WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Про прояви організованої злочинності у виробничій та управлiнськiй сферах економіки - Реферат

Дiяльнiсть пiдприємницьких структур по переведенню коштiв в готiвку. З метою ухилення вiд сплати податкiв пiдприємницькi структури в своїх взаєморозрахунках використовують готiвку та вiльно конвертовану валюту. За таких умов здiйснення ефективного контролю з боку вiдповiдних державних органiв за їх дiяльнiстю, обсягами випущеної ними та реалiзованої продукцiї, наданих послуг практично неможливе, так як документально в переважнiй бiльшостi цi операцiї правопорушники не оформлюють, що значно ускладнює роботу податкових iнспекцiй, контрольно-ревiзiйних та правоохоронних органiв.

За даними Нацiонального банку України, до 50% виданої готiвки щомiсяця не повертається до легального обiгу. Близько 45% всiєї карбованцевої маси в господарському обiгу України являє собою готiвка, в той час як в країнах з розвинутою ринковою економiкою цей показник не перевищує 10%.

Не дивлячись на те, що дiяльнiсть ряду пiдприємницьких структур носить протиправний характер i тiсно пов'язана з ухиленнями вiд сплати податкiв, порушеннями валютного законодавства (переведенням безготiвкових коштiв в готiвку з подальшою їх конвертацiєю в iноземну валюту i вилученням з легального господарського обiгу), розкраданнями державних та колективних коштiв, iншими злочинами, вiдповiднi пiдроздiли МВС, СБУ та органи податкових iнспекцiй вживають недостатньо активних заходiв щодо її припинення. Правопорушники здiйснювали i продовжують здiйснювати свою протиправну дiяльнiсть майже вiдкрито i в переважнiй бiльшостi безкарно. Об'яви про надання послуг по переведенню безготiвкових коштiв у готiвку та у вiльно конвертовану валюту майже щоденно з'являються в багатьох газетах та iнших засобах масової iнформацiї. Пiсля вилучення коштiв з легального господарського обiгу вони починають активно "працювати" на структури "тiньової" економiки, що в рядi випадкiв теж веде до поглиблення платiжної кризи в країнi.

Лiквiдацiя державної монополiї на виробництво i реалiзацiю алкогольних та тютюнових виробiв. За умов цiлковитої монополiї держави на виробництво та торгiвлю спиртними напоями горiлчанi вироби давали значну частку доходу в державний бюджет. Останнiм часом з напливом контрабандних iмпортних спиртних напоїв доходи бюджету по цiй статтi почали рiзко падати. Отриманi протиправним шляхом значнi кошти пiсля їх переведення в готiвку, а потiм у вiльно конвертовану валюту органiзованi злочиннi формування спрямовують на закупiвлю за кордоном спиртних напоїв та тютюнових виробiв. Ввезенi контрабандним шляхом алкогольнi та тютюновi вироби нелегально реалiзуються в Українi, доходи вiд їх продажу надходять не до бюджету, а накопичуються органiзованими злочинними угрупованнями i використовуються в iнтересах кримiнальних структур. Пiд загрозою зупинення опинилося чимало вiтчизняних товаровиробникiв. Наприклад, торiк спиртогорілчані об'єднання i заводи працювали лише на 60-65% своєї потужностi, а окремi з них стали збитковими. Враховуючи, що в Українi спиртних напоїв виробляється у 2,5 рази бiльше, нiж споживається, то за умов вiдновлення монополiї держави на експортнi поставки спиртних напоїв за кордон вони могли б не лише задовольняти потреби внутрiшнього ринку, а й стати надiйним джерелом надходження валюти в Україну.

Послаблення ефективностi державного контролю за дiяльнiстю пiдприємницьких структур. Збiльшення маси готiвки, вилученої з легального господарського обiгу, та iноземної валюти i їх накопичення в "тiньових" економiчних структурах дає можливiсть оплачувати значнi партiї товарiв, які вони скуповують, готiвкою, що об'єктивно ускладнює здiйснення контролю з боку податкових iнспекцiй i як наслiдок веде до зменшення надходжень до бюджету.

В той же час вимоги Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратiв i товарно-касових книг при розрахунках iз споживачами у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг", який був прийнятий в липнi 1995 року, iнших законодавчих актiв з цього питання багатьма суб'єктами пiдприємницької дiяльностi не виконуються. Органи державної податкової iнспекцiї, пiдроздiли по боротьбi з кримiнальним приховуванням прибуткiв вiд оподаткування МВС України, iншi державнi органи недостатньо ефективно здiйснюють боротьбу з такого роду правопорушеннями.

Останнiми роками спостерiгається стiйка тенденцiя до зростання сум недобору в бюджеті. З метою ухилення вiд сплати податкiв та iнших платежiв до бюджету значна кiлькiсть пiдприємницьких структур пiсля проведення ряду фiнансово-господарських операцiй, навмисно створює умови, що призводять до їх фiктивного банкрутства (одним з найбiльш поширених способiв є перерахування коштiв за попередньою домовленiстю iншим пiдприємницьким структурам, якi нiбито "не виконали" умови договорiв i не забезпечили своєчасне повернення отриманих ними платежiв).

Як свідчить практика, в таких випадках органи державних податкових iнспекцiй переважно обмежуються проведенням перевiрок лише пiдприємницьких структур, що не сплатили належнi платежi i оголосили себе банкрутами. Державна податкова iнспекцiя України, правоохороннi органи, зокрема пiдроздiли МВС по боротьбi з кримiнальним приховуванням прибуткiв вiд оподаткування, по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, Державної служби боротьби з економiчною злочиннiстю, до проведення спiльних перевiрок по фактах оголошення банкрутами пiдприємницьких структур, що мають значнi недоїмки до бюджету, залучаються рiдко.

Разом з тим, при масовому поширеннi завiдомо неправдивих заяв громадян-засновникiв та посадових осiб-суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про їх фiнансову неспроможнiсть, неможливiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом правоохоронними органами за фактами фiктивного банкрутства (ст. 1563 КК) порушенi лише поодинокi кримiнальнi справи, що породжує у злочинцiв вiдчуття безкарностi, що значною мiрою також сприяє поглибленню платiжної кризи.

З метою протидiї негативним процесам, якi впливають на посилення платiжної кризи в Українi, вважаємо за доцільне рекомендувати Міністерству фінансів спільно з Міністерством внутрішніх справ, Національним банком та Головною державною податковою інспекцією України здійснити перевiрки:

- фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств i установ, якi мають значну заборгованiсть перед бюджетом i оголосили себе банкрутами;

- своєчасностi проходження податкових та iнших платежiв в комерцiйних банках та їх фiлiях;

- дiяльностi пiдприємницьких структур, якi займаються переведенням безготiвкових коштiв в готiвку та її конвертацiєю в iноземну валюту;

- суб'єктiв господарювання (особливо бюджетних) щодо цiльового використання бюджетних коштiв. За виявленими фактами зловживань посадових осiб з бюджетними коштами направити матерiали до органів прокуратури для вирiшення питання про притягнення винних до кримiнальної вiдповiдальностi.

На наш погляд, конче необхідно доручити галузевим мiнiстерствам, Уряду Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям розглянути на колегiях стан фiнансової та платiжної дисциплiни в пiдлеглих їм органiзацiях та пiдприємствах, розробити заходи щодо лiквiдацiї заборгованості перед бюджетом; питання про заборону реалiзацiї пiдлеглими пiдприємствами паливно-енергетичних ресурсiв, сировини та готової продукцiї комерцiйним структурам без їх попередньої оплати.

З метою протидії посиленню платіжної кризи необхідно створити вiдомчi комiсiї та здiйснити в пiдлеглих установах, органiзацiях i пiдприємствах, якi мають заборгованiсть по виплатi заробiтної плати, заходи щодо усунення причин їх виникнення. По всiх фактах нецiльового використання коштiв, зловживань з боку посадових осiб вжити заходи, передбаченi законодавством; Мiнiстерству внутрiшнiх справ України рекомендувати проаналiзувати в органах внутрiшнiх справ органiзацiю роботи по боротьбi з правопорушеннями, якi сприяють поглибленню платiжної кризи, розглянути на колегiях в управлiннях внутрiшнiх справ областей стан боротьби з фiктивним банкрутством та розслiдування кримiнальних справ цiєї категорiї; Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству працi пiдготувати i направити до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо впровадження механiзмiв:

- регулювання фондiв споживання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (незалежно вiд форм власностi), який би передбачав їх зростання лише за умов збiльшення обсягу реалiзацiї товарiв та послуг, збалансування грошової маси, обсягу товарiв i послуг, подолання платiжної кризи;

- протидiї переведенню бюджетних коштiв, видiлених державним підприємствам i установам, до комерцiйних структур та їх нецiльовому використанню.

З метою посилення контролю i прискорення проходження платежiв Національному банку України створити на базi єдиної електронної системи мiжбанкiвських розрахункiв мiжбанкiвський розрахунковий центр; пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн i доповнень до чинного законодавства, передбачивши можливiсть лiквiдацiї комерцiйних банкiв та їх фiлiй у випадках грубого порушення ними платiжної дисциплiни, навмисного затримання проходження платежiв при розрахунках мiж пiдприємствами та надходжень до бюджету.


 
 

Цікаве

Загрузка...