WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретико-правові засади та система принципів управління в органах прокуратури України - Реферат

Теоретико-правові засади та система принципів управління в органах прокуратури України - Реферат

Реферат на тему:

Теоретико-правові засади та система принципів управління в органах прокуратури України

Визначення наглядових пріоритетів, що диктуються конкретною обстановкою в суспільстві й інші обставини можуть впливати на організаційний статус органів прокуратури, відповідно і принципи управління піддаються певним змінам внаслідок динамічних процесів державотворення та переходу до утвердження в державі демократичних цінностей.

Ступінь наукової розробки проблеми. Дослідження змісту та системи принципів організації та управління в органах держави та прокуратурі проводили в різний час такі вчені як: Петров Г.І., Склепенков І.М., Авєрін Ю.П., Аверьянов В.Б., Атаманчук Г.В., Школик А. та інші, в тому числі серед дослідників приципів організації управління в органах прокуратури слід відзначити таких, як: Клівер І.Я., Литвак О., Шумський П. Зокрема ними підкреслюється залежність ролі принципів державного управління від знань, уміння і дій суб'єктивного фактора зумовлює організацію з боку державних органів цілеспрямованої роботи з пошуку засобів, що створюють реальні передумови для відповідного і повного вираження закладених у кожному принципі його регулюючих можливостей [10, c.186]. З метою удосконалення управління, організації та посилення контролю виконання в органах прокуратури України, підвищення впливу організуючого чинника на ефективність прокурорсько-слідчої діяльності, Генеральним прокурором України видано наказ "Про основні принципи управління, організації роботи та критерії ефективності роботи органів прокуратури України" [4]. В даному наказі зроблена чергова спроба накреслити на основі принципів організації та діяльності прокуратури, закріплених у Конституції України та Законі України "Про прокуратуру" основні проблеми управління. Безпосереднього їх переліку при цьому уникнули, що цілком логічно, оскільки дані принципи не є власне правилами, аксіомою, а закономірностями самого управління, ґрунтуються на об'єктивних закономірностях розвитку прокуратури як інституту держави, на знанні і використанні цих закономірностей.

Мета статті. Мета ж дослідження принципів управління в органах прокуратури – на основі визначення їх поняття, видів, системи та особливостей їх правового регулювання накреслити головні проблеми й основні тенденції щодо їх врегулювання. Перегляд системи принципів управління в органах прокуратури, що має власні традиції та стереотипи організації та функціонування, має базуватись та здійснюватись із визначення її сталої, незмінної основи з урахуванням нових принципів побудови державної влади в Україні, нових структурних та функціональних елементів (підходів, методів, форм, функцій), які поступово здобувають своє місце в органах прокуратури України як управлінській системі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Принцип (від латинського "prіncіpіum" – першооснова, основа) як поняття теорії відображає в системі державного управління закономірності, відносини, взаємозв'язки між її елементами [7, c.186]. Принципи синтезують і відбивають об'єктивність законів суспільного розвитку, характерні риси практики управління [9, c.16]. На відміну від об'єктивних законів принципи залежать від свідомості людей, від пізнання ними діючих законів природи і суспільства. Принципи як продукт логічного мислення лише відбивають об'єктивні закони у свідомості.

На основі принципів організується процес управління, тобто науково обґрунтоване впровадження дій для здійснення управлінських функцій, вибору методів і прийомів управлінського впливу [10, c.78]. Принципи управління забезпечують інтеграцію окремих видів управлінської діяльності в різних підрозділах системи управління, взаємну їх погодженість і загальне спрямування на реалізацію вироблених цілей. На основі принципів управління створюється єдиний комплекс управлінської діяльності [3, c.16].

Нормативне (у законодавстві) закріплення принципів державного управління вносить велику конкретність і стійкість в управлінські відносини, дозволяє об'єктивніше судити про те, хто і що конкретно повинен робити для реалізації даних принципів, гарантує суворе їх додержання [7, c.188]. Принципи управління забезпечують інтеграцію окремих видів управлінської діяльності в різних підрозділах системи, взаємну їхню погодженість і загальну спрямованість на реалізацію намічених цілей. У принципах управління знаходять своє вираження основні вимоги, поставлені до побудови систем управління і методів здійснення функцій управління, доцільний характер взаємин між суб'єктами й об'єктами управління [9, c.16].

Отже, якщо погоджуватись із тим, що принципи відбивають характер системи управління в цілому, об'єктивний зміст усіх явищ і реальних процесів управління, то слід визнати, що принципи управління відповідно детерміновані місцем даних явищ, їх роллю в системі управління в органах прокуратури, що є підставою для їх систематизації.

Більшість принципів управління виявляються в діяльності різних державних органів аналогічно, оскільки вони є загальними для всього державного апарату. Окремі принципи застосовуються з урахуванням особливостей кожної підсистеми державних органів, тих чи інших особливостей її об'єктів і суб'єктів управління або груп елементів процесу управління.

Тому першою підставою систематизації принципів управління в системі органів прокуратури є виділення загальносистемних принципів – загальних закономірностей, відносин і процесів, що властиві всій системі державного управління, створюють вихідні, типові закономірності відносин і взаємозв'язків різних груп її елементів (підсистем) [7, c.190].

Наступна підстава систематизації пов'язана з аналізом і науковою характеристикою тих закономірностей, відносин і взаємозв'язків, що організовують групи елементів, які характеризують власне специфіку системи управління в органах прокуратури. Це такі групи елементів державного управління, як цілі, структура, процес.

Отже, в цілому принципи управління в системі органів прокуратури можна виділити у наступні групи: 1) загальносистемні принципи управління в системі органів прокуратури; 2) спеціальні принципи управління в системі органів прокуратури: а) цільові принципи управління; б) структурні: структурно-організаційні та структурно-функціональні; в) процесуальні.

Точне віднесення принципів управління до однієї з груп є досить складним завданням, оскільки будь-який з них може застосовуватись в інших державних структурах та бути передумовою як структури, так власне і управління як виду діяльності.

Важлива роль загальносистемних принципів обумовлена тим, що вони є основними правилами (положеннями), загальними для усіх видів, сфер і галузей управління в нашій державі – обов'язкові і для управління в системі органів прокуратури. На нашу думку, серед даних принципів варто відзначити основні.

Об'єктивності. Принцип об'єктивності управління є вихідним і зумовлює необхідність проходження у всіх управлінських процесах вимогам об'єктивних закономірностей (природних і суспільно-історичних) і реальним можливостям держави та прокуратури зокрема. Зміст принципу – досягнення відповідності дій суб'єкта управління вимогам об'єкта, відповідності управлінської діяльності об'єктивним законам функціонування і розвитку прокуратури.

Правової впорядкованості. Даний принцип об'єктивно обумовлює необхідність головним чином законодавчого визначення, причому в "правових" законах [7, c.192], основних аспектів цілей, функцій, структур, процесу, самих принципів організацій та діяльності в числі яких і принципів управління в органах прокуратури. Даний принцип виявляється в тім, що різні аспекти організації і діяльності органів прокуратури повинні бути врегульовані в законодавчому порядку найбільш повно і чітко.

Законності. Законність в управлінській діяльності означає: здійснення повноважень прокуратури на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, Для прокуратури принцип законності є чільним у її діяльності, оскільки вона спрямована на забезпечення виконання законів. Даний принцип управління може бути практично здійснений лише при встановленні ясного в розумінні і послідовного в реалізації режиму повсюдного і повного виконання законів і нормативних правових актів. Принцип законності виражає нерозривний зв'язок між додержанням законності в діяльності прокуратури і охороною законності як основного її призначення [11, с.98].

Дисципліни. Даний принцип управління полягає у вимозі виконання обов'язків, що виражені у правилах (нормах), встановлених законодавством, Дисциплінарному статуті прокуратури, а також у прийнятих на їх основі індивідуальних актах, усіма працівниками прокуратури. Дисципліна в органах прокуратури є різновидом державної дисципліни, що виявляється в поєднанні двох її форм: службової та процесуальної. Дисципліна в апараті управління органів прокуратури полягає у вимозі до службовців виконувати всі їх обов'язки з єдиною метою – досягнення відповідного закону поводження й ефективного здійснення завдань і функцій прокуратури.


 
 

Цікаве

Загрузка...