WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Автоматизована дактилоскопічна універсальна пошукова система "Калина" - Реферат

Автоматизована дактилоскопічна універсальна пошукова система "Калина" - Реферат

Реферат на тему:

Автоматизована дактилоскопічна універсальна пошукова система "Калина"

Слідча та судова практика незаперечно засвідчує високу ефективність використання криміналістичних обліків у процесі розкриття злочинів і доведення вини підозрюваних. В існуючій системі криміналістичних обліків найвагоміше місце посідає дактилоскопічний облік. Це зумовлено з одного боку тим, що сліди рук (в т.ч. відбитки пальців) часто залишаються на місці скоєння злочину, а з іншого - великим об'ємом накопичених дактилоскопічних масивів, що в сукупності збільшує ймовірність безпосередньої ідентифікації особи злочинця. Об'єктом дактилоскопічного обліку є відбитки пальців рук підозрюваних осіб, які разом з установчими даними особи (прізвище, ім'я, по-батькові, стать, дата народження та ін.) складають дактилокарту. Крім цього дактилоскопічному обліку підлягають сліди пальців рук виявлені на місці злочину. Особливістю дактилоскопічних обліків є можливість формального опису топології папілярних ліній об'єктів обліку (відбитків та слідів), що дозволяє відносно легко автоматизувати задачу пошуку та ідентифікації у дактилоскопічних масивах. З іншого боку, великий об'єм інформації у цих масивах робить використання автоматизованих систем необхідним. [6, с.22] Використання автоматизованих систем дактилоскопічної ідентифікації є звичною практикою в багатьох країнах. Однак, велика кількість таких систем свідчить про відсутність стандартних підходів, як до розв'язку конкретних задач представлення інформації, розпізнавання та пошуку в дактилоскопічних масивах, так і до організації системи в цілому. Різноманітність використовуваних зарубіжних систем можна пояснити також вартим уваги бажанням заохочувати науково-технічні досягнення національних установ та розробників (враховуючи необхідність супроводу та постійної модернізації системи) і особливостями національного кримінально-процесуального законодавства. [1, с.27-32] На даний час в Україні нема загальноприйнятої національної автоматизованої системи дактилоскопічного обліку. Системи, що використовуються, не забезпечують єдиного підходу до розв'язку задач і тому, на наш погляд, не мають перспектив для впровадження та розвитку. Отже, альтернативи розробці національної системи дактилоскопічних обліків нема. У зв'язку з цим потрібно максимально використати зарубіжний досвід розробки, супроводу та модернізації таких систем з метою уникнення допущених помилок, прийняття оптимальних конструктивних рішень, тобто треба скористатися "перевагами запізнення" (прикладом може бути естонський проект електронного уряду, який суттєво переважає аналогічні європейські проекти).[3, с.21, 26] Як відомо, найбільш відповідальним є етап проектування на якому визначаються архітектурні принципи побудови системи [2, с.23]. Від рішень прийнятих на цій стадії суттєво залежить зручність і ефективність подальшої роботи з системою. Загальну структуру системи, вибрані специфікації та функціональне наповнення надалі змінити важко, або неможливо без корінної перебудови всієї системи. Враховуючи це, сформулюємо загальні вимоги до загальнодержавної автоматизованої дактилоскопічної універсальної пошукової системи (АДУПС) "Калина", які необхідно задовільнити на стадії проектування. Будемо розрізняти організаційну та функціональну структури. Організаційна структура системи "Калина" поділяється на три рівні: загальнодержавний, регіональний (обласний) та районний і функціонує як єдине ціле з архітектурою "клієнт-сервер" між різними рівнями. Доцільною є модульна побудова системи, яка дозволить у випадку необхідності нарощувати її шляхом введення додаткових структур районного та обласного рівня, кожна з яких реєструється на сервері вищого рівня. Таким чином, забезпечується об'єднання підсистем у єдиний інформаційний простір. З іншого боку, сервер обласного рівня і зареєстровані районні автоматизовані робочі місця можуть функціонувати в автономному режимі без під'єднання до центрального сервера. Такий підхід робить можливим поступове впровадження системи спочатку в окремих регіонах з подальшим їх об'єднанням в єдину систему. За функціональним призначенням елементів система складається з двох баз даних (дактилокарт та слідів) і програмного забезпечення пов'язаного з їх обслуговуванням. До функцій програмного забезпечення належить: введення і попередня обробка дактилоскопічної інформації; формування пошукових образів об'єктів обліку; формування запитів на пошук потрібної інформації; адміністрування системи. Для прийняття рішення про розміщення баз даних та розподіл задач між рівнями оцінимо орієнтовні об'єми інформації, що будуть оброблятися в системі. Враховуючи, що співвідношення кількості дактилокарт та слідів - 5:1, а об'єм інформації, що містить дактилокарта приблизно в 10 разів більший від об'єму сліду, в подальших числових оцінках будемо враховувати тільки масив дактилокарт. Виходячи з практики експлуатації подібних систем, треба передбачити охоплення дактилоскопіюванням приблизно 10% населення [1, с. 33, 41]. Отже, для загальнодержавної бази даних необхідно передбачити збереження масиву обсягом не менше 5 млн. дактилокарт. Для забезпечення задовільної якості зображення відбитка використовують поле 512*512 точок з 256 рівнями градацій яскравості [4, с.121-124]. Таким чином, для збереження вихідного зображення однієї дактилокарти необхідно 10*256 Кб пам'яті. Навіть якщо використати ефективний алгоритм стиску зображень (до 15 раз), то без втрати інформації одна дактилокарта займатиме приблизно 170 Кб. Відзначимо, що безпосереднє зображення відбитка, тим більше у стисненому вигляді, непридатне для автоматизованого розпізнавання. Для цієї мети формують за певним алгоритмом пошуковий образ, який займає приблизно 100 Кб. У базі даних необхідно зберігати як безпосереднє зображення (у стиснутому вигляді), для проведення у випадку необхідності візуальної експертизи, так і пошуковий образ - для автоматизованого пошуку та розпізнавання. Підсумовуючи сказане приходимо до висновку, що централізована база даних повинна мати об'єм не менший 1,35 Тб (1 терабайт = 109 байт). Зрозуміло, що обслуговування і практичне використання бази даних такого обсягу не може бути ефективним. На регіональному (обласному) рівні об'єми баз даних менші в 20-25 разів і їх функціонування буде забезпечене (включаючи описані вище науково-дослідницькі функції) при наявності пристроїв збереження до 60 Гб. Що стосується підрозділів районного рівня, то для виконання всіх функцій зберігання інформації достатньо звичайного сучасного ПК (у типовій конфігурації обсяг HDD не менше 10 Гб), однак, необхідність зберігання вихідної інформації на цьому рівні викликає сумнів, бо вона все одно дублюватиметься на сервері обласного рівня і при наявності виділених ліній зв'язку простіше сформувати запит до сервера обласного рівня, ніж постійно супроводжувати власну базу даних. Оскільки введення основних масивів вихідної інформації, їх попередня обробка та створення пошукових образів дактилоскопічних об'єктів передбачається на районному рівні, то на автоматизованих робочих місцях (АРМ) цього рівня повинна формуватись оперативна база даних, інформація з якої передаватиметься на регіональний сервер. Ця база даних може використовуватись для оперативного пошуку інформації в автономному режимі, однак її постійна підтримка не є обов'язковою. Таким чином, приходимо до висновку, що основні бази даних автоматизованої розподіленої дактилоскопічної ідентифікаційної системи "Калина" потрібно зберігати на серверах обласного рівня. Дублювання баз даних районного та обласного рівнів - недоцільне, а обласного і загальнодержавного - практично неможливе. Зосередження баз даних на одному рівні спрощує структуру програмного забезпечення: достатньо розробити єдиний пошуковий сервер баз даних, який буде виконувати запити, що надходять з АРМ або центрального сервера. При цьому підсистеми обласного рівня можуть працювати незалежно. Відзначимо, що при цьому досягається ще один позитивний ефект: при необхідності пошуку у всій базі даних центральний сервер розсилає завдання обласним і таким чином здійснюється розпаралелювання пошуку інформації, що може суттєво зменшити час виконання запитів. Отже, виходячи з поставлених задач, архітектура системи "Калина" повинна мати такий вигляд: загальнодержавний рівень: центральний сервер здійснює адміністрування системи в цілому, реєструє та координує роботу обласних серверів, веде журнали обліку запитів та результати їх виконання; обласний рівень: регіональний сервер обслуговує бази даних, здійснює реєстрацію та адміністрування АРМ, проводить пошук інформації за одержаними запитами, повертає їх результати та веде журнал обліку; районний рівень: забезпечується функціонування АРМ уведення інформації та АРМ криміналіста-експерта. Серед систем управління базами даних корпоративного рівня найповніше вирішення поставлених задач може забезпечити система управління реляційними базами даних (СУРБД) Oracle 8i, яка може ефективно працювати на платформах UNIX та Windows NT. Оскільки Windows NT може використовуватись тільки для невеликих баз даних - до 10 Гб, то доцільніше використовувати UNIX-подібну платформу Solaris, або умовно безплатну систему Linux [5, с.129]. СУРБД Oracle має ряд особливостей, які роблять її привабливою для вирішення поставлених задач: підтримує архітектуру "клієнт-сервер"; підтримує великі бази даних (до сотень гігабайт); дозволяє одночасне звертання багатьох користувачів; дозволяє працювати з даними, які фізично розміщені в різних базах даних (в т.ч. на віддалених машинах), як з однією логічною БД. Для запропонованої архітектури автоматизованої системи "Калина" можна уточнити склад програмного забезпечення. 1. Програмне забезпечення центрального сервера: адміністратор системи - програма, яка забезпечує реєстрацію серверів регіонального рівня та моніторинг процесів виконання запитів і змін в зареєстрованих базах даних; реєструє також АРМ криміналіста-експерта; сервер зв'язку - програма обслуговування запитів, що надходять від регіональних серверів та зареєстрованих АРМ; пересилає запит на необхідні регіональні сервери для виконання; забезпечує пересилку отриманих результатів пошуку на сервер з якого надійшов запит. 2. Програмне забезпечення регіонального сервера: адміністратор регіонального сервера - програма, що забезпечує реєстрацію АРМ криміналістів-експертів та операторів вводу інформації районного та обласного рівнів; сервер баз даних - здійснює обслуговування зареєстрованих АРМ операторів вводу інформації, проводить зміни в базах даних забезпечуючи їх цілісність; пошуковий сервер - програма, яка за заданим алгоритмом здійснює порівняння пошукового образу одержаного з АРМ криміналіста-експерта з образами, які зберігаються в базі даних; у випадку необхідності пересилає запит на центральний сервер зв'язку для пошуку у інших регіональних базах даних; забезпечує пересилку одержаних результатів пошуку за призначенням. 3. АРМ оператора вводу інформації - програма-клієнт, яка забезпечує ввід дактилоскопічних об'єктів (сканованих або з відеокамери), їх попередню обробку, перетворення до вигляду придатного для зберігання в базі даних, а також формування пошукового образу за яким здійснюватиметься ідентифікація. Програма взаємодіє з сервером баз даних. 4. АРМ криміналіста-експерта - програма-клієнт, яка дозволяє формувати запити на пошук інформації в базах даних і отримувати результати пошуку. Програма взаємодіє з пошуковим сервером. Виходячи з наведеного, в Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України розроблена національна АДУПС "Калина", яка призначена для роботи в експертно-криміналістичних та інформаційних підрозділах органів внутрішніх справ, починаючи від районного відділу і закінчуючи державним експертно-криміналістичним центром. Система побудована на принципах відкритих систем, що дає можливість забезпечити інформаційну взаємодію з іншими інформаційними системами, наприклад "Фоторобот", "Банкнот", тощо. В основу роботи системи "Калина" закладені сучасні методи попередньої обробки та формування ознак дактилоскопічних зображень, які базуються на останніх досягненнях інституту в даній сфері [7, с.29]. Також для забезпечення максимальної швидкодії використано пірамідальну структуру пошуку дактилоскопічних зображень. [6, с.25]


 
 

Цікаве

Загрузка...