WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика - Реферат

Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика - Реферат

Реферат на тему:

Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика

У статті аналізуються основні стадії та способи правової інтеграції, висвітлюються проблеми правового уніформізму.

Ключові слова: правова інтеграція, правова адаптація, правова гармонізація, правовий уніформізм.

Найбільш очевидним проявом змін на сучасному етапі розвитку людства є глобалізація, яка характеризується набуттям всесвітніх (універсальних) ознак у значної кількості соціальних відносин та зростанням і поглибленням взаємодії між державами та іншими суб'єктами в межах держав.

Глобальним процесом є і регіоналізація, яка пов'язана зі структуруванням певного геопростору як цілого. Якісно вищим етапом регіоналізації є інтеграція.

Поняття "інтеграція" прийшло на зміну поняттю "міжнародне співробітництво" (яке не відображало сутності нових явищ) і розуміється як вихід за межі співробітництва аж до утворення єдиної структури, що відзначається наддержавними ознаками.

Правова інтеграція є різновидом інтеграційних процесів, що ґрунтуються на засадах об'єднання частин у єдине ціле.

Низка проблем правової інтеграції у контексті західноєвропейських інтеграційних процесів висвітлювалися у працях В. Забігайла, Л. Ентіна, А. Капустіна, С. Кашкіна, У. Лукашука, М. Мікієвича, В. Муравйова, М. Марченка, А. Татама, А. Толстухіна, Б. Топорніна та ін. Проте малодослідженими залишаються питання щодо стадій та способів правової інтеграції, правової адаптації, правового уніформізму.

Призначенням правової інтеграції є об'єднання національних правових систем (у межах міждержавних) у єдиний геоправовий простір. Цей процес має комплексний характер та складається із декількох стадій: 1) поглибленої взаємодії та узгодження засад формування міждержавної правової системи; 2) наближення національних правових систем до міждержавної шляхом попередньої адаптації внутрішньодержавного законодавства до правових стандартів цієї системи; 3) входження національних правових систем до міждержавної та остаточна правова адаптація у межах єдиного правового простору.

На першій стадії поглиблюється співробітництво національних правових систем, визначаються їхні особливості, можливості узгодження дій, усунення перешкод їхньої взаємодії, однакової нормативно-правової регламентації тих чи інших відносин або більшості з них. Визначення попередніх умов, що свідчать про об'єктивну можливість об'єднання держав, унаслідок чого вони можуть задовольняти потреби та інтереси, які не спроможні реалізувати через національну систему, дає підставу для організаційних дій щодо формування міждержавно-правової системи. На цій стадії відбувається узгодження головних правових засад функціонування такої системи з універсальними міжнародними принципами та нормами.

На стадії наближення національних правових систем, зокрема до регіональних міждержавних правових систем, здійснюється попередня адаптація, яка є процесом досягнення правових вимог, необхідних для входження в міждержавну правову систему і які є обов'язковою передумовою визнання держави учасницею відповідної організації. Відбувається пристосування внутрішньодержавного законодавства до правових стандартів, які містяться в джерелах міжнародного права, насамперед у міжнародно-правових договорах, укладених державами-учасницями.

Отже, правова адаптація має важливе значення не тільки для ефективності інтеграційних процесів, але й для досягнення взаємоузгоджених відносин у межах єдиного правового поля. Для удосконалення цих процесів важливе значення має правильне застосування відповідних інтеграційних способів.

Стадія входження національних правових систем до міждержавних об'єднань передусім характеризується, дотриманням установлених процедур вступу в об'єднання, а після набрання статусу його члена – взяттям і виконанням всіх зобов'язань, передбачених для членів відповідного об'єднання. На цій стадії повинна відбутися повна адаптація національної правової системи до правового поля міждержавного об'єднання.

Складовою правової інтеграції є правова адаптація. Взагалі адаптація (лат. – adaptatio) – це пристосування тих чи інших явищ до навколишнього середовища, умов існування; зміна їхньої форми чи змісту під впливом зовнішніх або внутрішніх чинників.

Право є різновидом адаптаційних механізмів, а правова адаптація – процесом пристосування з метою зближення, досягнення узгодженої взаємодії. Одним із головних різновидів правової адаптації є нормативно-правова, що полягає у пристосуванні нормативно-правових приписів у межах відповідної (національної, міжнародної) правової системи з метою досягнення узгодженої взаємодії.

Чим складніша система, тим є більша потреба у створенні ефективного адаптаційного механізму, який би забезпечував усунення розбіжностей та досягнення інтеграційних цілей. Водночас можливості нормативно-правової адаптації обмежені національними особливостями правового розвитку, які формуються в ході історичного розвитку національної правової системи.

Ефективність адаптаційного механізму найперше залежить від правильного вибору, способів інтеграції, важливими серед яких є гармонізація та уніфікація.

У міжнародно-правовій літературі немає чіткого уявлення щодо змісту поняття "гармонізація", тому звичним стало його ототожнення з поняттям "уніфікація". З метою усунення існуючих неоднозначностей у визначенні цих понять необхідно звернутись до лексичного значення терміна "гармонія". Під ним розуміють "поєднання, злагодженість, взаємну відповідність якостей предметів, явищ, частин цілого" [1, с.574]. Звідси випливає, що гармонізацією є сукупність дій по досягненню гармонії, балансу та рівноваги, узгодженості, усуненню суперечностей. Аналогічно трактується термін гармонізація і в російській мові, а саме: – як взаємна відповідність предметів, явищ, частин цілого, якостей тощо [2, с.311].

В юридичній літературі під гармонізацією розуміють "узгодження загальних підходів, концепцій розвитку національних законодавств" [3, с.75]; "створення загальних правових принципів і окремих рішень" [4, с.184]; "один з основних напрямів і форм проведення узгодженого правового розвитку держави" [5]. На думку П. Круза, термін "гармонізація права" з'явився у порівняльно-правовій літературі як процесу "координації або зближення окремих правових положень різних правових систем, що досягається шляхом усунення основних суперечностей та відмінностей, а також шляхом формування принаймні мінімальних загальних вимог і стандартів" [6, с.23]. Деякі західні компаративісти виходять з того, що різниця між уніфікацією та гармонізацією є лише теоретичною а точніше, – лінгвістичною, що не має практичного значення [5].

Рене Давід вважав, що гармонізація, як і уніфікація, є актуальними завданнями порівняльного права, які дають можливість установити баланс, гармонію правових систем у межах певної спільності [7, с.31].

Правова гармонізація є важливим способом правової інтеграції, який сприяє встановленню злагодженості, зближеності, взаємоузгодженості правових систем (їхніх структурних частин, якостей) у межах певної спільноти. Отже, правова гармонізація – це процес узгодженості, взаємовідповідності, збалансованості правових систем (інших правових явищ) у межах відповідного правового простору. Розрізняють міжнародно-правову та національно-правову гармонізацію.

Різновидом правової гармонізації є нормативно-правова, особливе місце в якій посідає гармонізація законодавства.

Видається, що у процесі гармонізації законодавства і для його ефективності формуються правові стандарти у різних сферах правового регулювання. Гармонізація може передувати уніфікації законодавства або ж застосовуватися там і тоді, де і коли потреби в уніфікації немає. При гармонізації відбувається зближення законодавства, усунення розбіжностей. Отже, гармонізація законодавства – це процес цілеспрямованого зближення та узгодження нормативно-правових приписів на підставі загальних мінімальних правових вимог (стандартів), що здійснюється шляхом усунення юридичних розбіжностей.


 
 

Цікаве

Загрузка...