WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порушення провадження у кримінальній справі за нововиявленими обставинами - Реферат

Порушення провадження у кримінальній справі за нововиявленими обставинами - Реферат

Заявнику, який особисто з'явився до прокурора, під розписку видається повідомлення про прийняття його заяви із зазначенням даних про особу, яка її прийняла, дати та часу прийняття, реєстраційного номера заяви та з наведенням його прав. Особа, яка повідомила відомості про наявність ознак нововиявлених обставин, має право на: заявлення клопотань про проведення дій щодо попередньої перевірки заяви чи повідомлення або про доповнення матеріалів попередньої перевірки заяви чи повідомлення; одержання копії постанови про порушення провадження за нововиявленими обставинами або про відмову в цьому; ознайомлення з матеріалами попередньої перевірки, якщо їй було відмовлено у порушенні провадження за нововиявленими обставинами; оскарження рішення прокурора за результатами попередньої перевірки інформації про наявність ознак нововиявлених обставин; забезпечення безпеки. В разі надходження до прокурора заяви, повідомлення та іншої інформації про нововиявлені обставини, які раніше вже були зареєстрована, вони повторно не реєструється, а додаються до матеріалів відповідної попередньої перевірки, про що повідомляється заявник.

За результатами розгляду та попередньої перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про нововиявлені обставини прокурор приймає одне з таких рішень: 1) виносить постанову про порушення провадження за нововиявленими обставинами та проведення їхньої перевірки, якщо у заявах, повідомленнях та іншій інформації містяться дані, що вказують на наявність обставин, передбачених у п.1, 2 ч.1 ст.4005 КПК; 2) виносить постанову про порушення провадження за нововиявленими обставинами та призначення їхнього розслідування, якщо у заявах, повідомленнях та іншій інформації містяться дані, що вказують на наявність обставин, передбачених у п.3 ч.1 ст.4005 КПК; 3) відмовляє у порушенні провадження за нововиявленими обставинами, якщо не вбачає для цього підстав.

Про прийняте рішення протягом трьох діб повідомляється заявник із роз'ясненням йому порядку та строку на оскарження. Про порушення провадження за нововиявленими обставинами в той же строк прокурор зобов'язаний повідомити засудженого, виправданого або особу, справу щодо якої закрито шляхом надіслання копії відповідної постанови, якщо вони, їх законні представники чи захисники не були ініціаторами його порушення.

Постанова прокурора про порушення провадження за нововиявленими обставинами складається з трьох частин: вступної, описово-мотивувальної та резолютивної. У вступній частині зазначаються назва постанови; дата і місце її винесення; відомості про особу, яка її винесла (прізвище та ініціали, посада, класний чин); у зв'язку з одержанням якої інформації виноситься. В описово-мотивувальній частині вказуються привід для порушення провадження за нововиявленими обставинами (від кого надійшла інформація, час її одержання); про які нововиявлені обставини наводяться дані; ступінь їхньої обґрунтованості (чи підтверджені вони у встановленому законом порядку); чи могли вони спричинити винесення неправосудного судового рішення; обґрунтування необхідності проведення перевірки або розслідування нововиявлених обставин; посилання на статті КПК, що регламентують винесення постанови. У випадку відмови у порушенні провадження за нововиявленими обставинами в постанові викладаються мотиви такого рішення. Резолютивна частина містить рішення про порушення провадження за нововиявленими обставинами; посилання на статті КПК, що визначають приводи, підстави і порядок його порушення; вказівку для відновлення якої справи порушується провадження та хто буде проводити перевірку або розслідування; право заявника на оскарження прийнятого рішення; підпис особи, яка винесла постанову.

До постанови про порушення провадження за нововиявленими обставинами додаються матеріали попередньої перевірки інформації про нововиявлені обставини.

Аналізуючи чинний кримінально-процесуальний закон, положення проектів КПК, неважко помітити, що у них немає чіткої регламентації порядку порушення провадження за нововиявленими обставинами, відсутні дієві механізми, які сприяли б реалізації заінтересованими особами їхніх прав на оспорення судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами та забезпечували б виконання прокурором покладених на нього обов'язків щодо перевірки одержаної чи виявленої інформації про ознаки нововиявлених обставин. Все це потребує вдосконалення та оптимізації кримінально-процесуального законодавства України у цьому напрямі, без чого неможлива демократизація і гуманізація його норм, інститутів та забезпечення завдань правосуддя.

Сучасний стан дослідження проблем, пов'язаних із провадженням за нововиявленими обставинами у вітчизняній науці кримінального процесу, не можна вважати задовільним. Всебічного дослідження потребують питання про процесуальний статус та забезпечення права на захист осіб, щодо яких провадиться розслідування нововиявлених обставин, оскарження рішень, дій та бездіяльності прокурора на цьому етапі кримінально-процесуальної діяльності, доцільність існування порядку проходження матеріалів перевірки або розслідування нововиявлених обставин та висновку прокурора через вищестоящого прокурора. Розробка цих та цілого ряду інших питань провадження за нововиявленими обставинами, сприятиме розвиткові вітчизняної доктрини кримінального процесу та вдосконаленню кримінально-процесуального законодавства України.

Література

 1. Коліушко І., Куйбіда Р. "Мала судова реформа" – перший крок до побудови нової системи правосуддя // Адвокат. – 2001. – №3. – С.17-20.

 2. Тетерин Б.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. – М.: Госюриздат, 1959. – 116с.

 3. Темушкин О. Расследование вновь открывшихся обстоятельств // Социалистическая законность. – 1975. – №8. – С.29-32.

 4. Блинов В.М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – М.: Юрид. лит., 1968. – 120с.

 5. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – М.: Юрид. лит., 1982. – 80с.

 6. Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Учебное пособие. – Волгоград: ВС МВД СССР, 1984. – 44с.

 7. Кримінально-процесуальний кодекс України. Проект. Підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України за станом на 1 березня 2000 року. – К., 2000. – 178с.

 8. Михайловская И.Б. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе // Ученые записки Всесоюзного института юридических наук. Вып.10. – М.: Госюриздат, 1959. – С.125-182.

 9. Посник В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Лекция. – Волгоград, 1976. – 40с.

 10. Белобабченко М.К. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском уголовном процессе. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М., 1988. – 25с.

 11. Громов Н.А. Теоретические и практические проблемы возобновления уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Автореф. дисс.... докт. юрид. наук: 12.00.09 / М., 1993. – 44с.

 12. Чистякова В.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под общ. ред. проф., засл. деятеля науки РФ П.А. Лупинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. – 591с.

 13. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Либідь, 1999. – 536с.

 14. Фінько В.Д. Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження // Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002. – 160с.

 15. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. – М.: ООО "ТК Велби", 2003. – 480с.

 16. Ведищев Н.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 256с.

 17. Кримінально-процесуальний кодекс України. Проект №3456-1 від 19.05. 2003 р., прийнятий за основу 22.05. 2003 р. – К., 2003. – 288с.


 
 

Цікаве

Загрузка...