WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес - Реферат

Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес - Реферат

Злочинність як соціальне явище, як антипод суспільного процесу, суттєво зазнає його безпосереднього впливу. З позиції криміналістики акцентується увага на зміну видів злочинної діяльності, способах, засобах вчинення злочинів і, звичайно, проводиться диференціювання злочинців, їхнього професіоналізму.

Б.Л. Бразоль зазначав: "Інколи здається, що найглибші висновки науки, найсприятливіші технічні засоби, найпотаємніші місця психіки і потреби моралі уклали між собою тісний союз з тією метою, щоб ускладнити розкриття злочину і з'ясувати його мотиви" [7, с.181].

Злочинці озброюються не лише всіма доступними їм досягненнями науково-технічного прогресу, але використовують у своїх цілях спричинені ним зміни в соціально-економічному житті суспільства. Отже, криміналістика, як вид діяльності і наука, основне призначення якої полягає в розробці засобів і методів розкриття і розслідування злочинів, у цьому контексті не в змозі буде виконати цю роль, якщо не використовуватиме (не інтегруватиме) досягнення інших наук.

У боротьбі із злочинністю, яка, як уже наголошувалось, широко використовує досягнення науково-технічного прогресу, можна розраховувати на успіх, лише протиставляючи їй адекватні, розроблені на підставі досягнень того ж науково-технічного прогресу, засоби і методи.

Без науково-технічного прогресу, без урахування його досягнень, як відзначав А.І. Вінберг, неможливо було б "правильно зрозуміти сутність криміналістики, службовою роллю якої є впровадження в кримінальне судочинство сучасних можливостей науки і техніки для завдань розкриття і розслідування злочинів" [8, с.22]

У цьому значенні розвиток безпосередньо криміналістики, удосконалення її пізнавальних можливостей є ще одним чинником, який зумовлює інтеграцію в неї досягнень інших наук. Важливо враховувати те, що криміналістика повинна вирішувати ці завдання з орієнтацією на можливе і необхідне випередження злочинів, тобто більш організовано, планомірно, послідовно, з урахуванням прогнозу розвитку злочинності.

В умовах науково-технічного прогресу, як досить влучно і точно відзначив О.Ф. Волинський, "злочинців, які літають на літаках, можна обігнати лише з допомогою електроніки". Їхній винахідливості помноженій на сучасні технічні можливості "необхідно об'єктивно протиставити випереджуючий розвиток сучасних науково-технічних засобів і методів... відповідно забезпечивши ними органи внутрішніх справ" [9, с.58].

Це можна підтвердити не лише історичними, але й сучасними фактами, пов'язаними із застосуванням в криміналістичну практику напрацювань генної дактилоскопії, лазера, засобів автоматизації і обчислювальної техніки. Навіть уже згадувана одорологія, заслуга відкриття якої належить вітчизняним науковцям (А.І. Вінберг 1956р. та ін.), знайшла широке застосування за кордоном, а на пострадянському просторі використовується на рівні окремих випадків. Цей приклад показовий ще й тим, що ілюструє, як недосконалість прагматичного застосування і використання криміналістичних засобів і методів у розкритті злочинів впливає на результат освоєння криміналістичною практикою досягнень гуманітарних і технічних наук.

Зростання кількісного і якісного показників злочинності, негативні тенденції в її динаміці й структурі є очевидно результатом не лише науково-технічного прогресу, але й суперечностей процесу формування нових соціально-економічних ринкових відносин. Зауважимо, що це не ситуативний факт, зумовлений "переходом до ринку (що підтверджується досвідом багатьох держав), а закономірне явище, що виявляється в умовах ринкових відносин. Його аналіз і оцінка дали змогу навіть на рівні ООН констатувати: "...Технічний прогрес використовується злочинцями більшою мірою, ніж тими, хто стоїть на стороні закону" [10, с.113].

З цим висновком важко не погодитись, хоча б тому, що злочинці мають "живі", значні грошові кошти, вони на відміну від правоохоронних органів вільні у виборі засобів і методів своєї злочинної діяльності, оскільки не діють у рамках права, в межах бюджету, лімітів і фондів. На користь цієї тези можна навести численні аргументи-факти, що знайшли своє відображення в періодичній пресі і наукових дослідженнях з досліджуваної проблеми [11, с.4].

Крім цього, було б помилкою не враховувати той очевидний зазначений криміналістикою факт, що "освоюючи" умови ринку і його науково-технічні можливості, злочинці також безпосередньо змінюються. Не випадково останнім часом, поряд з такими поняттями як типізація, професіоналізація злочинності, з'явилось ще одне – "інтелектуалізація" злочинності. Мова йде не про формальні показники щодо освіти, віку, професії, на що завжди зверталась увага і раніше, а про реальне поповнення злочинного середовища інтелектуалами з економіки, промисловості і науки.

На сьогодні важко собі уявити подальший розвиток криміналістичної теорії і вдосконалення практики без активного освоєння ними засобів автоматизації і обчислювальної техніки. По суті мова йде про використання в розкритті і розслідуванні злочинів сучасних інформаційних технологій, в необхідності їх освоєння криміналістикою.

Докази щодо необхідності активізації інтеграції досягнень гуманітарних і технічних наук в криміналістику можна було б продовжувати, зокрема простежується зв'язок цього процесу з проблемами криміналістичної підготовки кадрів правоохоронних органів, вдосконалення організації і правового регулювання їхньої діяльності, однак із викладеного випливає, що негативні тенденції в розвитку злочинності саме ускладнюють умови боротьби з нею. А це ще раз підтверджує необхідність удосконалювати діяльність правоохоронних органів з урахуванням зростаючої ролі науки й техніки в боротьбі із злочинністю, і відповідно, інтегруванням їх досягнень у криміналістику. Це – об'єктивно зумовлене явище, альтернативи якому немає.

Інтеграція досягнень інших наук у криміналістику тісно взаємодіє із розвитком цієї науки, і її зміст визначається єдністю наукового знання про суспільство та індивід, сучасним розумінням науково-технічного прогресу як елемента (його складової) суспільного прогресу, де тісно взаємопов'язані наука, техніка, суспільство, людина.

Інтеграцію досягнень інших наук у криміналістику об'єктивно зумовлено суспільним прогресом, одним з аспектів якого власне і є науково-технічний прогрес. Злочинність як соціальне явище виступає лише причиною розглянутого нами процесу. Загальним фактором, що зумовлює ширше застосування досягнень науки і техніки, виступає уже згадувана потреба суспільства в забезпеченні своєї безпеки, в захисті прав і законних інтересів усіх і кожного члена суспільства.

Література

 1. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. – П, 1915. – С. 3 – 4.

 2. Панюшкин В.Н. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство. – Воронеж, 1985. – С.45 – 47.

 3. Селиванов Н.А. Научно-технические средства расследования преступлений. Диссертация...д-ра. юрид. наук. – М., 1965. – С. 572-573.

 4. Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике. – Свердловск, 1987. – С. 6.

 5. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории.:-СПб: Изд-во Санкт– Петерб. ун-та, 1992. – С. 9 -10.

 6. Керимов Д.А. НТП и дальнейшее развитие государства и права//Советское государство и право. – 1970.№7 – С.83.

 7. Бразоль Б.Л. Очерки по следственной части. – П., 1916. – С.181.

 8. Винберг А.И. Вопросы криминалистической техники в свете ленинских идей о научно-техническом прогрессе// Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1969. – Вып.6. – С.22.

 9. Волынский А.Ф. Специалист – криминалист, на выезд! Или как обогнать преступников, летающих на самолетах//Советская милиция. – 1989.№1 – С.58.

 10. V конгресс ООН по попередженню злочинності і обходженню з правопорушниками. Розділ 11. Доповідь на тему 6: Роль кримінального законодавства, здійснення правосуддя і інших форм суспільного контролю в попередженні злочинності. – Женева, 1975 // Див.: Советское государство и право. – 1976. -№6. – С.113.

 11. Роменский А. Чей арсенал солидней?// Известия. – 1989. – 9 октября.


 
 

Цікаве

Загрузка...