WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет фінансового права - Реферат

Предмет фінансового права - Реферат

З погляду економічної природи спільними рисами цих відносин є їхній грошовий та перерозподільчий характер; імперативність; зумовленість їхнього виникнення фактом існування держави.

Відмітною рисою цих відносин є те, що під час формування обов'язкових резервів не відбувається перехід права власності на грошові кошти від банку до держави; метою виникнення цих відносин є не вилучення державою певної частини коштів банку для покриття державних видатків, а внутрішньо-банківський перерозподіл фондів коштів з метою забезпечення надійності банку, гарантування інтересів його кредиторів та вкладників, макроекономічне регулювання кількості грошей в обігу. Отже, маючи чимало спільних суттєвих рис з фінансовою категорією "податки", категорія "резервні фонди", не стає частиною фінансів, а зберігає свою самостійність.

Поряд із предметом, іншим критерієм виділення галузі фінансового права є метод правового регулювання, який визначається як сукупнiсть засобiв впливу на учасникiв фiнансово-правових вiдносин, що характеризуються юридичними фактами, з якими пов'язується виникнення фiнансових правовiдносин, правовим статусом їх суб'єктiв та розподiлом прав i обов'язкiв мiж ними, видами санкцiй за порушення приписiв держави та порядком їх застосування [9, с.29].

Дослiдження механізму державно-владного впливу на податкові відносини і відносини з приводу обов'язкових резервів доводить, що до цих відносин застосовується єдиний метод правового регулювання – метод, властивий фінансовому праву. Ця теза будується на підставі нижчезазначених міркувань.

1. Дані відносини виникають, змініються і припиняються на підставі правового акта держави.

2. Учасники цих відносин є юридичнио нерівними, одним з них є держава в особі уповноваженого органу, наділеного владними повноваженнями;

3. Суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників виражені у властивій фінансовому праву імперативно-категоричній формі.

4. За невиконання приписів, викладених у відповідних правових нормах, настає юридична відповідальність, властива фінансовому праву.

Розглянуті спільні риси виявляються і в процесі порівняння фінансів та інших розподільчих економічних відносин (з приводу обов'язкового страхування, регулювання цін, державного та банківського кредиту тощо) у тій частині, в якій їхнє виникнення і розвиток зумовлюється волею держави.

Отже, держава в односторонньому владному порядку визначає перерозподіл частини суспільної вартості, який здійснюється за допомогою не лише фінансів, але й інших розподільчих категорій, використовуючи при тім метод фінансово-правового регулювання. Ці відносини володіють спільні родові ознаки і з погляду їхньої галузевої належності є однопредметними, а саме – фінансово-правовими.

Усе це свідчить про необхідність зміни методологічних підходів до визначення предмета фінансового права шляхом визнання його частиною, поряд з фінансовими відносинами, інших владно-майнових розподільчих відносин, які тісно пов'язані з фінансовими. Матеріальним субстратом цих відносин є не лише державні, а й інші грошові фонди, які мають суспільне (публічне) призначення (місцеві бюджети та позики, обов'язкові резерви коиерційних банків та страхових компаній, кредитні ресурси банківської системи, амортизаційні відрахування та ін.) Аналогічна правова конструкція традиційно й успішно використовується і під час визначення предмета цивільного права, до якого відносять майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини.

Прийняття такої позиції дає змогу зняти суперечності, що виникають під час визначення предметної належності страхових, кредитних, розрахункових, валютних відносин, які, зберігаючи свою самостійну економічну природу, частково регулюються як нормами фінансового, так і цивільного права.

Зокрема, при галузевому розмежуванні кредитних, розрахункових, депозитних відносин необхідно виходити з того, що вслід за створенням в Україні дворівневої банківської системи, ці відносини теж об'єктивувалися на двох рівнях: на рівні Національний банк України – комерційні банки (відносини з приводу дотримання комерційними банками публічно-правових обов'язків, встановлених нормами фінансового права) та в площині комерційний банк – клієнт банку (цивільно-правові відносини, що виникають на підставі договору).

Невід'ємною складовою предмету фінансового права є відносини у сфері місцевих фінансів, призначенням яких є задоволення спільних інтересів членів територіальних громад. Ці відносини мають спільну економічну природу із державними фінансами і є складовою частиною категорії "публічні фінанси".

Вирішальним критерієм віднесення суспільних відносин до сфери фінансового права є не їх суб'єктний склад та не форма власності грошових фондів, які при цьому утворюються, а характер правового регулювання цих відносин, який проявляється у специфічній меті регулювання (забезпечення публічних інтересів), та його юридичних наслідках.

Фінансово-правові норми не обмежуються регулюванням лише економічних відносин; сфера їх дії значно ширша. Важливу роль у забезпеченні системного впливу на суспільні відносини відіграють службові норми, тобто, загальнозакріплюючі норми, норми-принципи, норми-дефініції, компетенційні норми, які утворюють загальну частину галузі фінансового права та закріплюють основи фінансової системи держави; принципи, форми і методи здійснення фінансової діяльності; коло і компетенцію органів держави та місцевого самоврядування у цій сфері.

Пiдсумовуючи викладене, можна запропонувати наступне визначення: фінансове право – це самостійна галузь права України, яка є системою правових норм, що регулюють фінансові та пов'язані з ними суспiльнi вiдносини, якi виникають у процесi органiзацiї фiнансової, грошової, кредитної та страхової системи держави, державно-владного формування, розподiлу i органiзацiї використання державою та муніципальними утвореннями централiзованих i децентралiзованих грошових фондiв суспільного призначення та здійснення фінансового контролю.

На перший погляд видається, що таке визначення мало чим відрізняється від традиційного, проте, відмінності є суттєвими і мають принциповий характер.

По-перше, відзначається специфіка фінансово-правових норм, які забезпечують організацію фінансової, грошової, кредитної та страхової системи держави.

По-друге, самостійними суб'єктами фінансової діяльності визнаються муніципальні утворення, тобто, територіальні громади (на рівні міст, сіл, селищ) та їх об'єднання (на рівні районів та областей), що наділені публічною владою на певній території.

По-третє, об'єктом фінансово-правового регулювання визнаються не тільки фінансові, але й пов'язані з ними економічні відносини, що виникають у процесі владного розподілу і перерозподілу частини сукупного суспільного доходу, регулювання руху фондів коштів суб'єктів усіх форм власності.

По-четверте, підкреслюється роль фінансового контролю як самостійного об'єкту публічної фінансової діяльності і внутрішньо-галузева специфіка відносин, які виникають у процесі його здійснення.

Література
  1. Фiнансове право: Пiдручник / За ред. Л.К.Воронової. – Харків, 1998.

  2. Худяков А.И. Правовые формы финансовой деятельности государства: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.-Алматы, 1996.

  3. Пацуркiвський П. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: Вид-во Чернів. ун-ту, 1998.

  4. Карасьова М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристъ, 1999.

  5. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. – Л.: 1952.

  6. Колесников Ю.А. Страховое право как подотрасль финансового права. Проблеми фiнансового права: Мiжнародна наукова конференцiя. – Чернiвцi, 1996. – Т.1.

  7. Алисов Е.А. О некоторых вопросах теории валютных отношений. Проблеми фiнансового права: Мiжнародна наукова конференцiя. – Чернiвцi, 1996. – Т.1.

  8. Вознесенский Э.А. Финансы социалистических государств: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1982.

  9. Фінансове право (за законодавством України): Навч. посіб. для юрид. вузів та ф-ів. / За ред. Л.К.Воронової і Д.А.Бекерської. – К.: Вентурі, 1995.


 
 

Цікаве

Загрузка...