WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Понятійно-категоріальний апаратбюджетного кодексу України: критичний аналіз - Реферат

Понятійно-категоріальний апаратбюджетного кодексу України: критичний аналіз - Реферат

Реферат на тему:

Понятійно-категоріальний апаратбюджетного кодексу України: критичний аналіз

Відомо, що вивчення права неможливе без дослідження тексту нормативно-правових актів, самоочевидно, що в юриспруденції особливо важливе точне співставлення слів, термінів, формулювань з вираженими ними поняттями; загальновизнано, що уточнення у випадку необхідності цих слів, термінів, формулювань, спрямованих на вдосконалення закону і практики його застосування – одне із завдань правової науки [14, с. 119].

Терміни будь-якої наукової дисципліни у своїй сукупності становлять її термінологію, яка є невіддільною від системи понять певної науки і розвивається разом з нею. З метою забезпечення єдності науки і суспільної практики необхідно оперувати одними і тими ж термінами для позначення однакових явищ і понять.

Ці, здавалось би, прописні істини набувають особливої значущості і актуальності у зв'язку з процесами систематизації фінансового законодавства України, особливо у зв'язку з розробкою і прийняттям Бюджетного і Податкового кодексів України.

З метою уніфікації бюджетної термінології у Бюджетному кодексі України, зокрема, передбачається низка визначень термінів, що застосовуються у практиці бюджетно-фінансовій діяльності.

Водночас не можна не зауважити, що основні бюджетні терміни і визначення їхнього змісту, наведені у ст. 2 Бюджетного кодексу, не відповідають рівню розвитку теоретичної думки і реаліям сьогодення. Передусім немає повної ясності у трактуванні самого поняття бюджету, який визначено як "план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду" [8]. Як бачимо, таке визначення бюджету вказує на його правову природу і зовсім не розкриває його економічного змісту.

Загальновідомий термін бюджет, здавалося б, не потребує визначення. I все ж необхідність у цьому є, оскільки внаслідок термінологічного збігу існують принаймні три значення, в яких у теорії і на практиці вживається цей термін: 1) бюджет як суспільне явище, тобто, як економічна категорія; 2) бюджет у матеріальному розумінні і 3) бюджет як правова категорія, – які безпосередньо розкривають його економічну сутність і правову природу. Водночас важливо підкреслити, що у даному випадку йдеться про різні аспекти розгляду бюджету, а не про різні сторони одного і того ж поняття. Погляд на бюджет як на складне поняття, характеристика якого вміщує і самі відносини, і централізований грошовий фонд, і фінансовий план, навряд чи здатен внести ясність у дослідження бюджетних проблем, тому що природа різних аспектів розгляду бюджету далеко не однакова. Видається, більш правильним говорити про термінологічний збіг різних за своєю природою понять, одне з яких відноситься до базису суспільства і має економічну сутність, інше – до його надбудови і має правову природу.

Звичайно, навряд чи доцільно законодавцеві давати визначення поняття бюджету, яке б розкривало його економічну сутність, оскільки це – справа теорії. Однак матеріальний аспект цього поняття у Бюджетному кодексі, на наш погляд, повинен бути виражений.

У матеріальному аспекті державний і місцевий бюджети, як відомо, являють собою централізований у масштабах стосовно держави або адміністративно-територіального утворення грошовий фонд, який перебуває у розпорядженні відповідних органів державної влади чи місцевого самоврядування. Інакше кажучи, щодо України загальнодержавний i місцеві централізовані фонди грошових засобів становлятьматеріальний зміст бюджету, тобто бюджету в матеріальному розумінні. Такий аспект бюджету мають на увазі, коли в офіційних документах i в практиці фінансової діяльності говорять про фінансування з бюджету, про утримання тих чи інших органів за рахунок бюджету, про віднесення певних видатків на бюджет тощо.

Отже, в матеріальному розумінні бюджет – це форма утворення і витрачання загальнодержавного і місцевих фондів грошових засобів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій, здійснюваних органами державної влади і місцевого самоврядування. Саме у такому аспекті визначається поняття бюджету у Бюджетному кодексі Російської Федерації (ст. 6). Відтак з цим виникає потреба внести відповідні уточнення до наведеної у Бюджетному кодексі України дефініції поняття бюджету, виклавши його так: Бюджет у матеріальному розумінні – форма утворення і витрачання загальнодержавного і місцевих фондів грошових засобів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій, здійснюваних органами державної влади і місцевого самоврядування; бюджет з правової точки зору – план формування та використання фінансових ресурсів держави та місцевих самоврядувань для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

У цій же ст. 2 Бюджетного кодексу України дано визначення поняття бюджетної системи, а не бюджетного устрою, яке було закріплене у Законі "Про бюджетну систему України". Згідно з Кодексом, "бюджетна система – це сукупність Державного бюджету України та місцевих бюджетів, побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої і врегульована нормами права" [8].

У фінансово-правовій літературі є подібне визначення бюджетної системи: "...це заснована на економічних відносинах, врегульованих правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави" [19, с. 126].

Для порівняння наведемо визначення поняття бюджетного устрою, яке було наведене у ст. 3 Закону "Про бюджетну систему України: "Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України" [4].

Відсутність поняття бюджетного устрою у Бюджетному кодексі України пояснити важко, і зробити це можуть хіба що його автори. Однак, не згадавши самого терміна, автори Кодексу в такий спосіб виявили своє ставлення до його змісту. Судячи з назви глави 2 Кодексу ("Бюджетна система України та її принципи") та її змісту, можна лише припустити, що його автори вважають поняття бюджетної системи ширшим і місткішим, ніж поняття бюджетного устрою.

З подібним ставленням до тлумачення одного з основоположних понять бюджетного права, яким названо цілий його інститут (інститут бюджетного устрою), аж ніяк не можна погодитись. Очевидним є те, що поняття бюджетного устрою є ширшим і місткішим, ніж поняття бюджетної системи. Відображаючи організацію і принципи побудови бюджетної системи, визначаючи типи і характер взаємозв'язку між її окремими ланками, бюджетний устрій вміщує у собі такі складові: бюджетну систему країни, принципи її побудови і принципи розподілу доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи. Отже, бюджетна система і принципи її побудови – це дві із трьох складових у структурі бюджетного устрою.

Думається, що стосовно вживання названих термінів і трактування їхніх понять у Бюджетному кодексі необхідно внести відповідні корективи стосовно поняття бюджетного устрою, увівши у ст. 2 Кодексу таке його визначення: "Бюджетний устрій – це врегульовані нормами права і засновані на державному устрої і адміністративно-територіальному поділі організація і принципи побудови бюджетної системи України, її структура та взаємозв'язок між окремими ланками".

Тепер охарактеризуємо деякі інші терміни, визначення яких подано у ст. 2 Бюджетного кодексу України.

Головною ознакою організації міжбюджетних відносин у будь-якій країні, як відомо, є ефективність способів переміщення фінансових ресурсів від одного рівня бюджетної системи до іншого. Нинішня система міжбюджетних відносин в Україні поєднує в собі як інструменти, що склалися в бюджетній практиці СРСР і УРСР, так і ті інструменти, які запроваджено вже в період 90-х років минулого століття. Міжбюджетні відносини в Україні будуються на основі таких інструментів як власні, закріплені, регулюючі, залучені й запозичені доходи та міжбюджетні трансферти.

Міжбюджетні трансферти – головний інструмент організації міжбюджетних відносин. Трансферти – це узагальнюючий термін, запозичений з практики бюджетної діяльності зарубіжних країн, яким позначають фінансові ресурси, що передаються з державного бюджету до бюджетів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів вищого адміністративного рівня до місцевих бюджетів нижчого адміністративного рівня, а також у зворотному напрямку. За рахунок трансфертів у багатьох країнах формується переважна частина доходів бюджетів місцевого самоврядування. За їхньою допомогою здійснюється фінансове вирівнювання, фінансуються так звані агентські послуги (делеговані повноваження), забезпечуються послуги місцевої влади на рівні мінімальних соціальних стандартів.

Міжбюджетними трансфертами в Україні є дотації, субвенції, субсидії, внески до Державного бюджету України та міжбюджетні взаєморозрахунки. Ці інструменти, але лише у формі дотацій, використовувались і в бюджетній практиці колишніх СРСР і УРСР. Сам термін трансферти у бюджетному законодавстві України почали використовувати з 1998 р. з прийняттям Закону "Про Державний бюджет України на 1998 рік" [7].

Оскільки термін бюджетний трансферт є новим для практики міжбюджетних відносин у нашій країні, тому визначення його змісту в літературі поки що трапляється рідко. Відомий фахівець у галузі місцевих фінансів В.І. Кравченко у своїй ґрунтовній монографії "Місцеві фінанси України" дає таке визначення поняття трансфертів стосовно бюджетів: "Трансферти (від фр. transfert; лат. transfere – переносити, переводити) – кошти, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у формі дотацій, субсидій, субвенцій тощо" [13, с. 411].


 
 

Цікаве

Загрузка...