WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

Про результати дослiдження проблем, що пов'язані з протидiєю корупцiї в Українi (науковий реферат) - Реферат

На жаль, приходиться констатувати, що рiзноманiтнi заходи щодо подолання корупцiї, якi плануються i здiйснюються сьогоднi в державi, дуже мало пов'язуються з зусиллями по наведенню порядку в економiцi, а законодавчi акти, якi регламентують економiчнi реформи, нерiдко поспiхом прийнятi, недосконалi i головне – не завжди передбачають вiдповiднi механiзми з нейтралiзацiї зловживань. Це обумовило у подальшому внесення до них чисельних змiн i доповнень: до Закону України "Про плату за землю" з липня 1992 р. внесено 9 змiн i доповнень; до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з березня 1991 р. внесено 23 доповнення; до Закону України "Про пiдприємництво" та "Про пiдприємства в Українi" з 1991 р. внесено вiдповiдно 27 i 35 доповнень.

Така нестабiльнiсть економiчного законодавства, з одного боку, ускладнила його правильне застосування, з іншого, цим максимально скористався злочинний елемент.

Найбiльш серйознi зловживання допущенi в таких галузях економiки, як сфера приватизацiї, комерцiйних та банкiвських структурах, зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

Багатоукладнiсть економiки, можливiсть переходу права власностi з однiєї її форми в iншу створюють умови для безпосереднього або лобiстського тиску на чиновничий апарат з метою правового оформлення таких переходiв, а також участi самих чиновникiв та їх родичiв в розподiлi власностi. Все це створює обстановку "в'язкої" тяганини при вирiшеннi питань приватизацiї, що само по собi формує пiдгрунтя для корупцiї. Якраз з цих причин тенденцiя кримiналiзацiї змiн форм власностi сьогоднi набула зухвалої вiдкритостi й загрозливого характеру. Протягом 1997 р. у сферi приватизацiї викрито 2023 злочини, що в 3 рази бiльше, нiж в 1996 р. Ця проблема є чи ненайголовнiшою в комплексi питань, пов'язаних як з боротьбою зi злочиннiстю, так iз становленням нової економiчної системи в Українi.

Вивчення аналiтичних матерiалiв i кримiнальних справ свiдчить, що основними чинниками, якi сприяють активнiй участi кримiналiтету в приватизацiї, є вiдсутнiсть належного державного i громадського контролю за цим процесом, а також правова неврегульованiсть багатьох сторiн дiяльностi Фонду державного майна України. Достатньо зазначити, що в своїй роботi Фонд керується Тимчасовим положенням, затвердженим Верховною Радою ще 5 рокiв тому. За висновками фахiвцiв, для здiйснення реформування власностi в Українi треба прийняти понад 50 нових законодавчих i нормативних актiв.

Поширенi зловживання у сферi створення пiдприємницьких i комерцiйних структур, значна частина яких саме i створюється виключно з метою маскування протиправної дiяльностi. За результатами дослiджень, проведених Мiжвiдомчим науково-дослiдним центром у 1996 р., пiдприємницькою дiяльнiстю як такою не займались i не сплачували платежi до бюджету майже 44 тис. приватних пiдприємств (33,4% вiд зареєстрованих). Все це потребує внесення суттєвих змiн до вiдповiдних нормативних актiв та посилення державного контролю за їх дiяльнiстю.

В Українi дiє 225 комерцiйних банкiв, 2377 їх фiлiй i лише 2 банки мають статус державних. Аналiз правозастосовчої практики свiдчить, що саме через банкiвськi установи i фiктивнi пiдприємницькi структури продовжують активно здiйснюватись операцiї по вилученню коштiв, в першу чергу готiвки, їх переводу до кримiнальної тiньової економiки. За даними Свiтового банку, в Українi як мiнiмум 200 млн дол. щомiсяця минає канали легальної економiки. Наявнiсть в обiгу таких грошових мас кримiнального походження є основним джерелом, що суттєво ускладнює соцiально-економiчну обстановку в державi. Цi процеси будуть продовжуватись, поки грошовий ринок не буде очищено вiд "брудних" грошей. Причинами такого стану справ є недосконалiсть i прогалини в чинному банкiвському законодавствi, зокрема щодо системного контролю за дотриманням законностi з боку комерцiйних банкiв.

Для вирiшення цiєї проблеми, на нашу думку, потрiбнi неординарнi заходи, можливо навiть i жорсткi, але без яких боротьба з корупцiєю у кредитно-фiнансовiй i банкiвськiй сферах втрачає будь-який сенс, а саме:

а) надання НБУ права безспiрного списання з кореспондентських рахункiв комерцiйних банкiв, а останнiм з рахункiв клiєнтiв грошових коштiв, зарахованих на пiдставi платiжних документiв, не забезпечених реальними ресурсами. Цей захiд набуває особливої актуальностi в умовах росту розкрадань, пов'язаних з використанням електронних засобiв зв'язку;

б) забезпечення практики декларування доходiв з одночасним встановленням кримiнальної вiдповiдальностi за укриття джерел виникнення грошових коштiв;

в) установлення кримiнальної вiдповiдальності за дiяння, пов'язанi з незаконним переводом валюти за кордон та вiдмовою повернення її в Україну;

г) визнання злочином фактiв ухилення позичальника вiд виконання зобов'язань щодо повернення грошових коштiв кредитору, так само, як i надання позичальником банку чи iншому кредитору неправдивих вiдомостей про фiнансовий стан господарського суб'єкта;

д) введення кримiнальної вiдповiдальностi за вiдмову емiтента викупити цiннi папери.

Наведенню порядку в дiяльностi комерцiйних банкiв сприяла б також обов'язковiсть проведення аудиторських перевiрок згiдно з мiжнародними стандартами. Вже 2 роки, як у Латвiї такi перевiрки пройшли всi банки, в Українi – лише одиницi з 225.

Стратегiчним напрямком Програми боротьби з корупцiєю повинно стати повне вiдокремлення приватного пiдприємництва вiд держави. Ця глобальна полiтична задача має три аспекти – законодавчий, органiзацiйний та кадровий.

Законодавче забезпечення протидiї корупцiї повинно охопити такi ключовi сфери її розповсюдження, як оподаткування, митна справа, торгiвля, видача рiзного роду лiцензiй, платежiв та iнших дозволiв на пiдприємницьку дiяльнiсть, закупка товарiв i послуг для державних потреб. При цьому всi вказанi господарськi процедури необхiдно максимально спростити та автоматизувати (комп'ютеризувати). Цим вимогам не вiдповiдають не тiльки iснуючi процедури, але й новi закони про ПДВ i податок на прибуток. Потрiбно не вдосконалення чинних податкових законiв, а принципово iнша фiскальна система, пристосована до соцiально-економiчної ситуацiї в Українi.

Зростання корупцiї в державi значною мiрою обумовлене також правовою невизначенiстю зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Поряд iз зростанням обсягiв товаропотокiв i капiталу, а це процес об'єктивний, ця проблема буде i надалi загострюватись, якщо не прийняти кардинальних заходів. За останнiй рiк у цiй сферi кiлькiсть викритих злочинiв зросла майже у пiвтора рази проти 1996 р. i складає 1245.

Форми корупцiї є тут рiзноманiтними. Спостерiгається тенденцiя створення спiльних пiдприємств з метою отримання кредитiв та приховування валютних коштiв за кордоном. Все бiльш поширеного характеру набувають факти, коли спiльнi пiдприємства створюються не для здiйснення статутної дiяльностi, а для разових зовнiшньоекономiчних операцiй на користь iноземного партнера, пiсля проведення яких вони лiквiдуються. В бiльшостi випадків пiд прикриттям як iснуючих, так i фiктивних пiдприємницьких структур, укладаються договори з державними пiдприємствами про надання посередницьких послуг по експорту продукцiї iноземним фiрмам. Пiсля поставок продукцiї за кордон iноземнi фiрми, з якими посередниками було укладено угоди, розраховуються частково або зовсiм цього не роблять.

При безпосередньому вивченнi цього питання в Чернiвецькiй областi встановлено, що тiльки в останнiй час в цiй галузi порушено 25 кримiнальних справ. Ще в липнi 1994 р. згiдно з укладеним контрактом мiж цукровим заводом "Хрещатик" i румунською фiрмою "Трест Дойна", в Румунiю, без попередньої оплати, вiдправлено 500 т цукру вартiстю 147 тис. 500 дол. США. Загальнi збитки склали 182 тис. 955 дол. США. Протягом трьох рокiв румунська фiрма поставку цукру не сплатила.

Корупцiйнi прояви у зовнiшньоекономiчнiй сферi зазнають в перехiдний перiод значних змiн. Поряд з традицiйними видами хабарiв державним службовцям — за надання прiоритетного права на укладення контракту iнофiрмi, яка дала хабара при рiвних конкурентних можливостях з iншими фiрмами; укладення невигiдного для країни контракту; надання допомоги в збутi продукцiї; посередництво при укладеннi торгових угод; неприйняття заходiв до iнофiрм, якi порушують умови поставок та iн. – розповсюджуються не вiдомi ранiше форми злочинної дiяльностi.

Не можна обминути проблеми бартеризацiї внутрiшньої та зовнiшньої торгiвлi, оскiльки її надмiрне поширення створює пiдгрунтя для корупцiї. Користуючись недосконалою законодавчою базою, суб'єкти пiдприємництва вступають у змову з дiлками iнших держав i вiдкрито вивозять з України капiтал у товарнiй формi.

Стан бартерної торгiвлi вимагає вжиття найрiшучiших заходiв нормативного характеру. Укази Президента України "Про врегулювання бартерних операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 27.01.1995 р. i "Про додатковi заходи щодо регулювання бартерних операцiй в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" вiд 26.07.1995 р. на сьогоднi проблему не знiмають.

На жаль, поданий Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України проект Закону України "Про запровадження державного збору, який сплачується пiд час здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", хоча вiн i передбачав ефективнi норми щодо впорядкування бартерної торгiвлi, був вiдхилений.


 
 

Цікаве

Загрузка...