WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес - Реферат

Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес - Реферат

Реферат на тему:

Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес

Поступальний розвиток суспільства характеризується багатьма діалектично обумовленими суперечностями, внаслідок яких закономірно проявляються різноманітні негативні явища: техногенні і екологічні катастрофи, епідемії і епізоотії, стихійні лиха та війни. Проте, мабуть, жодне з них у соціальному аспекті не створює таких тяжких, інколи трагічних наслідків, як злочинність у всіх її різнобічних формах прояву. На відміну від інших негативних явищ, при всій їхній небезпечності для суспільства, злочинність не має меж ні в часі, ні в просторі. Вона спотворює людську спільноту, деформує загальнолюдські цінності, підриває економіку, постійно загрожуючи життю і благополуччю всіх і кожного. Причому її небезпека в історичному аспекті розвитку суспільства постійно зростає. У наш час у всіх країнах світу ріст злочинності випереджує зростання кількості населення. Ось чому боротьба із злочинністю часто асоціюється з боротьбою за виживання суспільства.

У загальній системі заходів боротьби зі злочинністю, що вживаються суспільством в особі його державних структур, а саме правоохоронних органів, особлива увага традиційно приділяється профілактиці і поєднанні із засобами розкриття та розслідування злочинів. Усвідомлена суспільством потреба наукового обґрунтування системи таких заходів, їх напрацювання і практичної реалізації завжди була і є залежною від досягнень науки і техніки. Це у кінцевому підсумку і зумовило свого часу зародження криміналістики як науки. Найвиразніше така зумовленість простежується у сфері криміналістичної техніки, де у найскладніших формах і способах поєднались проблеми науки, техніки, суспільства і людини. Власне, ці проблеми, а точніше закономірності їхнього виникнення й зумовлюють потребу їх подальшого дослідження, що і є завданням нашої статті.

На сьогоднішні досить грунтовно висвітлювались питання щодо характеру взаємозв'язків розвитку загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки і науково-технічного прогресу у працях багатьох криміналістів, зокрема В.М. Панюшкіна ("Науково-технічний прогрес і кримінальне судочинство"), М.А. Селіванова ("Науково-технічні засоби розслідування злочинів"), Є.П. Іщенка ("ЕОМ в криміналістиці"), А.А. Ексархопуло ("Основи криміналістичної теорії"). Однак ця багатоаспектна проблема потребує свого подальшого глибокого системного вивчення. Як видається, є потреба комплексного з'ясування питань, пов'язаних з теорією і практикою виникнення й розвитку криміналістичної техніки, аналізом закономірного зв'язку цього процесу не тільки з науково-технічним прогресом, а й суспільним прогресом. Потребують дослідження й вивчення питання правового регулювання, організації, науково-методичного забезпечення розвитку криміналістичної техніки, шляхів ефективного використання її у розкритті та розслідуванні. Крім того, досліджується характер і напрями впливу суспільного та науково-технічного прогресу на розвиток криміналістичної техніки, аналізується специфіка організації та правового регулювання запровадження досягнень науки й техніки у практику боротьби із злочинністю.

Історично зумовлені тенденції формування правових та організаційних основ застосування криміналістичної техніки внаслідок свого закономірного характеру, діють і сьогодні. Незважаючи на цей чинник, їхній зміст має свої особливості, зумовлені економічними, соціальними і політичними особливостями розвитку суспільства.

З розвитком науково-технічного прогресу зростають можливості криміналістичних засобів і методів у розкритті злочинів. Треба враховувати, що досягнення науково-технічного прогресу доступні також і кримінальному середовищу. З цього приводу С.М. Трегубов зауважив, що покращуючи суспільне життя, багаточисленні технічні відкриття дають в руки злочинців нові удосконалені знаряддя для вчинення злочинів і створюють сприятливу обстановку для їхньої діяльності [1, с.4]. В сучасних умовах ця тенденція дедалі посилюється: використання комп'ютерної техніки, сучасних засобів "електронного спостереження" в злочинній діяльності перестало бути рідкістю.

Значною мірою підвищується роль криміналістичної техніки. Як зазначає В.М. Панюшкін, необхідність використання досягнень науки і техніки в кримінально-процесуальній діяльності визначається особливостями функціонування процесу праці службовців слідчих органів та суддів, зумовленими специфікою завдань кримінального судочинства. Це спричинює залежність ефективності правоохоронної діяльності від застосування науково-технічних засобів і методів [2, с.47]. Використання криміналістичної техніки у виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів посилює дію безпосередності і наглядності, суттєво полегшує оцінку речових доказів з позиції їхньої достовірності, покращує їхню індивідуалізацію, попереджуючи підміну одних предметів іншими. Засоби і методи криміналістичної техніки, забезпечуючи виявлення і правильну оцінку матеріальних ознак злочину, полегшують пізнавальну діяльність слідчого і суду. Окрім цього, надаючи можливість для пізнавального відображення об'єктів, вони створюють найкращі можливості для переконання в істинності знань щодо встановлених фактів.

Підкреслюючи зростаючу роль засобів криміналістичної техніки, важливо наголосити, що вони, окрім іншого, забезпечують, високу точність і повноту відтворення доказового матеріалу, просторових і часових співвідношень предметів і явищ; полегшують як індивідуальне так і колективне оцінювання доказів; сприяють закріпленню гарантій прав усіх учасників кримінального процесу. Це підтверджуєть і статистичні дані, які свідчать про наявність залежності між ефективністю кримінального судочинства та використанням для вирішення його завдань досягнень науки і техніки. Зокрема, це виявляється ось у чому:

  • по-перше, зростає загальна кількість випадків використання засобів криміналістичної техніки і спеціальних знань щодо їхнього застосування в діяльності у ході виявлення розкриття та розслідування злочину. Збільшується і кількість судових експертиз, що проводяться фахівцями-експертами;

  • по-друге, збільшується загальна кількість випадків використання криміналістичної техніки, що призводить до підвищення результативності процесу розкриття злочину.

Ігнорування потреби застосування засобів та методів криміналістичної техніки в розкритті злочинів закономірно спричинює низьку результативність цієї діяльності, що диктує необхідність створення нових правових і організаційних умов для усунення цієї прогалини. Ці умови найповніше повно розкривають потенціальні можливості досягнень науки і техніки в боротьбі із злочинністю.

Все це дає підставу стверджувати про суттєве розширення можливостей використання новітніх досягнень криміналістичної теорії і практики у боротьбі із злочинністю, і створення на цьому ґрунті умов для всебічного, максимально допустимого застосування засобів та прийомів криміналістики у виявленні розкритті та розслідуванні злочину.

Отже, значення криміналістичної техніки у розкритті злочинів (у широкому розумінні, тобто і як наукових положень, і засобів) щоразу зростає і в умовах стабільного росту науково-технічного прогресу має свій закономірний характер.

Окремі тенденції, що діють на різних історичних етапах розвитку правових та організаційний основ застосування напрацювань криміналістичної техніки мають стійкий закономірний характер, що виражається в таких положеннях:

По-перше, зростаюча потреба суспільства забезпечити свою безпеку, захист від злочинності, об'єктивно зумовлює пошук найсучасніших засобів і методів вирішення цієї проблеми. Науково-технічний прогрес відкриває нові можливості у боротьбі із злочинністю, а його досягнення виступають джерелом і головним засобом розвитку науки криміналістичної техніки.

По-друге, необхідність у застосуванні криміналістичної техніки зумовлює появу відповідних правових і організаційних форм. Вони впливають на процеси "об'єктивізації і технізації" кримінального судочинства, сповільнюючи, чи прискорюючи їх. головна роль тут належить правовим, передусім кримінально-процесуальним формам регулювання застосування засобів і методів криміналістичної техніки в розкритті та розслідуванні злочинів.

По-третє, в своєму розвитку право і організація тісно взаємодіють між собою і взаємозумовлюють одне одного. З одного боку, організаційні форми застосування криміналістичної техніки удосконалюються під впливом змін у правовому регулюванні і виступають похідними від них, характеризуючи їх. З іншого боку, організаційні форми внаслідок їхньої динамічності упорядковують застосування криміналістичної техніки з питань, які не знайшли свого закріплення у правових нормах, а отже, виступають підгрунтям для удосконалення законодавства.


 
 

Цікаве

Загрузка...