об'єктивно сприяють відновленню справжніх кооперативних принципів господарювання на селі. І тому з прийняттям Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" [1], який діє із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 2 листопада 2000 року [2], набули практичного значення проблеми кооперації. В науці активно відновились дослідження економічних, організаційних та, що дуже важливо, правових засад кооперації за нових умов розвитку економіки України. Водночас необхідно відзначити такий важливий чинник: у сучасний період йдеться переважно про кооперацію в сільському господарстві. Це зумовлено, по-перше, особливим значенням кооперації саме в цій природно і економічно складній сфері господарювання (об'єктивні причини), а, по-друге, фактом проведення земельної та аграрної реформ. Відтак, важливо науково і обґрунтовано підійти до трактування поняття сільськогосподарської кооперації. Необхідно чітко відмежувати близькі, проте юридично самостійні поняття кооперація і кооператив, які іноді ототожнюються.

В українській юридичній літературі поняття кооперації і кооперативів аналізуються В.І. Семчиком [3], Н.І. Титовою [4], Т.П. Проценко [5], О.М. Соніним [6], В.І. Федоровичем [7] та деякими іншими авторами. Разом з тим ці автори не завжди розмежовують ці поняття, і часто під поняттям кооперація розуміють кооперативи, їхнє правове становище.

Тому дуже важливо, що в Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" ці поняття розмежовуються і їм дано офіційне визначення. Так під сільськогосподарською кооперацією в Законі розуміється "система сільськогосподарських кооперативів, об'єднань, створених з метою задоволення економічних потреб членів кооперативу". Тобто мається на увазі, що кооперація – це поліструктура, а кооператив – моноструктура.

Оскільки кооперація визначається як система (а система – це закономірна послідовна сукупність складових), то цілком правомірно, що до цієї системи, крім сільськогосподарських кооперативів як основної і первинної ланки сільськогосподарської кооперації, входять кооперативні об'єднання. Це також свідчить про певну еволюцію, розвиток кооперації саме як системи та водночас відбиває її специфіку, яка полягає у побудові цієї системи за пірамідальною схемою: первинні кооперативи – кооперативні спілки (кооперативи другого рівня або асоціації кооперативів, які організуються, здебільшого, за територіальною ознакою або за спеціалізацією) – центральна спілка (кооператив третього рівня – центр усієї системи сільськогосподарської кооперації). Однак, видається, в цьому контексті доцільніше використовувати термін кооперативна система, аніж термін кооперація, оскільки йдеться про множинність пов'язаних між собою елементів, які становлять певне цілісне утворення. Як зазначає В.В. Зіновчук, кооперативна система є сукупністю взаємопов'язаних і взаємозалежних носіїв кооперативних відносин, які діють як єдине ціле [8, с. 116].

Незважаючи на важливість закріплення нормативного визначення поняття сільськогосподарська кооперація, в Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" є певні неточності. Те, що зроблена вказівка на мету кооперації – задоволення економічних потреб членів кооперативу – важливо. Однак, зважаючи на те, що сільськогосподарська кооперація як система вміщує в собі і об'єднання сільськогосподарських кооперативів (кооперативні об'єднання), мета сформульована неправильно. Відтак доцільно було б внести зміни до Закону і замість задоволення економічних потреб членів кооперативу записати задоволення потреб своїх членів. При цьому не лише економічних, а й соціальних, культурних та інших, оскільки завданнями сільськогосподарської кооперації є не лише забезпечення матеріального добробуту своїх членів, а, власне, шляхом забезпечення матеріального добробуту створити сприятливі умови для розвитку людини як особистості.

В радянській політекономічній науці термін кооперація розглядався в дещо інших смислових значеннях [9, с. 247] а саме:

1) як форма організації праці, за якою значна кількість людей спільно бере участь в одному і тому ж або різних, але пов'язаних між собою процесах праці. Видається, для позначення форми організації праці доцільніше було б застосовувати термін кооперування, оскільки він відображає процес співпраці, по суті, процес поділу праці певних осіб, які, як правило, і не мають спільної мети та інтересу, тоді як кооперація передбачає саме таку мету;

2) організаційно оформлені самодіяльні добровільні об'єднання робітників, службовців, дрібних виробників, у тому числі селян, створені для досягнення спільних цілей в різних галузях економічної діяльності. В цьому значенні термін кооперація вживається як синонім терміна кооператив. Важливо відзначити, що в економічній, а подекуди і в юридичній літературі з питань кооперації досить часто ці терміни вживаються як тотожні і позначають відокремленого суб'єкта господарювання, який є юридичною особою. Така ж невідповідність потрапила і в законодавство України. Так Закони України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992 року [10, с. 414], "Про сільськогосподарську кооперацію" регулюють статус споживчого товариства, сільськогосподарського кооперативу як юридичних осіб, а не всі питання кооперації. Тому точніше б у назвах цих Законів вжити термін кооператив, а не кооперація. Термін кооперація має ширший понятійний зміст, аніж термін кооператив.

Термін кооперація може також означати кооперацію виробництва в масштабі підприємства чи народного господарства (міжбригадні, міжгосподарські, міжгалузеві, міжрегіональні взаємозв'язки) [11, с. 2]. Звідси ідеї міжгосподарської та внутрішньогосподарської кооперації.

На сьогодні такі уявлення про кооперацію не відповідають сучасним соціально-економічним реаліям. І процес співпраці між самостійними суб'єктами господарювання, а також деякою мірою і між окремими структурними підрозділами у складі юридичних осіб ґрунтується на інших правових підставах і принципах співпраці.

В теорії кооперації поняття кооперація розглядається і в дещо іншій площині. Зокрема, Б. Мартос розглядає її як спільну діяльність певної групи людей, що має завданням поліпшити їх матеріальний і духовний добробут шляхом організації кооперативів [12, с. 34]. Видається, що в контексті цього дослідження таке тлумачення поняття кооперація є найбільш прийнятним. По-перше, вказується, що це спільна діяльність; по-друге, зазначається мета цієї діяльності; по-третє, визначено форму, у якій ця діяльність здійснюється.

Така концепція розуміння поняття кооперації, по суті, була сприйнята і В.І. Семчиком. Автор, зокрема, зазначає, що кооперація – це одна із форм спільної виробничо-господарської, посередницької та іншої діяльності, яка здійснюється на підставі добровільного співробітництва людей, об'єднання їх матеріальних ресурсів з метою збільшення продукції, підвищення продуктивності праці, задоволення економічних і духовних потреб людей [13].

Видається, що визначення поняття кооперації, як певної діяльності, найповніше відповідає економічній сутності цього явища, оскільки відбиває процеси добровільного об'єднання зусиль і ресурсів суб'єктів, зацікавлених у досягненні певних соціально-економічних результатів. Однак, враховуючи практику функціонування кооперативів у всьому світі, кооперація – це не просто певна діяльність, а така діяльність, яка відповідає певним ознакам: 1) це спільна діяльність; 2) в основі цієї діяльності, як відзначає О.В. Чаянов, лежить взаємодопомога і взаємна вигода [14]; 3) добровільний характер діяльності; 4) зміст цієї діяльності полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг тощо; 5) метою цієї діяльності є задоволення матеріальних, а також соціальних, культурних та інших потреб осіб, які кооперують свою діяльність. Разом із тим ця діяльність має здебільшого постійний характер і здійснюється систематично. У переважній більшості кооперативна діяльність здійснюється безпосередньо кооперативами (товариствами) [15], тобто ця діяльність є також безпосередньою. Як бачимо, ознаки, критерії кооперативної діяльності є подібними до тих, які характеризують підприємницьку діяльність, хоча є й певні відмінності. Зокрема, спільна (кооперативна) діяльність відбувається в особливій атмосфері взаємодопомоги і взаємної вигоди, що не є принципово важливим для підприємництва. Вигоди від об'єднання капіталу, який використовується у підприємницькій діяльності, є більш важливими, ніж особистісні стосунки осіб, які спільно займаються підприємницькою діяльністю. Різниця полягає також і у меті здійснення підприємницької діяльності.

Законодавець нормативно закріпив для підприємництва мету одержання прибутку, а для кооперації – задоволення економічних потреб своїх членів. Хоча, видається, це не зовсім правильно і об'єктивно. Прибуток є результатом здійснення господарської діяльності, показником рентабельності та ефективності здійснюваної діяльності, і метою її є одержання певних вигод. Якщо в кооперації метою є одержання певних економічних вигод для всіх учасників кооперації, то метою підприємництва може бути одержання вигоди лише певними учасниками, зокрема тими, які внесли більшу частку капіталу для здійснення підприємницької діяльності. Вважати кооперативну діяльність неприбутковою, а підприємницьку, навпаки, прибутковою можна досить умовно. Самоочевидно, що для підприємництва метою і одночасно результатом є одержання прибутку, тоді як для кооперації одержання прибутку є лише засобом у досягненні мети, яка передбачає задоволення матеріальних, соціальних, культурних та інших потреб осіб, які кооперують свою діяльність.


 
 

Цікаве

Загрузка...