WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини - Реферат

Функції та вимоги до їх реалізації органами внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини - Реферат

вміння встановити позитивні стосунки з будь-якою людиною (в тому числі потерпілим, свідком, підозрюваним); вміння знайти можливості та шляхи розв'язання конфліктів непримусовими засобами; готовність до прийняття особистої відповідальності тощо.
Актуальним є поняття професіоналізму у роботі органів внутрішніх справ, під яким розуміється робота, що характеризується не лише ефективністю, а й законністю, дотриманням закону, який захищає права людини, дотриманням юридичних правил і процедур.
Для досягнення професійної майстерності працівник міліції має набути естетичних (про добро і зло, справедливість тощо), етичних (про низьке, величне, прекрасне, потворне тощо), психологічних знань (про психологічні якості особи: волю, інтелект тощо), духовних (щодогуманістичного характеру правоохоронної, правозастосовної і правовиховної діяльності) переконань.
Працівники міліції постійно вступають в адміністративно-правові відносини з різними суб'єктами, у тому числі з громадянами щодо забезпечення їх прав і свобод. Органи внутрішніх справ є суб'єктами адміністративної юрисдикції, які застосовують норми як матеріального, так і процесуального адміністративного права. Хоча в умовах правової держави першочергове значення має судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових осіб, що і передбачено ст. 55 Конституції України, все ж важливо забезпечити також можливість адміністративного їх оскарження. Так, Концепцією адміністративної реформи в Україні [11] передбачено запровадження в Україні так званої адміністративної "квазіюстиції", тобто створення у системі органів виконавчої влади, в тому числі в органах внутрішніх справ, відповідного рівня спеціальних підрозділів щодо розгляду скарг громадян у порядку, наближеному до судового провадження.
Процесуальна форма створює також детально врегульований, обов'язковий, стабільний та захищений державою правовий режим провадження у кримінальних справах, покликаний забезпечувати істину, свободу і справедливість. Дія принципу "дозволено все, що не заборонено законом", поширюється лише на громадян. Щодо учасників процесу, які мають розпорядницькі повноваження, беззаперечно має діяти протилежний принцип - "дозволено тільки те, на що уповноважив закон, і тільки у визначеній законом процедурі (формі)".
Стаття 6 Конституції України визначає, що органи судової влади здійснюють свої повноваження винятково в межах та відповідно до закону. У ній логічно продовжується загальна вимога ст. 19, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Служба в органах внутрішніх справ формує необхідність розуміння працівником не лише того, що він має робити, але й в ім'я чого він служить. Необхідно розвивати правову базу діяльності органів внутрішніх справ, орієнтуючи її на рівень загальноприйнятих міжнародно-правових стандартів [12]. Проте й на сьогодні залишаються невизначеними, недостатньо врегульованими законом механізми боротьби з такими явищами, як корупція, організована злочинність, тероризм; ще не отримали належного юридичного оформлення державні та митні кордони; вимагає відповідного оформлення правова відповідальність громадян за створення незаконних збройних формувань тощо.
Важливим завданням є те, щоб повага та дотримання прав і свобод людини набували значної соціальної цінності у діяльності органів внутрішніх справ. Тривале панування адміністративно-командної системи негативно відбилося на діяльності органів внутрішніх справ, що виконували свої завдання нерідко засобами, неприйнятними для правової держави, і які суперечили міжнародним пактам з прав людини. Конституція України, поряд з визнанням пріоритетів соціальних цінностей людини, встановлює відповідальність держави за свою діяльність. Сучасна злочинність стає серйозною небезпекою для існування самої держави, вимагаючи нових підходів до боротьби з нею. Лише за умови дієвості та ефективності роботи забезпечується належне середовище, де громадянин має можливість використовувати належні йому права і свободи.
Таким чином, проведений аналіз функцій органів внутрішніх справ України дозволяє зробити висновок, що незважаючи на різні негативні обставини, міліції вдалося зберегти стабільність і закріпити деякі позитивні тенденції, що намітилися останніми роками. Це стало можливим завдяки обраній структурній побудові Міністерства внутрішніх справ та стратегії наступу на злочинність, складовими якої на сьогодні є: нейтралізація невеликих злочинних осередків, запровадження практики масового відпрацювання міст і регіонів з високою концентрацією та активністю криміналітету, удосконалення тактики їх проведення; оперативне відпрацювання процесів у найбільш прибуткових та, на жаль, криміналізованих галузях економіки, паливно-енергетичній, кредитно-банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній та сфері приватизації.
Література:
1. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: Монографія.-Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 406 с.
2. Ануфрієв М.І. Реформування ОВС - завдання № 1 // Вісн. Одеськ. ін-ту внутр. справ. - 1998. - № 1. - С. 7-12.
3. Смирнов Ю.О. Виступ-привітання учасників науково-практичної конференції "Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності": Матер. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, Дніпропетр. юрид. ін-т МВС України, 24-25 вересня 1999 р.) / Гол. ред. кол. О.В. Негодченко. - Д.: Поліграфіст, 1999. - С. 10-12.
4. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1998. - 320 с.
5. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.
6. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - О.: Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, 1996. - 55 с.
7. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підруч. - Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. - 258 с.
8. Негодченко О.В. Функції органів внутрішніх справ у контексті забезпечення прав і свобод людини // Вісн. Луганськ. акад. внутр. справ. - 2003. - № 1. - С. 176-185.
9. Коробка В.М., Волвенко П.В. Роль правосознания сотрудников ОВД в обеспечении прав, свобод граждан в условиях социального государства // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності // Матер. Міжвуз. наук.-практ. конф. (Головне управління по роботі з особовим складом МВС України; Донецьк. ін-т внутр. справ МВС України при Донецьк. нац. ун-ті, 27 квітня 2001 р.) / Голов. ред. І.Г. Кириченко. - Донецьк: ДІВС, 2001. - С. 79-85.
10. Прозатвердження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.08.98 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 21. - Ст. 943.
11. Ворушило В.П. Організаційно-правові заходи по зміцненню законності у діяльності органів внутрішніх справ // Вісн. Одеськ. ін-ту внутр. справ. - 2001. - № 3. - С. 23-33.

 
 

Цікаве

Загрузка...