WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi - Реферат

Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi - Реферат

Реферат

на тему:

Результати вивчення проблем боротьбиз органiзованою злочиннiстю у зовнiшньоекономiчнiй сферi

Актуальнiсть даного дослiдження обумовлена складними процесами, що вiдбуваються в економiцi України, важливе мiсце в якiй займає зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть. Вона є одним iз основних її секторiв, що протистоїть впливу внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз, забезпечує соцiально-економiчну стабiльнiсть у суспiльствi.

У 1997 роцi пiдприємства, установи та органiзацiї України здiйснювали зовнiшньоторговельнi операцiї з партнерами бiльше ніж у 140 країнах свiту. Зовнiшньоторговельний обіг у 1997 р. становив понад 30 млрд дол. США.

Використовуючи лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, органiзованi злочиннi формування через контрольованi ними пiдприємницькi структури посилюють свiй вплив на всi боки економiчного життя країни, сприяють поглибленню економiчної кризи.

За умов переходу до ринкових вiдносин рiзко були послабленi контрольнi функцiї держави за процесами, що вiдбувались як в економiцi в цiлому, так i у зовнiшньоекономiчнiй сферi зокрема. Проводилась невиважена полiтика щодо лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Поспiхом приймались законодавчi та нормативнi акти, що регулюють вiдносини у цiй сферi. Наприклад, до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про валютне регулювання" пiсля його прийняття чотири рази вносилися змiни. Ситуацiя ускладнювалась необмеженим вiдповiдно до Закону "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" доступом на мiжнароднi ринки майже всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, бiльшiсть з яких не мали досвiду проведення зовнiшньоекономiчних операцiй i прямих контактiв з iноземними фiрмами, не знали кон'юнктури мiжнародних ринкiв. За таких умов держава значною мiрою втратила контроль над сферою зовнішньоекономічної дiяльностi, i багато процесiв вiдбувалось стихiйно.

Протягом 1991–1997 рр. керiвниками багатьох пiдприємств проводилась полiтика обвальної бартеризацiї зовнiшньої торгiвлi. У географiчному планi бiльша частина бартерних операцiй приходиться на країни колишнього СРСР: 76,6% обсягiв експорту за бартерними угодами i 83,2% обсягу iмпорту. По країнах далекого зарубiжжя цi показники склали вiдповiдно 23,4% i 16,8%. Такий географiчний розподiл бартерних угод обумовлений не лише традицiйними економiчними зв'язками України, а й рiзною забезпеченiстю грошовими ресурсами, включаючи вiльноконвертовану валюту, партнерiв у близькому i далекому зарубiжжi.

Слiд вiдмiтити, що українськi пiдприємства до бартерних операцiй i операцiй з давальницькою сировиною спонукає недостатня квалiфiкацiя їх керiвництва, управлiнського персоналу у сферi маркетингу i, особливо, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв. Прикладом може слугувати дiяльнiсть швейних пiдприємств Донеччини та Харкiвщини, керiвництво яких слабо реагує на кон'юнктуру ринку, йде шляхом використання давальницької сировини, переадресовуючи всi маркетинговi проблеми iноземним партнерам. Але, завдяки операцiям з давальницькою сировиною, можливе вiдшкодування лише поточних витрат, а коштiв на оновлення основних засобiв виробництва i, в першу чергу машин та обладнання, не вистачає. Водночас, як свiдчить досвiд АТ "Швейна фабрика iм. Тiнякова" (Харкiвська область), рентабельнiсть виробництва продукцiї при роботi з давальницькою сировиною складає 5%, а за умов закупiвлi сировини – вiд 10 до 20%. Для АТ "Елiта" зазначенi показники – вiдповiдно 2% i 20%.

В цiлому робота з давальницькою сировиною вiдiграє досить велику роль у функцiонуваннi вiтчизняної промисловостi. Так, якщо за дев'ять мiсяцiв п.р. обсяги експорту давальницької сировини склали 191,8 млн дол. США, то обсяги iмпорту – 850 млн дол. США i по сутi стали спiвставними за обсягами iмпорту товарiв в Україну за бартером цього ж перiоду. Iз загального обсягу iмпорту давальницької сировини 55,7% припадає на мiнеральнi продукти, в тому числi 45,2% – на мiнеральне паливо, нафту та продукти її переробки, 18,8% – припадає на текстильнi вироби. Саме цi товарнi групи визначають основнi напрямки переробки iмпортної давальницької сировини, оскiльки частка iнших груп коливається в межах 0,2%–3,7%. Причому у випадку iз надходженням давальницької нафти ситуацiя обумовлена вiдсутнiстю поки що для України альтернативних джерел цiєї сировини, окрiм росiйських родовищ.

Експортнi поставки за бартерними угодами здiйснюються, як правило, за заниженими цiнами, а iмпортнi – за завищеними. Це було однiєю з основних причин нарощування негативного сальдо торговельного балансу держави та кримiналiзацiї зовнiшньоекономiчної сфери дiяльностi.

У 1997 роцi спецпiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю МВС України було викрито понад 500 злочинiв, скоєних пiд час переробки давальницької сировини та реалiзацiї бартерних угод.

У Херсонськiй областi викрито злочинне угруповання, до складу якого входило ряд посадових осiб АТ "Херсоннафтопереробка". Тут протягом 1995–1996 рр. укладались контракти на переробку давальницької нафти з фiрмами Бельгiї, Iрландiї, США, Великої Британiї. Переробка нафти здiйснювалась на умовах передачi частини нафтопродуктiв переробниковi. Приховано вiд оподаткування майже 4,5 млн грн.

Водночас з катастрофiчним зростанням зовнiшнього боргу України вiдбувається процес накопичення окремими особами значних валютних коштiв на рахунках у закордонних банках. Нерiдко для незаконної конвертацiї коштiв та переказу їх за кордон використовуються фiктивнi комерцiйнi структури, якi здiйснюють свою дiяльнiсть пiд "дахом" злочинних угруповань, що намагаються контролювати тi чи iншi галузi народного господарства. За даними МВС України, тiльки через Берестейську фiлiю АО "Укрiнбанк" (м. Київ) протягом 4-го кварталу 1996 р. та 1-го пiврiччя 1997 р. через фiктивно створенi комерцiйнi структури в порушення Указу Президента України "Щодо повернення валютних цiнностей, якi незаконно знаходяться за межами України" було перераховано на "Лоро" рахунки понад 30 млн грн. У Донецькiй областi до кримiнальної вiдповiдальностi притягуються учасники злочинного угруповання, якi через систему кореспондентських рахункiв комерцiйних банкiв України, Бiлорусi, Прибалтики та Нiмеччини займалися незаконною конвертацiєю злочинно здобутих коштiв. Злочинцями у такий спосіб отримано 1 млн 800 тис. дол. США. За даними НБУ, за межi України таким шляхом за перiод 1991–1997 рр. перераховано понад 20 млрд дол. США.

Подiбнi структури працюють i в системi енергопостачання, при цьому наряду з АО "Укрiнбанк" (м. Київ) активно працюють з кореспондентськими рахунками iноземних банкiв-нерезидентiв АК "Укракадембанк", АКБ "Аваль" (м. Київ), КБ "Приватбанк", АКБ "Заводбанк" (м. Днiпропетровськ), АКБ "Слов'янський" (м. Запорiжжя) та ряд iнших комерцiйних банкiв.

Проблема боротьби зi злочиннiстю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi набула особливої актуальностi i гостроти через дiї злочинцiв, якi завдають значних збиткiв економiцi України. Прибутки, якi отримують злочиннi угруповання у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, є одним iз основних джерел посилення фiнансової могутностi тiньових структур i органiзованої злочинностi в Українi.

Протягом 1996 р. в цiй сферi було скоєно 859 злочинiв, а в 1997 р. – 1245 злочинiв, що на 44,9 % бiльше, з них органiзованими злочинними угрупованнями скоєно у 1996 р. 64 злочини проти 184 у 1997 р. (зростання майже в три рази).

Проведений аналiз свiдчить про активiзацiю дiяльностi органiзованих злочинних угруповань, що орудують у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, збагачення яких вiдбувається шляхом: розкрадання державного майна, зокрема шляхом зрощення з посадовими особами державних структур, органами влади та управлiння; ухилення вiд сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету при проведеннi зовнiшньоекономiчних операцiй, зокрема шляхом створення фiктивних пiдприємств; неповернення грошових коштiв та приховування валютної виручки за експорт високолiквiдної продукцiї; скоєння злочинiв дiлками тiньової економiки при отриманнi спирту за угодами, укладеними з "Укрспиртом"; контрабандного ввозу в Україну товарiв.

Головним управлiнням по боротьбi з органiзованою злочиннiстю МВС України спiльно з УБОЗ Житомирської областi у 1997 роцi припинена дiяльнiсть органiзованої злочинної групи з мiжнародними зв'язками, до складу якої входили посадовi особи концерну "Укрспирт", корумпованi працiвники митниць, правоохоронних органiв Житомирської, Волинської, Київської, Донецької, Одеської, Рiвненської, Тернопiльської областей, Автономної Республіки Крим, якi за хабарi сприяли керiвникам комерцiйних структур в отриманнi спирту на спиртзаводах України i оформленню документiв на нiбито його вивiз за кордон. Встановлено 550 фактiв хабарництва. До кримiнальної вiдповiдальностi притягується понад 100 осiб, 53 з яких заарештовано.


 
 

Цікаве

Загрузка...