WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституцiйнi права та обов'язки громадян України - Реферат

Конституцiйнi права та обов'язки громадян України - Реферат

ЕКОНОМIЧНI ПРАВА.

Новим для Української Конституцiї є закрiплення права приватної власностi, яке є непорушним, та його гарантiй (ст.41 Конституцiї України). Закон України "Про власнiсть" вiд 7 лютого 1991 року передбачає, що право власностi - це врегульованi законом вiдносини щодо володiння, користування i розпорядження майном.

Власнiсть в Українi виступає в таких формах: приватна, колективна, державна. Держава проголошує в Конституцiї захист прав усiх суб'єктiв права власностi, але й вимагає, щоб власнiсть не використовувалась на шкоду людинi i суспiльству (ст.13 Конституцiї України). Вiдчуження об'єктiв приватної власностi вiдбувається:

1) у випадку реквiзицiї - коли вiдчуження супроводжується попередньoю i повною виплатою вартостi майна за умов суспiльної необхiдностi або з наступними повним вiдшкодуванням в умовах воєнного чи надзвичайного стану;

2) у випадку конфiскацiї - без усякого вiдшкодування виключно за рiшенням суду.

Стаття 42 Конституцiї України закрiплює право громадян на пiдприємницьку дiяльнiсть, пiдприємництво, за Законом України "Про пiдприемництво" вiд 7 лютого 1991 року, це самостiйна iнiцiатива, систематична на власний ризик дiяльнiсть по виробництву продукцiї, виконанню робiт, наданню послуг та заняття торгiвлею з метою одержання прибутку. Держава законодавчо забезпечує свободу конкуренцiї, захищає вiд недобросовiстної конкуренцiї, не допускає зловживання монопольним становищем на ринку.

На рiвнi Основного Закону зафiксований i захист прав споживачiв, контроль держави за якiстю i безпечнiстю продукцiї, послуг, робiт.

Одними з найважливiших прав людини є право на працю та вiдпочинок (ст.43,45 Конституцiї України). За Мiжнародним пактом про економiчнi, соцiальнi та культурнi права вiд 16 грудня 1966 року право на труд включає право кожної людини на отримання можливостi заробляти собi на життя працею, яку вона вiльно обирає, право на справедливi та сприятливi умови працi, оплату працi, вiдпочинок та обмеження робочого часу. Всi цi положення вiдображенi у чиннiй Конституції України. Крiм того, її 44 стаття передбачає право на страйк, як засiб захисту своiх економiчних i соцiальних прав.

СОЦIАЛЬНI ПРАВА.

Стаття 46 Конституцiї України проголошує право на соцiальний захист, тобто систему державних гарантiй для реалiзацiї прав громадян на працю i допомогу на час безробiття, пiдтримання життєвого рівня населення через перегляд мiнiмальних розмiрiв основних соціальних гарантiй за умов зростання цiн, надання державної допомоги, пiльг та iнших видiв соцiальної пiдтримки малозабезпечених громадян, матерiальне забезпечення при досягненнi пенсiйного вiку, тимчасової або постiйної втрати працездатностi, втрати годувальника.

Стаття 47 передбачає для громадян, якi потребують соціального захисту, пiльгове (безоплатне або за доступну для них плату) надання житла.

Стаття 48 закрiплює право на достатнiй життевий рiвень, який включає достатнє харчування, оляг i житло. Мiжнароднi документи вiдносять до цього права i свободу вiд голоду. В Українi для здiйснення адресної допомоги малозабезпеченим був прийнятий Закон України "Про межу малозабезпеченностi" вiд 4 жовтня 1994 р., за яким право на одержання грошової допомоги мають непрацездатнi громадяни, якi отримують пенсiю i середньодушовий сукупний дохiд яких не перевищує величини вартостi межi малозабезпеченностi. Призначення допомоги здiйснюють органи, що призначають пенсiю за мiсцем проживання особи за її особистою заявою.

Кожна людина має природне невiд'ємне i непорушне право на охорону здоров'я. Стаття 49 Конституцiї України передбачає також право на медичну допомогу та медичне страхування. Згiдно з Основами законодавства про охорону здоров'я, здоров'я - це стан повного фiзичного, душевного i соцiального благополуччя, а не тiльки вiдсутнiсть хвороб i фiзичних дефектiв.

Охорона здоров'я - система заходiв, спрямованих на забезпечення,

збереження i розвиток фiзiологiчних i психологiчних функцiй, оптимальгої працездатностi та соцiальної активностi людини при максимальнiй бiологiчно можливiй iндивiдуальнiй тривалостi життя.

Згiдно iз Статтею 14 Основ реалiзацiя полiтики охорони здоров'я в Українi покладається на органи державної виконавчої влади. Особисту вiдповiдальнiсть за це несе Президент України, який виступає гарантом права громадян на охорону здоров'я.

ЕКОЛОГIЧНI ПРАВА.

На жаль, ця група прав в Конституцiї вiдображена лише в статті 50, де закрiплюється право громадян на безпечне довкiлля, вiдшкодування завданої порушенням цього права шкоди, та права на iнформацiю про стан довкiлля, якiсть харчових продуктiв та предметiв побуту.

Екологiчна безпека за Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" вiд 25 червня 1991 р. є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погiршення екологiчної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей. Екологiчна безпека передбачає здiйснення комплексу взаємопов'язаних полiтичних, економiчних, технiчних, органiзацiйних та державно-правових заходiв.

3 метою охорони громадян вiд шкiдливих продуктiв у Статтi 18 Закону України "Про захист прав споживачiв" передбачено, що виготовлювач, продавець зобов'язаний довести до покупця вiдомостi про товари, якi за певних обставин створюють небезпеку для життя, здоров'я споживача та його майна, а також про можливi наслiдки їх впливу.

Покупець має право вимагати вiд продавця iнформацiю щодо товару та його якостей.

КУЛЬТУРНI ПРАВА.

Стаття 53 Конституцiї України закрiплює право кожного на освiту, у тому числi на отримання безоплатної освiти у державних i комунальних навчальних закладах.

За Законом України "Про освiту" в ред. вiд 23 березня 1996 р. освiта в Українi базується на засадах гуманiзму, демократiї, нацiональної свiдомостi, взаємоповаги мiж нацiями i народами. Зазначений Закон регламентує питання управлiння, системи та структури освiти, права та обов'язки педагогiчних працiвникiв, батькiв та учнiв, державнi гарантiї працiвникам закладiв освiти та iншi.

4 листопада 1966 року на Генеральнiй конференцiї ЮНЕСКО була прийнята Декларацiя принципiв мiжнародної культурної спiвпрацi, яка проголосила, що для пiдтримання гiдностi людини необхiдне глибоке розповсюдження культури та освiти серед усiх людей на засадах справедливостi, свободи та миру. Iншi мiжнароднi акти пiдкреслюють також право кожної людини вiльно брати участь у культурному життi, науковому прогресi, а також захищати авторськi права. Цi та iншi положення вiдображенi у статтi 54 Коiiституцiї України.

КОНСТИТУЦIЙНI ГАРАНТIЇ ПРАВ ГРОМАДЯН.

Як вiдомо, забезпечення прав i свобод громадян - головне завдання демократичної держави. Дiяльнiсть держави щодо реалiзацiї цієї функцiї складається з забезпечення гарантiй прав громадян, створення умов для реалiзацiї прав громадян, повсякденної організації вiдповiдних процесiв у суспiльствi.

Статтi 55-64 Конституцiї України мiстять гарантiї забезпеченнiя та захисту прав громадян.

Слiд зазначити, що передбачається захист прав i свобод в органах суду, право звертатись до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та в мiжнароднi органи. Окремо зафiксований порядок обмеження прав i свобод в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а також права, якi взагалi не можуть бути обмеженi.

ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН.

Стаття 23 Конституцiї України, закрiплюючи право людини на вiльний розвиток своєї особистостi, наголошує, що такий розвиток забезпечується виконанням обов'язкiв усiма членами суспiльства. Кожен громадянин повинен неухильно додержуватися Конституцiї та законiв України, поважати права i свободи iнших (ст.68 Конституцiї України), не заподiювати шкоду природi, культурнiй спадщинi, відшкодовувати збитки (ст.66), шанувати державнi символи України (ст.65), сплачувати податки, щорiчно подавати декларацiї про майновий стан та доходи (ст.67 Конституцiї України).

За Законом України "Про оборону" вiд 6 грудня 1991 р., оборона України - справа усього народу. Обов'язок громадян щодо захисту Вiтчизни закрiплений у статтi 65 Конституцiї, а також у Законах України "Про загальний вiйськовий обов'язок та вiйськову службу" від 25 березня 1992 р. та "Про альтернативну (невiйськову) службу" від 12 грудня 1991 р.

Крiм того, у статтi 51 Конституцiї України проголошений обов'язок батькiв утримувати дiтей до їх повнолiття та обов'язок повнолiтнiх дiтей пiклуватися про своїх непрацездатних батькiв.

Бiльш докладно взаємнi обов'язки батькiв та дiтей врегульованi у Кодексi про шлюб та сiм'ю.

Хотiлося б зазначити, що другий роздiл Конституцiї України "Права, свободи та обов'язки людини i громадянина" в цiлому вiдповiдає свiтовим та європейським стандартам з прав людини. Але не слiд забувати, що потрiбне не тiльки проголошення прав i свобод, але й наявнiсть механiзму їх реалiзацiї, який iснує сьогоднi далеко не для всiх закрiплених в Конституцiї прав.

Список лiтератури

1. Конституцiя України вiд 28 червня 1996 // Вiдомостi ВР України

№ 30, 1996.

2. М.Г.Коваль, В.О.Євченко "Конституцiя України: вивчаємо Основний

Закон" // Миколаїв, 1997


 
 

Цікаве

Загрузка...