WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретико-правові засади та система принципів управління в органах прокуратури України - Реферат

Теоретико-правові засади та система принципів управління в органах прокуратури України - Реферат

Б) Структурно-функціональні:

 • диференціації і правової фіксації функцій управління шляхом їх закріплення у компетенції органів та посадових осіб прокуратури;

 • взаємозалежності повноважень прокурора з рівнем органу прокуратури в ієрархії;

 • компетентності, що полягає в праві здійснювати управлінські впливи на основі чіткого розподілу функцій управління та відповідних повноважень між керівниками органів та підрозділів прокуратури та їх правовому закріпленні;

 • сумісності управлінських функцій органу прокуратури з управлінськими функціями органів прокуратури одного рівня у рамках організаційної структури прокуратури;

 • концентрації, що зумовлює необхідність надання відповідному органу, підрозділу, посадовій особі таких управлінських функцій і відповідних ресурсів, застосовуючи які вони здійснювали доцільний управлінський вплив, спрямовували б, організовували і регулювали керовані об'єкти;

 • комбінування, спрямований на недопущення дублювання і паралелізму в управлінській діяльності, непогодженості між ними, наявності зайвих проміжних ланок, відомчих перегинів, відсутності, недостатності чи застарілості правової регламентації їх статусу;

 • достатньої розмаїтості, що вимагає, щоб управлінські функції (безпосередні управлінські впливи), що приходяться на той чи інший компонент системи управління, за кількістю і по суті відповідали управлінським потребам останнього;

 • взаємодії працівників різних підрозділів з питань прокурорського нагляду, що повинна здійснюватись відповідно схемі (плану), затвердженій наказом керівника органу (підрозділу);

 • взаємозамінюваності, що полягає в чіткому визначенні взаємозамінності прокурорів та в можливості нижчестоящого прокурора на основі доручення (делегування) вищестоящого прокурора, виконувати обов'язки останнього.

Процесуальні принципи управління, на основі яких створюється єдиний комплекс управлінської діяльності в системі органів прокуратури, відповідності керуючих впливів та усіх елементів процесу управління (функцій, відносин, методів, форм і стадій) реальним потребам керованих об'єктів, до яких можна віднести:

 • конкретизації управлінської діяльності й особистої відповідальності за її результати;

 • конкретності, суть якого полягає в здійсненні управління щодо конкретних життєвих обставин з урахуванням різноманітних форм прояву об'єктивних законів, на основі достовірної інформації як про внутрішній стан об'єкта управління, так і про зовнішні умови, у яких він знаходиться [9, с.18] базуючись на узагальненій, систематизованій, достовірній та об'єктивній інформації;

 • науковості, який означає вимогу наукової обґрунтованості діяльності органів прокуратури і їхніх посадових осіб, наукового підходу до рішення питань прокурорського нагляду та управління в органах прокуратури;

 • ефективності, суть якого полягає в досягненні цілей і завдань управління при найменших витратах сил, засобів і часу, причому до критеріїв ефективності зазвичай відносять розміри витрат, терміни виконання завдань, результативність прокурорського нагляду;

 • участі об'єкта в управлінні, який є відображенням системних властивостей об'єкта управління, що перебуває в динамічному стані; правильне сполучення єдиноначальності з колегіальністю, надання можливості рядовим учасникам управлінського процесу брати участь в обговоренні і вирішенні найважливіших питань управління, сприяє почуттю відповідальності за виконання рядовими працівниками прокуратури прийнятих рішень;

 • компетенційності (слід відрізняти від компетентності), який передбачає здатність суб'єкта управління здійснювати управлінський вплив відповідно до встановленої компетенції і суворо дотримуючись її меж; проте повноваження певного органу прокуратури чи його посадової особи не повинні перевищуватись, але й повинні реально застосовуватись.

Але процесуальні принципи управління, що наведені нами не можуть дати повного уявлення про засади процесу управління в органах прокуратури, оскільки до даної групи принципів слід віднести і вузькоспеціалізовані принципи, що виступають засадами окремих елементів процесу управління: управлінських функцій, методів і форм управлінського впливу, відносин управління, та стадій процесу прийняття реалізації управлінського рішення.

Виділення того чи іншого принципу, його відносне відокремлення із системи принципів припускає можливість конкретно визначити кожний з них, що полегшує їхнє практичне застосування [12, с.57].

Висновки. Принципи управління в органах прокуратури є системою, в якій вони взаємопов'язані та взаємозалежні. Тому порушення одного з них може привести до порушення інших. Успіх управління досягається послідовним застосуванням усієї системи принципів і кожного з них окремо. Взаємний зв'язок принципів управління не применшує їхньої відносної самостійності.

Система принципів управління в органах прокуратури пов'язана з принципами організації діяльності та здійснення прокурорського нагляду. Дане поєднання можна тлумачити як загальну систему принципів організації і діяльності прокуратури, в які принципи управління відіграють вагому але допоміжну роль, оскільки власне саме управління покликане впорядковувати дану систему (її ланки), забезпечувати її оптимальне функціонування та розвиток для ефективного розв'язання поставлених перед нею завдань і функцій.

Зрештою, науково-практичний потенціал принципу управління, його зміст виводять принципи управління на рівень найвищого досягнення науки управління [12, с.21], стає тим знанням, яке має слугувати гарантом безпомилковості управлінських рішень, що виносяться з метою найоптимальнішого здійснення функцій прокуратури, та отримати належне правове закріплення.

Перспективи подальших досліджень полягають у аналізі стану чинного законодавства з питань організації та діяльності прокуратури України на предмет вияву норм, що суперечать основним принципам управління в органах прокуратури з метою приведення їх у відповідність до завдань функціонування даного органу та його конституційно-правового статусу.

Література

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Україна, 1996. – 39c.

 2. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 53. – Ст.794 (зі змінами та доповненнями, в редакції від 12.07.2001р.).

 3. Закон України "Про службу безпеки України" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – С.382.

 4. Наказ Генерального прокурора України "Про основні принципи управління, організації роботи та критерії ефективності роботи органів прокуратури України" №65 від 28.12.2001р.

 5. Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-летию Российской прокуратуры). Материалы научно-практической конференции. – М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997. – 240с.

 6. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К., 1979. – 150c.

 7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид.лит., 1997. – 400с.

 8. Кливер И.Я. Управление прокурорской системой в условиях формирования правового государства (конспект лекции). – М.: Прокуратура Союза ССР, Институт повышения квалификации руководящих кадров, 1990. – 24с.

 9. Основы управления в органах внутренних дел. Учебник. Под ред. д.ю.н, проф. А.Л.Коренева. – М.: МЮИ МВД России, изд-во Щит-М, 1999. – 356с.

 10. Авдонин В.С., Карпов Е.А., Науменко А.Б. Правоохранительные органы. Сборник схем: Учебное пособие для юридических вузов / Отв. ред. канд. юрид. наук. доц. Г.В.Дроздов. – М.: Новый юрист, 1997. – 112с.

 11. Литвак О., Шумський П. Функції прокуратури України. – Хмельницький: ХІРУП, 1998. – 390с.

 12. Петров Г.И. Основы социалистического управления. – Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1974. – 292с.

 13. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. Навч. посібник. 2-ге видання, Стереотип. – К.: МАУП, 1998. – 112 с.

 14. Школик А. Принципи управлінської діяльності // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – 2000. – Вип. 35. – С.215.


 
 

Цікаве

Загрузка...