WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

З числа осіб, відносно яких винесено постанови про накладення адміністративного стягнення, державні службовці складають 1660 осіб (86,6%); працівники органів внутрішніх справ – 131 особа (6,8%); голови сільських, селищних, міських, районних та обласних рад – 77 осіб (4%); працівники інших правоохоронних органів - 49 осіб (2,6%). Корупційних діянь з боку суб'єктів вищого посадового рівня не виявлено.

Таким чином, проведений аналіз і вивчення стану реалізації вимог антикорупційного законодавства в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади та його застосування правоохоронними органами свідчить про те, що ефективність дії, зокрема Закону України "Про боротьбу з корупцією", ще не достатня.

Ситуація, що склалася, потребує, на наш погляд, суттєвого удосконалення Закону України "Про боротьбу з корупцією". Більш, ніж дворічна практика його застосування виявила цілий ряд серйозних недоліків. Передбачені ним норми адміністративної відповідальності не повною мірою вирішують питання боротьби з цим явищем, вони неадекватні процесам, що відбуваються в суспільному житті. Закон не охоплює основні форми і способи викоренення корупції в економіці та фінансово-банківській системі, хоча саме вони стали матеріальною основою корупції в державі. Вбачається також, що в цьому законі необгрунтовано звужено як коло органів, на які покладені функції боротьби з корупцією, так і коло суб'єктів корупційних діянь. Поза межами його дії залишились навіть працівники контролюючих і наглядових органів. Тому обмежувати коло суб'єктів корупційних діянь лише державними службовцями і депутатами, як це зроблено в діючому Законі, означає штучно звужувати межі боротьби з корупцією у ринковій економіці.

Відповідних змін потребує також норма, яка визначає термін притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Це пов'язано, по-перше, з тим, що корупційні діяння є латентними і не завжди виявляються в межах встановленого законом двомісячного терміну з дня їх вчинення, а, по-друге, цей строк щодо депутатів є явно недостатнім з огляду на існуючу процедуру отримання згоди на їх притягнення до відповідальності.

Неврегульованим залишається питання щодо відповідальності за корупційні діяння військовослужбовців та інших осіб, які мають спеціальні звання і працюють в апаратах Міноборони, СБУ, МВС, прокуратури, судів. Між тим, саме корумпованість значної частини працівників цих органів суттєво впливає на загальний стан боротьби з корупцією. Є багато інших прогалин в чинному законодавстві, що серйозно стримує боротьбу з корупцією.

Проте, незважаючи на певні прогалини в реалізації Національної програми боротьби з корупцією, необхідно визнати що саме факт прийняття і втілення в життя антикорупційного законодавства і Національної програми боротьби з корупцією привернув увагу центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і всієї громадськості до вирішення цієї проблеми, і цим започатковано в державі системний, комплексний, безкомпромісний підхід до посилення боротьби з корупцією.

Далеко не всі керівники міністерств і відомств, регіональних органів державної виконавчої влади виявили відповідну наполегливість у виконанні чинного законодавства, вимог Президента України щодо посилення боротьби з корупцією. Більше того, деякі з них не слугують особистим прикладом у додержанні і виконанні норм, передбачених законами України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", з чим миритися не можна.

Таким чином, проведене дослiдження дозволяє визначити основнi складовi частини проблеми корупцiї в Українi i на цiй основi внести пропозицiї щодо удосконалення органiзацiйно-правових механiзмiв посилення боротьби з корупцiєю в державi, а саме: здiйснити додатковi заходи щодо удосконалення правової бази боротьби з корупцiєю. З цiєю метою Указом Президента України створити мiжвiдомчу комiсiю у складi депутатiв Верховної Ради, фахiвцiв центральних правоохоронних та економiчних вiдомств, вчених-юристiв, економiстiв, практичних працiвникiв (в Росiї така комiсiя створена Указом Президента вiд 15.01.1998р.), на яку покласти функцiї: планування та координацiї законопроектної дiяльностi; протидiї галузевим iнтересам, забезпечення антикорупцiйностi економiчних законiв; розгляду законодавчих iнiцiатив; розробки проектiв конкретних законiв; контролю за своєчаснiстю пiдготовки законiв, їх експертизи.

З метою удосконалення чинного антикорупцiйного законодавства комiсiї на базi накопиченого досвiду розробити проект Закону України "Органiзацiйно-правовi основи боротьби з корупцiєю" за типом "Основ кримiнального законодавства", оскiльки об'єднати в один закон абсолютну бiльшiсть галузей права практично неможливо. Одночасно пiдготувати i внести змiни i доповнення до Закону України "Про державну службу" з метою не тiльки чiткого визначення поняття держслужбовця, а й визначення вичерпного перелiку категорiй державних службовцiв, системи контролю за об'єктивнiстю декларування їх доходiв, порядку призначення i звiльнення державних службовцiв, обов'язків керiвникiв центральних державних органiв та iнших антикорупцiйних норм.

Кабiнету Мiнiстрiв України прискорити розробку проектiв економiчних законiв з антикорупцiйною спрямованiстю, в першу чергу "Про механiзм виявлення та активної протидiї "вiдмиванню" юридичними та фiзичними особами коштiв, одержаних протиправним шляхом"; "Про кредит"; "Про внесення змiн i доповнень до Закону "Про банки i банкiвську дiяльнiсть""; "Про систему контролю за дiяльнiстю комерцiйних банкiв"; "Про угоди з цiнними паперами"; "Про акцiонернi товариства"; "Про вiльну купiвлю-продаж приватизацiйних майнових сертифiкатiв"; "Про внесення змiн до Указу Президента України "Про вiдкриття анонiмних валютних рахункiв"" вiд 1.08.1995р.; "Про реформування вiдносин у сферi торгiвлi"; "Про декларування доходiв фiзичними особами"; "Про правову вiдповiдальнiсть юридичних осiб"; "Про обмеження бартерних операцiй"; "Про систему державного контролю в Українi"; "Про громадський контроль".

Вважається за доцільне розробити та прийняти Кодекс поведiнки державного службовця, Кодекс поведiнки працiвника правоохоронних органiв, Кодекс честi суддiв, а також вiдповiднi дисциплiнарнi кодекси з визначенням у них порядку притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, видiв i меж стягнень за службовi правопорушення, а також умов заохочення за етичну службову поведiнку.

На наш погляд, Кабiнету Мiнiстрiв України необхідно вжити заходiв щодо розробки механiзмiв:

заборони створення при органах виконавчої влади, правоохоронних органах та судах рiзного роду фондiв та одержання ними матерiальної допомоги вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

входження державних службовцiв до наглядових рад пiдприємств, а також визначення порядку признання державних службовцiв уповноваженими особами центральних органiв виконавчої влади на здiйснення прав щодо участi в управлiннi господарським товариствам з часткою майна, що належить державi;

удосконалення процедури прийняття на посади державних службовцiв та контролю вiдносно заборони зайняття посад в державних органах особам, якi звiльненi з державної служби за корупцiйнi дiяння;

дiйового контролю за додержанням вимог Закону "Щодо заборони державним службовцям усiх рангiв брати участь у комерцiйнiй, фiнансовiй та господарсько-пiдприємницькiй дiяльностi".

Протягом квiтня-травня 1998 р. в кожному регiонi за участю представникiв центральних правоохоронних вiдомств глибоко проаналiзувати причини закриття абсолютної бiльшостi адмiнiстративних справ про корупцiйнi дiяння, незадовiльного розслiдування кримiнальних справ про посадовi злочини. Результати обговорити на спiльних семiнарах співробітників МВС, СБУ, прокуратури та судiв.

Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Службi безпеки, Генеральнiй прокуратурi, Мiнiстерству юстицiї, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, Державнiй митнiй службi, ГоловКРУ, Мiнфiну та iншим контролюючим вiдомствам України, глибоко проаналiзувати стан виконання п.7 Указу Президента України "Про заходи щодо активiзацiї боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю" вiд 10 лютого 1995 р., яким передбачалось всебiчно вивчити стан справ з кадрами пiдпорядкованих структур та вжити необхiдних заходiв щодо посилення їх внутрiшньої безпеки, звiльнення спiвробiтникiв, якi встановили недiловi стосунки зi злочинним середовищем.

Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Службi безпеки, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, iншим зацiкавленим мiнiстерствам i вiдомствам України створити Єдиний автоматизований банк даних про всiх правопорушникiв антимонопольного, податкового, фiнансового, адмiнiстративного та кримiнального законодавства у сферi приватизацiї, лiцензування, квотування, експортно-iмпортних операцiй, митних правил тощо, тим самим поставити пiд контроль протиправну дiяльнiсть таких осiб.


 
 

Цікаве

Загрузка...