WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-процесуальні гарантії - Курсова робота

Кримінально-процесуальні гарантії - Курсова робота

що всі принципи тісно пов'язані між собою, постійно взаємодіють, і тому ми цілком обгрунтовано говоримо не просто про сукупність, а про систему принципів кримінального процесу. Кожний з принципів поряд з тим, що він тісно стикається, взаємодіє з іншими принципами, зберігає свою власну цінність для побудови й перебігу процесу, свій юридичний зміст.
Звичайно за обсягом змісту і сферою дії принципи кримінального процесу розрізняються, іноді значно, але відмінність ця скоріше суто кількісна, а не якісна. Тому не можна поділяти принципи на основні, головні і другорядні. Будучи в тісній взаємодії, взаємозв'язку, одні принципи сприяють здійсненню інших, але це не означає, що одні з них "підкоряються" іншим, що є принципи, які виступають лише гарантіями здійснення інших принципів, а тим більше - такими, що випливають з інших принципів.
Тільки реалізація всіх принципів у їх сукупності, в системі, у взаємозв'язку і взаємодії може привести до виконання завдань кримінального судочинства. Можливість застосування кожного принципу має бути так урегульована в законі, щоб жодний принцип не перекреслював інший (наприклад, принцип встановлення істини - принципи недоторканності особи й житла, невтручання в особисте життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, принцип змагальності - принцип незалежності судців і підкорення їх тільки законові). Можна сказати, що необхідно забез-печити розумний компроміс між окремими принципами; і цим шляхом завжди йшов і йтиме законодавець. Все це викликає необхідність передбачати в законі розумні винятки майже з кожного принципу кримінального процесу (крім принципів законності і презумпції невинуватості). Але це мають бути саме винятки, які не перекреслюють сам принцип, інакше вони перетворяться в загальне правило, у протилежний, конкуруючий принцип. Наприклад, з метою забезпечення обвинуваченого за органами розслідування й судом, збирання й перевірки доказів закон дозволяє такі винятки з принципів недоторканності особи й житла, таємниці листування, гласності і усності, як арешт обвинуваченого, обшук у квартирі, накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію і її виїмку у відділенні зв'язку, слухання справи в закритомусудовому засіданні, оголошення під час судового слідства показань свідків, якщо їх явка до суду є неможливою, але ці винятки закон теж забезпечує певними процесуальними гарантіями від довільного їх використання слідчими й судами.
ВИСНОВОК
Отже, процесуальні гарантії - це передбачені кримінально-процесуальним законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь. Але процесуальні гарантії це не окремі розрізнені засоби, а цілісна система таких засобів, які в сукупності і забезпечують правосуддя. Систему таких гарантій складають процесуальна форма, принципи кримінального процесу, процесуальні обов'язки його суб'єктів і заходи кримінально-процесуального примусу.
Процесуальні гарантії прав і свобод людини в кримінальному процесі - особливий вид гарантій, які виступають засобом їх забезпечення: реалізації в процесі кримінального судочинства, захисту від безпідставного втручання, відновлення порушених прав. Якщо право - це можливість відповідної поведінки, то процесуальні гарантії представляють собою юридично визначені процедури реалізації відповідних прав, механізм попередження їх порушень, порядок захисту і відновлення порушених прав і свобод людини.
Процесуальна форма - найважливіша процесуальна гарантія захисту прав та законних інтересів суб'єктів кримінального процесу. Поліпшенню її якості сприяє наукове обгрунтування встановленого законом порядку здійснення кримінального судочинства і приведення його у відповідність з вимогами Конституції України та положень міжнародних документів з прав людини. Процесуальна форма є однією з фундаментальних категорій кримінального процесу, від чіткості визначення поняття якої значною мірою залежить вирішення низки теоретичних і практичних проблем.
Крім процесуальної форми і заходів кримінально-процесуального примусу процесуальними гарантіями є принципи кримінального процесу.
Значення принципів як норм вищого ступеня нормативності полягає, по-перше, в тому, що кожне рішення правозастосувальника, яке приймається з порушенням їх вимог, підлягає скасуванню, а одержана інформація не має доказового значення; по-друге, принципи сприяють правильному тлумаченню звичайних правових норм; по-третє, будучи своєрідними ціннісними орієн-тирами, принципи використовуються у разі правозастосування за аналогією, вносять впорядкованість при субсидіарному застосуванні права.
Таким чином кримінально-процесуальні гарантії є не тільки ефективними заходами покращення роботи органів кримінальної юстиції, захисту прав і свобод громадян, а й засобом удосконалення діяльності судових органів.
Нормативні акти:
1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 в //Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України.- К., 2001
3. Кримінальний кодекс України.- К.: Юрінком Інтер, 2001.
4. Закон України від 18.02.1992 "Про оперативно-розшукову діяльність //Відомості Верховної Ради України. 1992.- № 22 (Із змінами, внесеними Законом України № 2246-ІН від 18 січня 2001 року // Офіційний вісник України- 2001.- № 8.)
5. Закон України "Про прокуратуру"//Відомості Верховної Ради України - 1991.- № 53.
6. Закон України від 20.12.1990 "Про міліцію" // Відомості Верховної Ради України- 1991.- № 4
Література:
7. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи // Право України. - 2002. - №8. - С. 138-139.
8. Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України.- К., 1999.
9. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М.Грошевого. - Харків: Право, 2002.
10. Рижков Е. Дотримання конституційних прав громадян у процесі оперативно-розшукової діяльності //Право України.- 1999.- № 10..
11. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., допов. і переробл. - К.: Видавництво А.С.К., 2003
12. Тертшиник В. М. Науково-практичний коментар Кримінально- процесуального кодексу України.- Харків: Арсіс, 2000.
13. Тертишник В. М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України.- 2001.- № 1.- С. 91-93.
14. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України.- 2001.- № 8.- С.13-15.

 
 

Цікаве

Загрузка...