WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юрисдикційна діяльність податкової міліції - Реферат

Юрисдикційна діяльність податкової міліції - Реферат


Реферат на тему:
Юрисдикційна діяльність податкової міліції
Правове забезпечення правоохоронної діяльності податкової міліції в даний час зазнає істотних змін, що відображено, зокрема, у Законі України від 12.04.2006 "Про державну податкову службу в Україні". У цьому аспекті важливого значення набуває і Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р. Зміст цієї Концепції спрямований на реалізацію фундаментальних положень, запропонованих ученими у сфері адміністративного права, з метою удосконалення правової основи правоохоронної діяльності, уповноважених на її здійснення державних органів. Це також стосується діяльності податкової міліції.
Питання вдосконалення правоохоронної діяльності держави, зокрема, юрисдикційної, є однією з найактуальніших проблем юридичної науки. Про це свідчать наукові праці, присвячені дослідженню цих питань, як фундаментального характеру так і прикладного. Такі спеціальні дослідження у сферах адміністративно-правового регулювання та державного управління провели О.О. Бандурка, Ю.П. Бітяк, В.М. Гаращук, А. Піліпенко, М.М.Тіщенко, А.П. Шергин, А.Ю. Якина та інші.
Наукові праці з питань правоохоронної діяльності держави як у цілому, так і її окремих органів складають теоретичну основу дослідження правоохоронної, зокрема юрисдикційної, діяльності податкової міліції в Україні.
У зв'язку із цим значну роль відіграли спеціальні дослідження, що розглядають функціонування суб'єктів правоохоронної діяльності, зміст і особливості їхніх повноважень, форми реалізації функцій цих органів [3; 9]. Однак, вивчивши наукові праці в контексті даної тематики, можна зауважити, що в адміністративно-правовій науці існує ряд питань, які не можна вважати розв'язаними, зокрема, остаточно обґрунтованими на теоретичному рівні. Так, необхідно звернути увагу на той факт, що не повною мірою досліджено питання юрисдикційної діяльності податкової міліції. І це саме тому, що податкова міліція є особливим суб'єктом правоохоронної діяльності, оскільки має специфічні форми реалізації закріплених за нею юрисдикційних повноважень. Їхнє вивчення щодо змісту, особливостей реалізації, результатів виконання, а також ролі у вирішенні державних завдань не можна не вважати суттєвим внеском у розвиток юридичної науки. Результати таких досліджень сприяють формуванню наукового бачення основних шляхів удосконалення діяльності правоохоронних органів із спеціальним статусом на центральному, регіональному та місцевому рівнях [1, с. 84], зокрема, податкової міліції як спеціального підрозділу держаної податкової служби. Наукове визначення оптимальних і ефективних способів і форм здійснення правоохоронної, зокрема, адміністративно-юрисдикційної діяльності, прогнозування результатів їхнього застосування набувають особливої актуальності в умовах запровадження концепції адміністративної реформи в Україні.
Аналітичні дослідження законодавчого регулювання та функціонування податкової міліції дозволяють з'ясувати проблемні моменти у визначенні правового статусу цього суб'єкта, правового забезпечення його діяльності. Саме тому доцільно зіставити надані повноваження податковій міліції з реальними можливостями їхньої реалізації для забезпечення виконання завдань, поставлених перед державною податковою службою. На підставі цього дослідження специфіки діяльності цього суб'єкта, її позитиву і негативу може бути значним внеском в адміністративно-правове вчення про правоохоронну, зокрема адміністративно-юрисдикційну діяльність.
У цьому напрямі, вважаємо, необхідно першочергово розглянути поняття "адміністративна юрисдикція".
У юридичній літературі поняття "юрисдикція" визначено неоднозначно. Одні вчені сприймають юрисдикційну діяльність як центральну ланку, самостійний вид правоохоронної діяльності. На їхню думку, вона складається з розгляду справи про правопорушення, про правову кваліфікацію і прийняття рішення по такій справі [7, с. 9, 17; 2, с. 278-288]. На думку інших учених, ця діяльність повинна розглядатися ширше. З їхнього погляду юрисдикція - це певний вид діяльності державних органів виконавчої влади, що полягає в здійсненні повноважень цих органів, пов'язаних із застосуванням адміністративних санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб. Такий підхід є відображенням значних змін у розумінні питання про юрисдикцію, що відбулися за останні роки [5, с. 26].
Зараз усе більше учених підтримують думку, що юрисдикція - це особливий вид правоохоронної діяльності, в процесі якої вирішується юридична справа, здійснюється правовий захист порушених або оспорюваних інтересів, набуває державно-владного характеру застосування відповідної правової санкції, відновлення порушеного права [1, с. 214].
Однак до теперішнього часу це поняття не набуло законодавчого закріплення у вигляді останнього сформульованого визначення, хоча практично це необхідно.
Термін "адміністративна юрисдикція" вперше вжито в законодавстві України, а саме у ст. 16 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-ХІІ (далі - КУпАП), але цей термін регламентовано лише як вказівку в приписі, що певна категорія іноземців користується імунітетом від адміністративної юрисдикції України.
У ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV, де міститься перелік визначень основних термінів, що вживаються в цьому акті, також присутня вказівка на адміністративну юрисдикцію, але безпосереднє визначення не передбачено. Так, у цьому переліку дано визначення: "справа адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень".
Фактично, як видно з тексту цієї статті, йдеться про адміністративно-судову юрисдикцію (стосовно судової справи) як складової частини загального наукового поняття "адміністративна юрисдикція". Для розмежування цих понять і вказівки на їхню нетотожність, з'ясування співвідношення між ними в теорії адміністративного права використовується ще одне поняття - "адміністративна юстиція". Внаслідок цього визначено, що "Правосуддя в адміністративних справах можна розглядати як елемент адміністративної юстиції. Для з'ясування співвідношення понять "адміністративна юрисдикція" і "адміністративна юстиція" вважаємо за необхідне чітко визначити, що всі органи, які розглядають адміністративно-правові спори і справи про адміністративні правопорушення, є адміністративно-юрисдикційними, але тільки суд, що здійснює правосуддя у адміністративних справах, є органом адміністративної юстиції. Тому термін "адміністративна юрисдикція" ширший за термін "адміністративна юстиція" [1,с. 216-217].
Узагальнюючи зазначене вище, можна стверджувати, що адміністративна юстиція складає вищу, найбільш розвинену форму здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності [1, с. 217].
Не можна не зазначити також, що в юридичній літературі різних періодів існування науки адміністративного права щодо даної проблематики висувалася ідея не розглядати юрисдикційну діяльність лише як специфічну властивість правосуддя. Теоретично було сформовано переконання в тому, що юрисдикційну діяльність також здійснюють різні органи державного управління [6, с. 21]. З урахуванням таких поглядів, є доцільною пропозиція щодо необхідності законодавчого закріплення основних понять, за допомогою яких визначаються зміст і особливості здійснення юрисдикційної діяльності державних органів виконавчої влади.
У частині вирішення проблем правоохоронної діяльності, зокрема тієї, що здійснюється податковою міліцією, так само є важливим визначення видів і обсягу адміністративно-юрисдикційних повноважень.
У науці виділяють три основні види цих повноважень. До них відносять:
1) розв'язання адміністративно-правових

 
 

Цікаве

Загрузка...