WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реалізація права - Реферат

Реалізація права - Реферат

І. Граматичний або мовний спосіб тлумачення. Іноді це тлумачення називають "словесне", "фізіологічне", "текстуальне". Всі ці терміни хоч і близькі, але по своєму об'єму різні. Наприклад, термін "філологічне" дуже широкий по своєму об'єму, а термін "текстуальне" означає скоріше об'єкт, а не спосіб тлумачення. Спеціалісти, які вивчали проблеми тлумачення норм права, сформулювали деякі загальні правила граматичного тлумачення. До

них можна віднести такі правила.

1. Словом і виразом закону слід надавати те значення, яке вони мають в літературній мові, якщо немає підстав для іншої їх інтерпретації. В міжнародному праві це правило називається "золоте правило тлумачення".

2. Значення терміну, встановленого законодавством для однієї галузі і права, не можна розповсюджувати на інші галузі.

3. Не можна без достатніх підстав різним термінам надавати одне й те ж значення.

4. Недопустимо таке тлумачення значення норми права, при якому її окремі слова і вирази оцінювались би як зайві.

5. Словам і виразам закону слід надавати те значення, в якому вони вживаються в період видання закону.

ІІ. Логічний спосіб тлумачення. Цей спосіб тлумачення полягає в тому, що інтерпретатор використовує різні логічні прийоми, закони формальної логіки й інших логік на базі самої норми, не торкаючись інших засобів тлумачення. Серед них виділяють:

1. Логічні перетворення.

2. Виведення норм із норм.

3. Висновки "a fortiori".

4. Висновки із понять.

5. Висновки по аналогії.

6. Висновки із протилежного.

7. Доведення до абсурду.

ІІІ. Систематичний спосіб тлумачення норм права. Цей спосіб тлумачення досить складний і в той же час самостійний. Він обумовлений самою системою права і законодавства, оскільки вони регулюють суспільні

відносини не ізольовано, а в певній взаємодії і взаємозв'язку, тобто в певній системі. Систематичне тлумачення повинно враховувати принципи права, принципи правової держави і громадянського суспільства.

IV. Історичний спосіб тлумачення. При допомозі цього способу необхідно встановити зміст норми права, виходячи із соціально-економічних і політичних умов прийняття нормативно-правових актів. Цей спосіб тлумачення повинен використовуватися інтерпретатором поряд із іншими способами тлумачення, оскільки застосувати потрібно нормативно-правові акти, а не історичні умови їх прийняття.

V. Функціональний спосіб тлумачення норм права. Цей спосіб тлумачення правових норм полягає у врахуванні факторів і умов, в яких реалізується, функціонує чи діє норма права, з'ясовується вплив факторів на зміст норми. Іноді ці фактори можуть співпадати із історичними факторами.

Найбільш складним процесом тлумачення є інтерпретація оціночних термінів і виразів.

В процесі функціонування норм права велике значення відіграє право, свідомість і мораль суспільства, оскільки вони тісно взаємодіють. Вони суттєво впивають на процес застосування норм права, а також на процес тлумачення. При застосуванні функціонального способу тлумачення правових норм потрібно враховувати й інші фактори.

В процесі тлумачення правових норм можуть враховуватись логіко-семантичні форми результату тлумачення; критерії істинності і правильності результатів тлумачення; об'єм тлумачення; обов'язковість тлумачення та інші питання.

Висновок

Право (об'єктивне і суб'єктивне) таке за природою, що вимагає своєї

реалізації в діяльності людей. Породжене суспільними стосунками право в тих же стосунках повинне знайти своє здійснення. Сказане відноситься до норм законодавства, оскільки вони є можливістю, яка підлягає перетворенню на дійсність. Без виконання правових розпоряджень в життя, норми мертві, інакше кажучи, вони втрачають своє соціальне значення.

Реалізація права – це процес, процедура перетворення правових норм в суспільну практику.

Динамічна правова система є постійним "відтворенням" права, історично безперервний процес правоутворення і безперервне, виключно багатообразне його здійснення в суспільних стосунках, процес правореалізациі, що постійно діє. Обидва ці процеси зв'язані і проникають один в одного. При першому шляху правоутворення, ще до ухвалення закону, існує і реалізується суб'єктивне право, захищене судовими актами.. При другому шляху правоутворення суб'єктивне право вкраплене в процес реалізації юридичних норм, що вже почався. У одному випадку правоутворення включає не лише встановлення, але і якесь здійснення суб'єктивного права. У іншому – правореалізация включає процес правоутворння, що продовжується, в умовах, коли об'єктивне право вже почало здійснюватися.

До форм реалізації права відносяться: дотримання норм права, виконання норм права, використання норм права і застосування норм права. Застосування норм права є основною формою реалізації права і проходить декілька стадій застосування права.

Встановлення або аналіз фактичних обставин юридичної справи – ця стадія характеризується тим, що по ній з'ясовується, чи володіє даний випадок юридичною значущістю, чи потрапляє він під дію норм права чи ні, вибрати нормами якої галузі права регулюється те або інше діяння, що є об'єктом його аналізу.

Вибір правової норми, що підлягає застосуванню, – ця стадія припускає відшукання норми права, яка пов'язує з тими або іншими фактами юридичні наслідки.

Наступна стадія застосування права – "з'ясування і роз'яснення сенсу і змісту (тлумачення) норми права". Вона має своїй на меті правильне застосування розпоряджень, що містяться в них, до конкретних випадків життя. Тлумачення норм права - це діяльність державних органів, різних організацій і окремих громадян, направлена на з'ясування і роз'яснення сенсу і змісту загальнообов'язкової волі суспільства, вираженій в нормах права.

Після роз'яснення і з'ясування сенсу і змісту юридичних норм відповідні органи держави приймають рішення, які оформляються в офіційних актах. Ці акти називаються актами застосування права. Акт застосування права – це владне розпорядження органів держави, що індивідуалізує норми права до конкретних випадків життя. Прийняте рішення в порядку, передбаченому нормами права, складає зміст акту застосування права. У ньому обгрунтовується необхідність даного рішення, указується його цільове призначення.

Завершувальною стадією застосування права є здійснення контролю за реалізацією вирішеного. Контрольними функціями по перевірці і реалізації акту застосування на вищому рівні володіють Президент Україниі Конституційний Суд України. На іншому рівні ними наділені відповідні державні органи і посадові особи.ї

В даній роботі розкрито зміст поняття реалізації права, розглянуті її форми. Також розглянуті основні характеристики актів застосування права та тлумачення правових норм, як важливий елемент правозастосування.

Використана література

 1. Програма курсу "Порівняльне правознавство" для студентів V курсу юридичного факультету спеціальність: "Правознавство".- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 7с.

 2. Правознавство.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 752с.

 3. Правознавство.- Суми: Університетська книга, 2006.-

 4. Правознавство.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- 640с.

 5. Порівняльне правознавство.- Харків: Право, 2003.- 274с.

 6. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство.- К.: Юстініан, 2003.- 182с.

 7. Програма "Судові та правоохоронні органи України": для студ. денної та заочн. форми навч. спец. "Правознавство"/ Укл. Синєокий О.В.- Запоріжжя: ЗДУ, 2004.- 32с.- 1.50

 8. Програма "Кримінальне право зарубіжних країн": для студ. денної та заочн. форми навч. спец.:6.060101 "Правознавство"/ Укл. Синєокий О.В.- Запоріжжя: ЗДУ, 2004.- 24с.- 1.00

 9. Програма курсу "Історія держави і права України" для студентів І курсу юридичного факультету спеціальність: "Правознавство".- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 23с.

 10. Програма курсу "Судові та правоохоронні органи України" для студентів 1 курсу юридичного факультету спеціальність :"Правознавство".- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 13с.

 11. Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Історія України" для студентів І курсу юридичного факультету спеціальність: "Правознавство".- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 32с.


 
 

Цікаве

Загрузка...