WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Категорія "ділова репутація" в цивільному праві - Реферат

Категорія "ділова репутація" в цивільному праві - Реферат

З часом, у багатьох судових справах Англії посилалися на таке визначення гудвілу: "Гудвіл уявляє собою перевагу чи користь, накопичену підприємством окрім вартості основного капіталу, запасів та використовуваної в процесі діяльності нерухомості, що виражається в наданих підприємству перевагах з боку постійних чи звичних клієнтів, та пов'язана з популярністю чи високою професійною репутацією, солідністю, пунктуальністю, чи з іншими випадковими обставинами чи потребами, або навіть давніми упередженнями та забобонами" [8].

Зауважимо, що для юриста України поняття гудвілу також не є новим. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. дає йому чітке визначення, а саме: під гудвілом розуміється нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

Англо-російський економічний словник змістовно визначає характеристики гудвілу, серед яких зазначені:

 1. умовна вартість ділових зв'язків підприємства, грошова оцінка капіталу, якого неможливо осягнути – престиж, досвід ділових зв'язків, стабільна клієнтура;

 2. грошова оцінка очікуваного перевищення прибутку підприємства, що купується;

 3. різниця між ціною підприємства в цілому та ціною його реального основного капіталу;

 4. доброзичливість, прихильність клієнтури;

 5. різниця між купівельною вартістю підприємства та його балансовою вартістю [9]".

Купуючи працююче підприємство з багатолітніми діловими зв'язками, широко розрекламованою діяльністю та стабільними ринками збуту (що дає змогу новому володільцю упродовж тривалого часу не турбуватися про рекламу та налагодження нових зв'язків), покупець змушений та є готовий заплатити відповідну ціну за підприємство, яке купує.

Прибутковою покупкою слід також вважати ще навіть не розрекламовану та не дуже відому серед споживачів фірму, якщо вона має штат, укомплектований високопрофесійними, висококваліфікованими спеціалістами. За такі переваги також слід платити. І це теж є ділова репутація фірми (гудвіл).

Фахівці, які займаються експертною оцінкою гудвілу (діловою репутації), та вчені – практики, що розробляють методичні та наукові роз'яснення з приводу оцінки ділової репутації (гудвілу), наголошують, що реально оцінити гудвіл (ділову репутацію) фірми можливо лише під час приватизації підприємства, як цілісного майнового комплексу, а також під час акту купівлі – продажу підприємства в цілому або його частини. Для відображення суми гудвілу в бухгалтерському обліку необхідно, по – перше, щоб підприємство було придбане (зміна власника), а, по – друге, щоб на дату придбання існувала різниця між фактичною вартістю придбання чистих активів та їхньою справедливою (оцінною, ринковою) вартістю. Отож, гудвіл стає об'єктом бухгалтерського обліку тільки на момент здійснення продажу (перетворення) підприємства в цілому або його частини.

Як уже зазначалось, професійні, ділові якості можуть оцінюватися контрагентами як позитивно, так і негативно. Відповідно ділова репутація, яка склалася у фірми, чи громадянина може бути як позитивною, так і негативною. У випадку, якщо на дату придбання вартість придбання (вартість, за якою чисті активи фактично придбані покупцем) перевищує їх справедливу (оцінну, ринкову) вартість, ми маємо справу з позитивним гудвілом (діловою репутацією). У цьому випадку покупець, придбаваючи чисті активи, сплачує за них суму, більшу ніж сума, в яку їх оцінено. Позитивний гудвіл (ділова репутація) відображається у бухгалтерському обліку як нематеріальний актив. Облік позитивного гудвілу ведеться на субрахунку 126 "Гудвіл" рахунка 12 Нематеріальні активи". Відображений на субрахунку 126 гудвіл (ділова репутація) у бухгалтерському обліку підлягає амортизації. Так, відповідно до пункту 10 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 19, первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом терміну його корисного використання, але не більше як 20 років. Термін корисного використання гудвілу встановлюється підприємством самостійно з урахуванням:

 • терміну діяльності підприємства, що прогнозується;

 • положень нормативно – правових актів або контрактів, що впливають на термін корисного використання;

 • змін попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства та інших факторів, що впливають на термін корисного використання гудвілу.

Під час придбання може скластися і протилежна ситуація: на дату придбання справедлива (оцінна, ринкова) вартість чистих активів перевищує вартість, фактично сплачену за них покупцем. У цьому випадку маємо негативний гудвіл, який свідчить про регресну ділову репутацію підприємства, що продається. Отож покупець у цьому випадку фактично придбаває підприємство зі знижкою (за ціною нижчою, ніж підприємство було оцінене до продажу), оскільки через негативну ділову репутацію підприємства розраховувати на економічні вигоди в майбутньому не доводиться. Облік негативного гудвілу ведеться на субрахунку 19 "Негативний гудвіл".

Визнавши наявність позитивної та негативної ділової репутації (гудвілу) зазначимо, що для юриста особливий інтерес зосереджується саме на позитивній діловій репутації. Адже саме з приводу неї виникають суперечки щодо поваги, оцінки, порушення, зменшення та відшкодування збитків. Навіть при усій наявності переваг від придбання "розкрученої" фірми чи підприємства, завжди виникає прагматичне запитання: а яка вартість цих переваг? Адже не кожний покупець готовий без зайвих торгів заплатити запрошувану продавцем суму, яку від нього просять. Цю ціну потрібно обгрунтувати, щоб цей покупець був впевнений у реальній компенсації видатків, яких він зазнає.

На завершення перелічимо чинники, які, на нашу думку, повинні обов'язково враховуватися при визначенні поняття "ділова репутація" і є її складовими:

 • особиста репутація керівників і працівників, що здійснююють контакти з суб'єктами зовнішнього середовища підприємства;

 • досягнення в галузі організації ринку підприємства (ефективна реклама, успішне просування товарів і стимулювання збуту);

 • висока кваліфікація і талант персоналу у фінансовій сфері, виробничій галузі, наукових дослідженнях і розробках, маркетингу, продажах, сервісному обслуговуванні;

 • кваліфікація і прояв особистих якостей персоналу або власників у таких галузях, як організація роботи персоналу, менеджмент, стосунки з клієнтами, відмінності і переваги у використовуваних методах організації діяльності підприємства;

 • наявність клієнтури, прихильність покупців до торгової марки, що зумовлено конкурентноспроможністю продукції, досягнутої завдяки дії великої кількості причин;

 • подолання стартових труднощів, бар'єрів входження в ринок;

 • сприятливий моральний клімат у колективі;

 • досягнутий ефект синергії, одержуваний від поєднання в єдине ціле окремих складових виробництва – капіталу, праці, землі, інформації.

Література

 1. Словник іншомовних слів. – К.: Довіра, 2000. – С.801.

 2. Там само. – С.759.

 3. Словник синонімів української мови: У 2т. – К.: Наук. думка, 2001. – Т 2. – С.522.

 4. Словник синонімів української мови: У 2т. – К.: Наук. думка, 2001. – Т 1. – С.216.

 5. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ, 2001.

 6. Дюжева О.А. Гражданское право. – М.: БЕК, 2000. – С.733.

 7. Малеина Н.М. Защита чести, достоинства и деловой репутации // Законодательство и экономика. – 1993. – №24. – С.18.

 8. Ричард Э. Келли, Гленн М. Десмонд. Руководство по оценке бизнеса.-М.: Издание Российского общества оценщиков, 1998. – С.160.

 9. Англо – русский экономический словарь.-М.: Русский словарь, 1977. – С.143.


 
 

Цікаве

Загрузка...