WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат

Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат

інших нормативно-правових актів, судової практики, тому введення в структуру таких управлінь юридичних груп (посад юридичних працівників) за рахунок внутрішнього перерозподілу і наявних можливостей з підпорядкуванням директору Юридичного департаменту (на рівні облДПА - управління, на рівні ДПІ - відділу) сприяло б забезпеченню точного і однакового розуміння та застосування норм чинного законодавства. А підпорядкованість цих працівників управлінню правового забезпечення (тобто за принципом - юрист підпорядковується начальнику-юристу, а не начальнику-економісту чи бухгалтеру) надасть юридичну самостійність у вирішенні питань, перед-бачених постановою Кабінету Міністрів України № 690 і сприятиме усуненню дублювання функцій і підвищенню ефективності роботи ОДПС.
Поділяючи думку вченого-юриста в галузі фінансового права Л.А. Савченко щодо доцільності конкретизації функцій усіх ланок ОДПС [17, с. 362] у Законі України "Про державну податкову службу в Україні", ми вважаємо за необхідне прийняття відповідних Положень про ДПА областей, міст Києва і Севастополя, ДПІ з чіткою деталізацією функцій управління на відповідному рівні.
Забезпечення належної ефективності державного управління, наближення його до потреб суспільства і кожної людини, до стандартів демократії, гуманізму і правової держави, необхідно прийняти закон про порядок організації виконання законів та інших нормативно-правових актів. Законодавець передусім повинен встановити співідношення виконавчої і розпорядчої діяльності органів і посадових осіб виконавчої влади в процесі організації виконання ними законів та інших нормативних правових актів у кожній ланці вертикалі виконавчої влади. Виконавча влада - не умоглядне, абстрактне поняття, яке, на думку деяких вчених, надає цьому явищу науковість, а це реальний у житті державно-організованого суспільства процес підзаконної організаційно-владної діяльності органів і структур виконавчої влади, який безпосередньо спрямований на практичне, оперативне здійснення законів та інших державно-правових актів у всіх сферах суспільного життя [16, с. 39]. Учені-юристи вказують, що з методами, способами, типами правового регулювання пов'язана намічена диференціація юридичної діяльності на публічно-правову і приватно-правову. Відповідно визначені орієнтації в професійній підготовці, в юридичній освіті і навчанні. У юристів публічно-правової орієнтації, як правило, загальносоціальні інтереси переважають над особистими, власними. Їх діяльність спрямована на підпорядкування приватних і групових інтересів загальнодержавному інтересу і загальносоціальному порядку. Юристи приватно-правової орієнтації думають і діють у інтересах суверенного індивіда, свою професійну мету вони вбачають у захисті свободи людини від зазіхань влади. Вказана диференціація повинна враховуватись при підготовці майбутніх юристів [13].
Урегулювання адміністративно-правовими нормами управлінської діяльності, які беруть початок від конституційно-правових, має важливе практичне направлення, що забезпечує належну і безперебійну організацію і функціонування органів виконавчої влади для задоволення суспільних потреб. Проблема необгрунтованого закріплення структур органів виконавчої влади і порядку їх взаємодії впливає на виконання поставлених завдань. Класик французької науки управління Б. Гурней зазначає, що "адміністративні структури рідко узгоджуються з раціональними схемами. Вони є продуктом історії, звичок, умов. Велику роль відіграє також особистість індивідів, які займають керівні пости" [18, с.168], а доброякісним рішенням потрібно вважати таке рішення, практичний ефект якого відповідає поставленій меті [18, c. 172-173].
На нашу думку, структурна відповідність та ефективність можлива при погодженні горизонтального і вертикального регулювання діяльності ОДПС, коли при оптимальних витратах досягається запланований (очікуваний) результат з використанням наявних сил, потенціалу і забезпечення. Як уточнення до чинного Закону України "Про державну службу" на сьогодні прийнято значну кількість нормативних актів, тому, враховуючи вищенаведене, доцільно на законодавчому рівні прийняти Закон України "Про основи державної служби" і як розвиток останнього внести зміни до Закону України "Про державну податкову службу в Україні".
Література6
1. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. Монографія. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. - 724 с.
2. Законодавство про контроль та перевірки // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - № 10. - 416 с.
3. Авер'янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. - 2002. - № 3. - С. 20-27.
4. Трофімова Л.В. Адміністративна реформа і юридична практика державної податкової служби // Збірник наукових праць: Держава і право. Юридичні і політичні науки. - Вип.17. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - С. 165-170.
5. Полюхович В.І. Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність / С.О.Теньков. Коментар до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - № 3. - 320 с.
6. Селіванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України // Право України. - 2002. - № 2. - С. 34-38.
7. Кувакін С.В. Організаційні форми управління органами внутрішніх справ: загальнотеоретичний аспект: Автореф. дис. … канд. юр. наук - Харків, 2001.- 17 с.
8. Вступ до менеджменту: Навчальний посібник / В.П. Пєтков, О.О. Соломенчук, С.В. Пєтков / За заг. ред. В.П. Пєткова. - Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2001. - 158 с.
9. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2000. - 72 с.
10. Леліков Г.І. Організаційно-правові засади формування і функціонування державної служби в Україні: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. - К., 1999. - 161 с.
11. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229 с.
12. Лонюк І.І., Самілик Г.М., Капріца В.Т. Організація правового забезпечення діяльності органів ДПС України: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 111 с.
13. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под. ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. - М: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - С. 266.
14. Кравченко Ю. Реформування податкової служби України: ідеологія, реалії на перспективи // Науковий вісник: збірник наукових працьАкадемії ДПС України. - 2002. - № 4 (18). С. 18-25.
15. Гончаренко В. Психологічні аспекти діяльності юриста // Вісник прокуратури. - 2000. - № 1. - С. 20-25.
16. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. - 2002. - № 9. - С. 38-40.
17. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 407 с.
18. Гурней Бернар. Державне управління: Пер. з фр. - К.: Основи, 1993. - 165 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...