WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика об’єкта контрабанди - Реферат

Загальна характеристика об’єкта контрабанди - Реферат

Реферат на тему:

Загальна характеристика об'єкта контрабанди

Важливість дослідження об'єктивних ознак контрабанди полягає у тому, що вони мають вирішальне значення для правильної оцінки суспільної небезпечності діяння, кваліфікації злочину, призначення покарання.

Перш ніж приступити до характеристики об'єкта контрабанди, важливо з'ясувати питання що, власне, є об'єктом злочину.

Протягом останніх десятиріч у науці кримінального права переважала позиція, що об'єктом злочину є суспільні відносини, які охороняються кримінальним законом і яким в результаті суспільно небезпечного посягання завдається чи може бути завдана шкода.

Проте, на нашу думку, ця позиція сьогодні не зовсім відповідає сучасним поглядам щодо оцінки соціальних цінностей. Вона дещо недооцінює значення людини у сфері соціального життя.

З прийняттям у 1996 році Конституції України встановлено кардинально нові ціннісні орієнтири. Людину визнано найвищою соціальною цінністю, а її права, свободи та їх гарантії мають визначати зміст і спрямування діяльності держави.

Об'єктом злочину, який найповніше порівняно з іншими елементами складу злочину відображає характер суспільної небезпечності вчиненого діяння, мають визнаватись не якісь абстрактні суспільні відносини, а конкретні людські, суспільні або державні цінності.

Об'єкт як елемент складу злочину – це цінності, що охороняються кримінальним законом, проти яких спрямовано злочинне діяння і яким воно може заподіяти шкоду. Структурну основу об'єкта злочину створюють суб'єкти суспільних відносин, блага, що їм належать, а також предмети, діючи на які винна особа посягає на ці блага [2, с.127].

Питання, пов'язані із визначенням об'єкта злочину, є одними з найбільш складних у науці кримінального права. Адже правильне встановлення об'єкта злочинного посягання має велике теоретичне та практичне значення. Це сприяє з'ясуванню соціально-політичної суті злочину, зокрема характеру і ступеня його суспільної небезпечності.

В юридичних джерелах радянського періоду, які стосуються проблем об'єкта злочину, дана "вертикальна" класифікація об'єктів. Розрізняють загальний об'єкт, родовий (іноді його називають груповим, або спеціальним) та безпосередній (у деяких джерелах – видовий). Такий поділ передбачає уточнення стосовно того, проти яких саме суспільних відносин безпосередньо і насамперед спрямований даний злочин, яким суспільним відносинам суспільства він завдає шкоди.

Загальним об'єктом злочинів визнається об'єкт, на який спрямовані всі злочинні посягання. Це вся сукупність суспільних відносин, що охороняються законом. Їх перелік містить ст.7 КК України (суспільний лад, політична і економічна системи держави, власність, особа, права і свободи громадян, правопорядок) [1, с.45].

П.С.Матишевський та Є.В.Фесенко вважають, що практично вся сукупність суспільних відносин не може бути об'єктом як елементом складу злочину. По суті, це об'єкт кримінально-правової охорони, який не слід ототожнювати з поняттям об'єкта злочину. Отже, для введення так званого загального об'єкта у "вертикальну" класифікацію об'єктів злочинів немає підстав. Ця класифікація, на їхню думку, охоплює лише два види об'єктів – родовий і безпосередній [2, с.129].

Як видається, не слід так категорично стверджувати, що немає підстав для введення загального об'єкта у "вертикальну" класифікацію, оскільки він об'єднує вичерпне коло суспільних відносин, взятих під охорону кримінального закону. Якщо ж ті чи інші відносини не взяті під охорону, то заподіяння їм шкоди не є злочином. Загальний об'єкт дає змогу розкрити соціально-політичну сутність, суспільну небезпечність злочину. Він допомагає іноді відмежувати злочин від незлочинної поведінки.

В.Я.Тацій вважає, що відмова від триступеневої класифікації небажана тому, що на ній побудована система Особливої частини кримінального закону. Триступеневому поділу – Особлива частина – глава Особливої частини – склад злочину – відповідає і триступеневий поділ об'єкта кримінально-правової охорони: загальний об'єкт – родовий об'єкт – безпосередній об'єкт. Найголовніше ж полягає у тому, що запропонована система класифікації відповідає потребам практики, логічна – адже вона заснована на співвідношенні філософських категорій загального, особливого і окремого [7, с.80].

Отже, доцільно залишити загальний об'єкт злочину у "ветикальній" класифікації.

Під родовим об'єктом розуміють певне коло тотожних чи однорідних за соціально-політичною і економічною суттю суспільних відносин. Це об'єкт – єдиний для певної (однорідної) групи злочинів. Він є критерієм класифікації усіх злочинів і кримінально-правових норм, які встановлюють відповідальність за їх вчинення. Саме ця його властивість і є основою побудови Особливої частини Кримінального Кодексу України [1, с.45].

Законодавець відніс контрабанду до інших державних злочинів. В юридичній літературі є різні думки щодо родового об'єкта інших державних злочинів.

Деякі автори вважають, що інші державні злочини мають єдиний родовий об'єкт, причому одні з них таким визнають основи державного управління, інші – основи державного управління і основи господарської могутності держави. Окремі вчені вважають, що родовий об'єкт інших державних злочинів – це суспільні інтереси в галузі охорони національної, релігійної та расової рівності, основ обороноздатності, громадської безпеки і господарського порядку держави, господарської діяльності, а також здійснення правосуддя в галузі боротьби з державними злочинами.

На думку С.В.Дьякова, А.А.Ігнатьєва і М.П.Карпушина, інші державні злочини неоднорідні за своїм складом, тому лише умовно можна сформулювати для них єдиний родовий об'єкт посягання. Ним є основні інтереси в різних галузях будівництва незалежної держави: державного управління, національної безпеки, режиму державних кордонів, народного господарства, безпеки залізничного, водного і повітряного транспорту, правосуддя.

Щодо родового об'єкта інших державних злочинів є ще одна точка зору, яка зводиться до того, що злочини, які розглядаються, мають декілька родових об'єктів. Однак питання про те, що є родовим об'єктом контрабанди, вирішується по-різному. Одні визнають родовим об'єктом контрабанди основи господарської могутності держави, інші – монополію зовнішньої торгівлі.

На думку В.Я.Тація, щодо інших злочинів проти держави, до яких відносять контрабанду, не варто продовжувати пошук родового об'єкта, оскільки стосовно цієї групи злочинів його неможливо знайти з тієї причини, бо його просто немає, тому що, об'єднуючи ці злочини в одну групу, законодавець керувався не ознаками їх родового і безпосередніх об'єктів, а іншими міркуваннями [7, с.82].

Що ж до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ст.70-1 КК України), то, на нашу думку, слід погодитися з міркуванням А.Музики, який вважає, що за родовим об'єктом цей злочин можна віднести до такого, що посягає на здоров'я населення [4, с.90].

Найбільш обґрунтованою є думка авторів, які обстоюють позицію, що інші державні злочини об'єднані не за одним якимось родовим об'єктом, а за декількома родовими об'єктами. Притім контрабанду слід віднести до злочинів, які посягають на суспільні відносини у сфері забезпечення господарської могутності України.

Кожен із злочинів, об'єднаних за ознаками спільності родового об'єкта, характеризується своїм безпосереднім об'єктом, встановлення якого має важливе значення для правильної соціально-політичної оцінки злочину і його юридичної кваліфікації. В науці кримінального права під безпосереднім об'єктом посягання розуміють суспільні відносини, на які посягає конкретний злочин [2, с.130].

На думку більшості юристів, безпосереднім об'єктом злочину у випадку контрабанди є державна монополія зовнішньої торгівлі [6, с.88]. Щоправда, в деяких джерелах це питання вирішується не зовсім послідовно. Так в одному з підручників в Особливій частині кримінального права автори, кваліфікуючи інші державні злочини, зазначають, що контрабанда відноситься до злочинів, які мають своїм безпосереднім об'єктом основи господарської могутності держави. Аналізуючи ж контрабанду, стверджують, що об'єкт контрабанди – державна монополія в галузі торгівлі [5, с.46]. Отож не зовсім зрозуміло, що все ж таки є безпосереднім об'єктом контрабанди – основи господарської могутності держави, чи державна монополія зовнішньої торгівлі?

Як видається, безпосереднім об'єктом контрабанди є суспільні відносини у сфері забезпечення встановленого порядку переміщення матеріальних цінностей, а також окремих предметів та речовин, які вилучені з вільного обігу, через митний кордон України.

Стосовно додаткового об'єкта контрабанди, то тут слід погодитися з думкою Б.С.Левіка, який вважає, що ним може бути громадська безпека, здоров'я населення, політичні інтереси України [3, с 78]. Щодо додаткового безпосереднього об'єкта злочину, передбаченого ст.70-1 КК України, то тут є слушною думка А.Музики, який вважає, що ними є державна монополія у сфері експортно-імпортних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами [4, с.95].

На завершення важливо зазначити, що юридичне значення об'єкта контрабанди полягає у тому, що він є обов'язковим елементом цього складу злочину. Не визначивши правильно об'єкт контрабанди, не можна говорити про вирішення питань кваліфікації даного діяння.

Література

  1. Кримінальне право України. – К.: Наук. думка, 1995

  2. Кримінальне право України: Загальна частина. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

  3. Левік Б.С. Контрабанда – прояв організованої злочинності міжнародного масштабу, одна з основ тіньової економіки України, проблеми та аспекти боротьби // Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: НДІ. Проблеми людини, 1998 .- Т.10.

  4. Музика А. Об'єкт злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. – 1997. – №12.

  5. Советское уголовное право. Часть Особенная. – М.: Юрид. л-ра, 1979.

  6. Советское уголовное право. Особенная часть. – М.: Юрид. л-ра, 1988.

  7. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Харьков: Вища шк., 1988.


 
 

Цікаве

Загрузка...