WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-процесуальні гарантії - Курсова робота

Кримінально-процесуальні гарантії - Курсова робота

що є важливішим - встановлення істини чи недоторканність окремих прав.
У виняткових випадках закон допускає можливість застосування засобів процесуального примусу для збирання доказів і встановлення істини. В останньому випадку обмеження прав і свобод повинно мати характер крайньої необхідності:здійснюватися для розкриття злочину й усунення небезпеки, що загрожує інтересам людини, суспільства чи держави, якщо цю небезпеку за даних обставин неможливо було б усунути іншими засобами, і якщо заподіяні негативні наслідки є меншими, ніж відведена шкода.
Процесуальні гарантії прав і свобод людини в кримінальному процесі - особливий вид гарантій, які виступають засобом їх забезпечення: реалізації в процесі кримінального судочинства, захисту від безпідставного втручання, відновлення порушених прав. Якщо право - це можливість відповідної поведінки, то процесуальні гарантії представляють собою юридично визначені процедури реалізації відповідних прав, механізм попередження їх порушень, порядок захисту і відновлення порушених прав і свобод людини.
Система процесуальних гарантій прав і свобод людини включає такі елементи: юридичне визначення самих прав і свобод; недопустимість звуження існуючих прав і свобод як за обсягом, так і за змістом; визначення процедури їх реалізації; роз'яснення учасникам процесу прав і свобод та порядку їх реалізації; надання реальної можливості для самореалізації; утримання від порушень прав і свобод людини з боку інших учасників процесу; надання допомоги з боку слідчого, органу дізнання, прокурора, захисника і суду в реалізації прав і свобод іншими учасниками процесу; попередження порушень прав і свобод та покладання обов'язку здійснення заходів щодо їх попередження на осіб, які ведуть кримінальне судочинство чи виконують функцію процесуального контролю й нагляду; захист прав і свобод - встановлення перешкод, які б виключали їх порушення; відновлення порушених прав і свобод; повну реабілітацію й відшкодування завданої шкоди.
Оптимальне співвідношення гарантій встановлення істини і гарантій захисту прав і свобод людини і є системою гарантій правосуддя.
Співвідношення гарантій встановлення істини і гарантій захисту прав і свобод людини характеризується взаємодією різних об'єктивних закономірностей гносеологічної діяльності та юридичних принципів, які, маючи однакову мету, створюють єдину, доцільну і надійну процесуальну форму як систему гарантій правосуддя.[12, ст.91-93]
РОЗДІЛ 2: Система процесуальних гарантій.
2.1 Процесуальна форма.
У період становлення України як правової, демократичної держави питання удосконалення кримінально-процесуальної форми є не тільки актуальним, а й особливо гострим в аспекті забезпечення конституційних прав людини і громадянина. Ця форма - найважливіша процесуальна гарантія захисту прав та законних інтересів суб'єктів кримінального процесу. Поліпшенню її якості сприяє наукове обгрунтування встановленого законом порядку здійснення кримінального судочинства і приведення його у відповідність з вимогами Конституції України та положень міжнародних документів з прав людини.
Процесуальна форма є однією з фундаментальних категорій кримінального процесу, від чіткості визначення поняття якої значною мірою залежить вирішення низки теоретичних і практичних проблем.
У більшості підручників процесуальна форма визначається як порядок провадження і оформлення процесуальних дій, умова виникнення, зміни і припинення кримінально-процесуальних відносин; структура, умова, послідовність вчинення процесуальних дій та закріплення їх у правових актах.
Наведені погляди мають як спільні риси, гак і певні відмінності. Однак розмаїття думок ще раз підкреслює неоднозначність і складність проблеми визначення даної категорії.
Якщо розглядати процесуальну форму у філософському аспекті, її можна.уявити як оболонку, що наповнюється певним змістом, а отже, визначає ті межі, в яких здійснюється кримінально-процесуальна діяльність. Однак складність полягає в тому, що остання відбувається у різних площинах і має багатогранну структуру.
У кримінально-процесуальному законодавстві містяться вимоги до підстав, послідовності, порядку, умов і строків прийняття процесуальних рішень та вчинення процесуальних дій. Сукупність цих вимог окреслює межі або, іншими словами, форму, в якій відбувається кримінальний процес як комплекс прийня-тих процесуальних рішень та вчинених процесуальних дій. Між зазначеними вимогами існує внутрішній зв'язок. Вони є структурними елементами процесуальної форми, кожен з яких має свої виміри і характеристику.
Прийняття будь-якого процесуальною рішення і вчинення будь-якої процесуальної дії мають грунтуватися на певних підставах, по суті, це початок реалізації врегульованих законом правовідносин. Можна виділити фактичний та юридичний аспекти цих підстав. Фактичний аспект - це певні життєві обставини, які існують або складаються. А юридичний аспект передбачає вказівку на ці обставини у законі, яка дає суб'єктам правовідносин можливість реалізовувати окремі норми права. У деяких випадках формулювання підстав міститься безпосередньо в законі (наприклад згідно з ч. 2 ст. 94 КПК України підставою до порушення кримінальної справи є існування достатніх даних, які вказують на наявність ознак злочину. В інших випадках підстави не конкретизуються, а випливають із конституційних засад (наприклад, коли особа звертається до державних органів за захистом своїх прав у разі вчинення злочину).
Відображенням кримінально-процесуальної діяльності ( певний порядок, ін-шими словами, визначена процедура її здійснення. Прийняття процесуальних рішень і вчинення процесуальних дій регламентуються законодавством. Його приписи чітко визначають поведінку суб'єктів кримінально-процесуальних відносин. І будь-яке відхилення від нього призводить до порушення процесуальної форми. Наприклад, недодержання слідчим під час проведення впізнання положення ч. З ст. 174 КПК (щодо надання особі, яка пред'являється для впізнання, можливості обрати будь-яке місце серед інших таких осіб) зводить нанівець результати цієї слідчої дії.
Крім того процесуальні рішення повинні прийматися, а процесуальні дії вчинятися у визначеній законом послідовності, тобто прийняття або вчинення одних має передбачати наявність інших Так. пред'явленню особи для впізнання повинен передувати допит особи, яка буде впізнавати. Проведення слідчих дій, за винятком огляду місця події, не може мати місця без порушення кримінальної справи. Недодержання послідовності здійснення цих логічно пов'язаних між собою дій закон не допускає. Кримінально-процесуальна діяльність законодавством умовами, тобто додатковими

 
 

Цікаве

Загрузка...