WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасний стан та структура експертної служби МВС України - Реферат

Сучасний стан та структура експертної служби МВС України - Реферат

Реферат на тему:

Сучасний стан та структура експертної служби МВС України

На науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України покладений обов'язок розробки наукових засад і методів судової експертизи та проведення різних видів судових експертиз. З часу створення науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України вимоги до їх діяльності по проведенню експертних досліджень і науково-дослідної роботи з кожним роком зростають. Це пояснюється тим, що з побудовою в Україні правової держави, проведення експертних досліджень речових доказів, що проходять по кримінальним справам, врегульовано нормами кримінально-процесуального законодавства України, що дає гарантію захисту особи як учасника кримінального процесу, від можливого необ'єктивного дослідження обставин, які впливають на встановлення істини по справі. Відповідно до прийнятого в 1993 р. Закону України "Про судову експертизу", в завдання експертних науково-дослідних установ входять: по-перше, забезпечення функцій науково-методичного центру судових експертиз в Україні, тобто надання допомоги в розвитку наукової і методичної бази судової експертизи, використання її в експертній практиці. Використання результатів наукових розробок в практичній роботі правоохоронних органів забезпечило б проведення дослідів професіональними експертами-криміналістами; по-друге, зміцнення і розвиток міжнародного співробітництва з країнами близького і далекого зарубіжжя в галузі експертизи і криміналістики може бути виражено в формах обміну науковою інформацією, спільної участі проведення міжнародних конференцій і семінарів, на яких вчені-криміналісти будуть виступати з доповідями про свої досягнення в галузі судової експертизи і криміналістики, крім цього, відрядження спеціалістів для проходження стажування в містах співдружніх держав. В цей час в системі Міністерства внутрішніх справ України існують і ефективно діють експертно-криміналістичні установи оснащені сучасним науково-технічними засобами. Експертно-криміналістична служба МВС України входить до блоку кримінальної міліції і складається з експертно-криміналістичних підрозділів, до яких належать Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) та науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ [1]. ДНДЕКЦ, НДЕКЦ є самостійними структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, підпорядковуються Міністру, начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ, у своїй діяльності керуються кримінально-процесуальним законодавством України, Законом України "Про судову експертизу" від 25.02.1993 року, Конституцією України, КПК України, Законом України "Про міліцію", Законом "Про експертизу", Наказом № 30 "Про затвердження "Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України ..." від 18.01.1999 року. Структурними підрозділами НДЕКЦ ГУМВС, УМВС, УМВСТ є відділи, відділення, групи з експертно-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ, які перебувають в оперативному підпорядкуванні керівництва відповідних міськрайлінорганів внутрішніх справ і підрозділів спеціальної міліції для експертно-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів [1]. Організаційно-методичне керівництво НДЕКЦ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України [1]. Однією з важливих умов яка впливає на виконання основного завдання, покладеного на правоохоронні органи - боротьбі зі злочинністю, є поліпшення діяльності експертно-криміналістичних служб.

До основних завдань, які виконує Державний центр можна віднести: виконання експертиз за кримінальними справами, які знаходяться у провадженні органів дізнання та попереднього слідства органів внутрішніх справ;виконання досліджень за матеріалами, які надходять зі служб та підрозділів органів внутрішніх справ, що здійснюють оперативно-розшукову та контрольно-ревізійну діяльність; участь фахівців в оглядах місць скоєння найбільш складних та резонансних злочинів, у тому числі із застосуванням або погрозою застосування вибухових пристроїв, речовин; надання експертних послуг іншим установам, відомствам, фізичним та юридичним особам відповідно до положень ст. 15 Закону України "Про судову експертизу"; здійснення консультаційної та навчальної діяльності в межах своєї компетенції; ведення загальнодержавних криміналістичних обліків органів внутрішніх справ; організаційно-методичне керівництво діяльністю центрів щодо експертно-криміналістичного забезпечення попередження, виявлення, розслідування та розкриття злочинів; розробка та впровадження разом із зацікавленими службами в практичну діяльність органів внутрішніх справ науково-практичних досліджень у сфері застосування криміналістичних методів для розкриття та розслідування злочинів; участь у виявленні, розслідуванні та розкритті злочинів шляхом застосування криміналістичних засобів і методів під час проведення слідчих дій і оперативно-розшукових засобів, використання загальнодержавних криміналістичних картотек і колекцій; впровадження єдиної технічної політики щодо оснащення органів внутрішніх справ сучасним криміналістичним обладнанням і витратними матеріалами в межах засобів, наявних у розпорядженні Державного центру, незалежно від джерел їх надходження, через укладання контрактів безпосередньо з вітчизняними і закордонними виробниками; керівництво фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих підрозділів; організація експлуатаційно-технічного і метрологічного забезпечення криміналістичної техніки в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ; підготовка пропозицій щодо розробки нових видів технічних засобів і впровадження їх в практичну діяльність. Розробка норм належності криміналістичної техніки.

Основні функції Державного центру: розробляє проекти наказів, вказівок та інструкцій, огляди, методичні рекомендації та інші документи з питань, що входять до компетенції Державного центру; забезпечує розробку та вдосконалення діючих нормативних актів, положень та постанов у галузі експертно-криміналістичної діяльності, перегляд типових структур центрів, подання їх у встановленому порядку на затвердження керівництву МВС України; визначає тематику науково-дослідних робіт і забезпечує разом із зацікавленими організаціями та науково-дослідними установами України і зарубіжних країн впровадження в експертно-криміналістичну практику їх результатів; забезпечує виконання прикладних наукових досліджень з розробки методик експертного дослідження слідів та інших речових доказів, ведення і використання експертно-криміналістичних картотек і колекцій у розкритті злочинів, удосконалення форм і методів експертно-криміналістичної діяльності під час проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів; здійснює аналіз форм і методів участі фахівців Державного центру, центрів в оперативно-розшукових заходах і слідчих діях, результативності використання загальнодержавних і регіональних експертно-криміналістичних колекцій, картотек, криміналістичних засобів і методів, організує і реалізує заходи, спрямовані на підвищення ефективності цієї роботи; координує роботу щодо розробки завдань сторонніми організаціями, укладення ними угод про проведення окремих науково-дослідних робіт, участь у створенні для експертно-криміналістичної служби інформаційно-пошукових систем; бере участь у роботі тимчасових творчих колективів, пов'язаній з використанням підрядних робіт з іншими організаціями; дає рекомендації щодо придбання обчислювальної техніки для забезпечення експертно-криміналістичної діяльності; проводить експериментальні роботи щодо створення окремих автоматизованих підсистем з метою поетапного переходу до єдиної галузевої автоматизованої системи; організує підведення підсумків роботи центрів, отримання в установленому порядку необхідних для цього відомостей; вносить в установленому порядку пропозиції щодо бюджетних асигнувань, необхідних на придбання для центрів криміналістичної техніки і спеціальної літератури та їх утримання; організує проведення нарад-семінарів, навчальних зборів, стажувань, науково-практичних конференцій з питань підвищення ефективності використання криміналістичних засобів і методів у боротьбі зі злочинністю; забезпечує підготовку і перепідготовку експертних кадрів за напрямками діяльності Державного центру та центрів; здійснює організаційне забезпечення роботи Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України щодо надання (позбавлення) права самостійного використання всіх видів експертних досліджень працівникам Державного центру та центрів; контролює дотримання методик дослідження речових доказів, встановленого порядку виконання експертиз і ведення експертно-криміналістичних обліків; забезпечує контроль ефективності використання технічних засобів, наявних у центрах; організує постачання в централізованому порядку за бюджетні та позабюджетні кошти засобів матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державного центру і центрів (автотранспорт, засоби зв'язку, криміналістична, комп'ютерна, розмножувальна, спеціальна техніка, програмно-апаратні комплекси, витратні матеріали); вивчає, узагальнює та впроваджує позитивний вітчизняний та закордонний досвід використання криміналістичних засобів і методів у боротьбі зі злочинністю; організує та координує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розробки методів і технічних засобів криміналістичного призначення; здійснює авторське супроводження та впровадження апробованих наукових розробок у практичну діяльність органів внутрішніх справ; видає в установленому порядку довідкові посібники, методичні рекомендації та інші інформаційні матеріали; залучає фахівців Державного центру або, у разі необхідності, працівників центрів як спеціалістів слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами органів внутрішніх справ; проводиться випробування конкретних видів продукції, яка пройшла акредитацію у встановленому законом порядку, з метою її сертифікації або ліцензування в лабораторіях; здійснює ведення загальнодержавних криміналістичних картотек і колекцій: слідів рук, що вилучені з місць нерозкритих злочинів; підроблених грошових знаків та цінних паперів; зразки грошей, цінних паперів та документів суворого обліку; куль та гільз зі слідами зброї, вилучених із місць скоєння злочинів; куль та гільз, раніше відстріляних із табельної зброї та зброї, що знаходилась на об'єктах дозвільної системи або в особистому користуванні громадян, у разі її викрадення чи втрати; зразків ручної вогнепальної та холодної зброї; макетів саморобних і промислових вибухових пристроїв та зразків вибухових речовин; інших видів картотек, натурних колекцій, призначених для ефективного розкриття та розслідування злочинів [1]; забезпечує в межах своєї компетенції розгляд пропозицій, заяв і скарг. Робота експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ будується на принципах: законності, незалежності при прийнятті рішень, об'єктивності і повноти при проведенні експертних досліджень. Крім цього в експертно-криміналістичних підрозділах існує також ще один принцип - це принцип спеціалізації співробітників при проведенні певних видів криміналістичних експертиз. Тобто кожний співробітник цих підрозділів повинен мати не менш трьох допусків, що дозволяють йому провести експертні дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...