WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини - Курсова робота

Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини - Курсова робота

Законність — це не тільки право, а й обов'язок органів управління та їхпосадових осіб застосовувати адміністративно-правові норми. Незастосуваннянорми, у випадках, коли це приписується законом, означає порушеннязаконності. ,

Обґрунтованість — ця вимога звернена до фактичних основ застосування адміністративно-правової норми. Предметом зацікавлення суб'єкта застосування норми повинні бути не тільки факти (події, дії, обставини), для регулювання яких застосовується норма, а й уся інформація про них, про саме явище, зовнішні умови, в яких воно перебуває.

Вимога обґрунтованості зобов'язує суб'єкта правозастосування вирішувати справу після всебічної перевірки фактів. Сумнівні і неперевірені обставини не можуть бути покладені в основу рішення у справі, не повинні братися до уваги.

Вимога обґрунтованості тісно пов'язана із Законністю. Цей зв'язок полягає в тому, що повне і всебічне дослідження обставин справи є неодмінною умовою законності.

Доцільність. Суб'єкт застосування адміністративно-правової норми, з'ясувавши її зміст і розібравшись у фактичних обставинах справи, зобов'язаний прийняти найбільш доцільне рішення. Доцільність застосування норми — це оптимальний шлях досягнення мети, передбаченої нормою. Таким чином, йдеться про доцільність у рамках законності.

Доцільність органічно пов'язана із законністю і обґрунтованістю, однак, співпадає з ними не завжди. Тобто доцільність може виступати як самостійна категорія, мати самостійне значення, відігравати у правозастосуванні самостійну роль.

Про це свідчить та обставина, що в управлінській практиці нерідко трапляються випадки відміни законних актів управління внаслідок їх недоцільності. Як приклад можна розглядати рішення про відміну окремих нормативних актів, що регулюють правовідносини у певній сфері, у зв'язку з

прийняттям нормативного документа, який сприяє комплексному і системному здійсненню цього процесу.

Так, постановою Кабінету Міністрів України № 56 від 12 січня 1996 р. у зв'язку з прийняттям Водного кодексу група нормативних актів визнана такими, що втратили силу.

Аналіз законності, обґрунтованості і доцільності як найважливіших вимог, які мають дотримуватися в процесі застосування адміністративно-правових норм, свідчить, що вони, з одного боку, знаходяться у нерозривній єдності, а з другого — кожна з них має самостійне значення.

Процес реалізації адміністративно-правових норм нині далекий від ідеального. Такий його стан є характерним наслідком кризової ситуації у державі. В механізмі адміністративно-правового регулювання ця ситуація проявляється у недієздатності багатьох адміністративно-правових норм, великій кількості правопорушень адміністративного і дисциплінарного характеру, в управлінській "суверенізації", що призводить до практичного ігнорування багатьох норм у регіонах і на місцях.

Висновок:

Таким чином ми з'ясували, що адміністративно правова норма - це

загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою в особі її компетентних органів і призначене для організації та регулювання суспільних відносин у сфері державного управління.

Що структура адміністративно-правової норми - це її внутрішня будова, визначений порядок взаємозв'язку, взаємообумовленості і взаємозалежності складових частин норми. Традиційно вона складається з трьох компонентів:

ГІПОТЕЗА. ДИСПОЗИЦІЯ. САНКЦІЯ.

Класифікація адміністративно-правових норм має важливе значення для правильного їх застосування відповідно до дії в часі, просторі, на певній території, відносно відповідної сфери застосування.

Реалізація адміністративно правових норм - це практичне втілення в вжиття приписів, передбачених адміністративно-правовою нормою.

Адміністративно-правова норма як юридичне правило поведінки завжди передбачає, що існують умови для її застосування, ті суспільні відносини, на які вона покликана впливати і які, у свою чергу, породжують конкретні правові правовідносини між суб'єктами адміністративного права. Адміністративно-правова норма визначає також права і обов'язки учасників відносин, що регулюються нею, передбачає наслідки, які настають у результаті невиконання або неналежного виконання приписів норми. Такою складністю і багатофункціональністю пояснюється наявність у норм адміністративного права певної структури.

Ми вияснили, що адміністративно-правові відносини - це суспільні відносини, що складаються під впливом адміністративно-правових норм, учасники яких є носіями прав та обов'язків у сфері державного управління.

Адміністративно-правові відносини завжди мають державно-владний характером тобто один із суб'єктів завжди наділений державою владними повноваженнями щодо інших учасників адміністративно-правових відносин. У даному розумінні не є винятком і так звані "горизонтальні" адміністративно-правові відносини.

Виникнення адміністративно-правових відносин — це, по суті, об'єктивізація загальної управлінської волі держави в реальній поведінці конкретних суб'єктів.

Література:

 1. Інструкція про порядок видачі, переоформлення, зупинення дії таанулювання ліцензії на здійснення юридичної практики: Затверджена наказомМіністерства юстиції України від 23.10.1998 № 57/5 Юридичний вісникУкраїни 1998, № 49 (3 - 9 грудня). 1 с.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення ( Збірниккодексів України ) том 1 К.,1997.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково -практичний коментар К.,1991.

 4. О борьбе с корупцией Закон Украиньї от 05.10.1995 Голос Украиньї1995.16 ноября.

 5. Положення про державну реєстрацію статутів територіальнихгромад - Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998ЗПУ 1998 № П.Ст.502.

 6. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовцівза шкоду, заподіяну державі: Затверджено постановою ВР від 23.06.95. ГолосУкраиньї 1995 27 июля.

 7. Положення про прикордонний режим: Затверджено постановоюКабінету Міністрів України від 27.07.1998. № 11. Ст.501.

 8. Положення про спеціальну економічну зону " Славутич":Затверджено Кабінетом Міністрів України від 27.07.1998. Офіційний вісникУкраїни 1998. № 30 Ст. 1134.

 9. Закон України " Про дорожній рух" від 30.06.1993. ВідомостіВерховної Ради 1993 № 31. Ст. 338.

 10. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними. Закон України від15.02.1995 // Голос України, 1995, ЗО березня.

 11. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їханалогів і прекурсорів. Закон України від 15.02.1995 // Голос України, 1995, 30березня.

 12. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно - правовихактів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 //Урядовий кур'єр 1997. 14 червня.

 13. Про спеціальну економічну зону " Закарпаття": Указ ПрезидентаУкраїни від 09.12.1998 Урядовий кур'єр. 1998. 17 грудня.

 14. Про умови і правила првадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) й створення та утримання гральних закладів, організаціїазартних ігор та контроль за їх дотриманням: Інструкція Ліцензійної плати від11.09.1998 // Офіційний вісник України. 1998. № 39. Ст.1463.

 15. Про функціонування єдиної трнспортної системи України вособливий період: Закон України від 20.10.1998 Урядовий кур'єр, 1998. 26листопада.

 16. Щодо державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності:Лист Ліцензійної палати України № 3 - 312 - 248/1599 від 15.10.1998 //Юридичний вісник України 1998, № 50(10 - 16 грудня), 12с.

 17. Коваль Л.В. Административно - деликтное отношение. К.,1979.

 18. Козлов Ю.М. Административно - правовьіе нормьі // В кн. : АлехинА.П.., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РоссийскойФедерации. М., 1996.47 с.

 19. Козлов Ю.М. Административно — правовьіе нормьі // В кн. : АлехинА.П.., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РоссийскойФедерации. М., 1996.69 с.

 20. Коренев А.П. Нормьі административного права и их применение.М, 1978

 21. Протасов В. Н. Что и как регулирует право. М.,1995.

 22. Самсонов В. М. Административное законодательство: понятие,содержание, реформа. Харьков. 1991.

1 ст. 10 Закону України "Про транспорт"

2 п. 1 ст. 4 Закону України "Про міліцію."

1 ст. 24 Розділ IV ЗУ "Про державну службу"

1 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.94р. №304

1 ст. 308 КУпАП

1 Декрет Кабінету Міністрів України " Про довірчі товариства"


 
 

Цікаве

Загрузка...