WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат

Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів - Реферат


Реферат на тему:
Щодо удосконалення структури юридичних підрозділів державних податкових органів
Сучасна системна криза в Україні зумовлена глибокими суперечностями не тільки у сфері суспільного виробництва, а й його соціальної організації, зокрема політико-юридичної, суперечностями у сфері культури взаємовідносин державної влади з громадянами, у процесі здійснення державними органами своєї діяльності, зокрема законотворення та державного управління. Демократична трансформація в посттоталітарному суспільстві можлива лише за умов соціальної обґрунтованості політичних, юридичних та економічних перетворень, їх морального виправдання, наявності демократичних правових процедур забезпечення й захисту законних інтересів і свобод індивіда як найвищої цінності громадянського суспільства [1, с. 632].
Одним із засобів служіння людині, механізмом поєднання її інтересів та інтересів управління є державна контрольно-управлінська функція. В Україні триває процес становлення системи державного управління, удосконалення організаційної структури та функціональної діяльності управлінських органів. У постійному пошуку і структурних змінах перебуває організація і діяльність Уряду та центральних органів виконавчої влади [2, с. 3].
Одним із пріоритетних напрямів українського державотворення у сучасний період є проведення адміністративної реформи, тобто здійснення комплексу структурно-функціональних, організаційних і кадрових перетворень у системі виконавчої влади, спрямованих на значне підвищення ефективності реалізації публічної влади у сфері діяльності держави і місцевого самоврядування [3, с. 20].
Забезпечення реформування системи державного управління в Україні, створення умов для побудови відповідно до Конституції України демократичної, соціальної, правової держави, утвердження і забезпечення прав людини і громадянина є однією із складових політики управління в органах державної податкової служби (далі - ОДПС). На здійснення організаційних заходів реформування системи державного управління було видано Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.98 № 810/98. Згідно з вимогами Концепції адміністративної реформи з метою підвищення ефективності державної служби та її реформування Президент підписав Указ від 11.02.2000 р. № 208/2000 "Про підвищення ефективності державної служби" на виконання якого Указом від 14.04.2000 р. за № 599/2000 затверджено Стратегію реформування системи державної служби України. Одним із основних завдань даних нормативно-правових актів є проведення змін організаційної структури апаратів і кадрової політики органів державної служби, до яких відносяться і ОДПС.
Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 визначались структура ОДПС, порядок призначення посадових осіб, функції, права, обов'язки та відповідальність, а також правовий захист працівників.
Початок структурних змін ОДПС за функціональними ознаками відбувається після прийняття постанови КМУ "Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази" від 24.07.93.
Утворено відповідний Департамент як самостійний функціональний підрозділ ДПА України з правами юридичної особи. Основними цілями Програми модернізації ОДПС є: сприяння сталому економічному зростанню, що забезпечить підвищення добробуту широких верств населення України, трансформування ОДПС, є провідний, демократичний, підзвітний суспільству високоефективний державний орган [4, с. 166].
Державна податкова служба - це складова частина апарату державного управління, який являє собою організовану систему спеціальних державних органів - органів державного управління, що перебувають між собою у багатогранних зв'язках і взаємодіють шляхом відносин різного характеру та покликані активно втілювати у життя основні завдання і функції держави [5, с. 30]. Податкова служба України є самостійною одиницею в системі органів виконавчої влади, утвореною шляхом прийняття законів. Вона має чітке організаційно-правове відокремлення і формально закріплену в офіційному порядку внутрішню будову, її органи виступають суб'єктами права. Податкова служба призначена для виконання у порядку суспільного поділу праці управлінської діяльності з реалізації державної політики в галузі здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства [5, с. 106].
Наявність у виконавчої влади спеціалізованих податкових органів, які утворюють державну податкову службу, дозволяє державі забезпечувати досягнення мети оподаткування - надходження коштів до державного бюджету та цільових державних фондів. В основу їх діяльності покладений правовий статус як сукупність функцій та повноважень, які становлять разом з питаннями відання та відповідальності інститут правосуб'єктності [6, с. 34]. Функції управління - це найбільш стійка та постійна категорія, яка, як правило, закріплюється в нормативних актах. У них знаходять свій прояв як цілі, так і завдання управління, а також через них здійснюється вплив на суб'єкт і об'єкт управління. Розглянутій категорії належить провідна роль у формуванні організаційних структур системи управління. Серед організаційних функцій необхідно розділити: організацію, регулювання, контроль [7, с. 8].
Відомий вчений - адміністративіст В.П.Пєтков зазначає, що до поняття "організація" існує два підходи - структурний та поведінський. При структурному підході організація розглядається як система розподілення обов'язків та яким чином передаються повноваження й відповідальність у межах організації для ефективного використання наявних ресурсів з метою досягнення цілей. При поведінському підході у центрі уваги знаходиться людина та роль людського фактора. Чітке визначення організації дане Честером Бернардом, відповідно до якого організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети, а щоб вважатись організацією, вона повинна відповідати деяким вимогам:
- наявність, хоча б двох людей, які вважають себе частиною цієї групи;
- наявність однієї мети, яку приймають як загальну всі члени відповідної групи;
- наявність членів групи, які навмисно працюють разом, щоб досягнути певної мети.
Діяльність організації може здійснюватися в умовах, коли навколишнє середовище організації уже склалося, різко змінюється або має високий ступінь невизначеності [8, с. 20].
За таких умов дедалі більшою мірою підвищуються роль і значення правових форм і методів управління економікою, правового забезпечення виробничої діяльності, зміни законності у сфері господарювання, державної, трудової, виробничої, технологічної дисципліни на всіх рівнях і в усіх ланках економіки країни. Реалізувати ці завдання, ефективно захистити законні права та економічні інтереси підприємств, організацій і установ покликані юридичні служби. Ефективність юридичних служб залежить не лише від особистих якостей їх працівників, а й від належного законодавчогозабезпечення [9, с. 3].
Результати дослідження організаційної структури ОДПС знайшли відображення в праці юриста-науковця В.І.

 
 

Цікаве

Загрузка...