WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції депутатів місцевих рад - Реферат

Функції депутатів місцевих рад - Реферат

сфери діяльності. А саме, залежно від того, в якій сфері суспільних відносин реалізуються депутатські повноваження, функції депутатів місцевих рад можна поділити на представницьку, політичну, економічну, соціальну, екологічну тощо.
Передусім потрібно наголосити, що представницька функція є першоосновою для реалізації депутатських повноважень і в свою чергу обумовлена природою депутатського мандата, в основу якого покладені ідеї народного представництва.
Представницька функція депутатів місцевих рад, на думку В.Ф. Погорілка, є похідною від представницької функції рад у цілому і являє собою управління державними і громадськими справами, що здійснюється відповідними радами на підставі їх повноважень [4, с.174].
Саме представницькі органи займають пріоритетне місце в системі місцевого самоврядування. Їх провідне місце та роль забезпечуються тим, що депутати, як головні суб'єкти представницького органу, обираються безпосередньо територіальною громадою на основі демократичних принципів виборчого права і виражають її волю, придають їй загальнообов'язковий характер і здійснюють від імені та в інтересах жителів владу на місцях.
Особливе місце в системі функцій депутатів місцевих рад займає політична функція. Це зумовлено перш за все тим, що депутатська діяльність пов'язана з такими явищами, як політика, влада, місцева влада тощо, а також місцем органів місцевого самоврядування в політичній системі, а саме - органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади.
Важливим аспектом діяльності депутатів місцевих рад є політична діяльність, яка включає в себе участь у партійних заходах, у виборчих компаніях, у зустрічах з партійними лідерами. Депутат зобов'язаний представляти інтереси своїх виборців, забезпечувати дотримання і захист на території свого виборчого округу прав і свобод виборців, у т. ч. і політичних.
Одним із важливих завдань місцевого самоврядування в цілому є забезпечення соціально-економічного розвитку муніципального утворення.
Економічна функція депутатів місцевих рад полягає перш за все у вирішенні економічних питань місцевого значення, а саме - депутати, шляхом прийняття рішень, затверджують програми економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; визначають основні напрями бюджетної політики, затверджують місцеві бюджети та контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" тощо.
Соціальна функція депутатів місцевих рад полягає у реалізації соціальної політики держави. Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення в межах своїх повноважень, органи місцевого самоврядування повинні безумовно керуватися приписами законів. Однак це не виключає право органів місцевого самоврядування, які найближче стоять до населення, самостійно встановлювати додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту населення. А саме, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наділяє органи місцевого самоврядування широким колом повноважень щодо встановлення (за рахунок фінансових коштів місцевого самоврядування і благодійних надходжень) додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.
За Конституцією України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50). Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначаються повноваження місцевих рад у галузі природокористування і охорони природного середовища, що являє собою екологічну функцію депутатів місцевих рад, а саме - регулювання земельних відносин, встановлення ставок земельного податку, прийняття рішень щодо стягнення платежів за використання природних ресурсів, а також місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території тощо.
Наступним критерієм класифікації функцій депутатів місцевих рад можна назвати засоби і методи депутатської діяльності і на підставі цього виділити такі функції: нормотворча, організаційна, контрольна.
Нормотворча функція депутатів місцевих рад реалізується шляхом прийняття нормативно-правових актів у процесі практичного здійснення завдань і функцій місцевого самоврядування.
Відповідно до ст. 59 закону про місцеве самоврядування рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Згідно зі ст.19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" депутати місцевих рад на основі Конституції та в межах законодавства можуть прийняти територіальний статут громади села, селища, міста, який є актом загального характеру та найбільш важливим нормативним актом муніципального утворення, оскільки він визначає та закріплює найбільш важливі питання організації та здійснення місцевого самоврядування на відповідній території.
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо відповідною місцевою радою не встановлено більш пізній строк введення їх у дію, і спрямовані на виникнення, зміну чи припинення правовідносин у межах муніципального утворення.
Іншою і не менш важливою функцією депутатів місцевих рад є організаційна функція, основним змістом якої є діяльність депутатів щодо формування власних структур місцевих рад, а саме - діяльність щодо утворення виконавчого комітету відповідної місцевої ради; призначення чи обрання на посади, звільнення з посад тощо. Організаційна функція депута-тів місцевих рад спрямована перш за все на організацію, впорядкування та активізацію діяльності як органів і посадових осіб місцевого самоврядування, так і територіальної громади в цілому.
Контрольна функція депутатів місцевих рад передбачає контроль з боку відповідних рад за діяльністю органів, посадових осіб, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідного муніципального утворення. Депутати місцевих рад здійснюють контроль за діяльністю сільського, селищного, міського голови, заслуховуючи звіт про діяльність виконавчих органів ради; контроль за діяльністю виконавчих комітетів ради; контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій щодо забезпечення інтересів, прав і свобод населення. Функція депутатського контролюспрямована на забезпечення законності, тобто відповідність поведінки суб'єктів, регульованих правом відносин, правовим нормам.
Отже, функції депутатів місцевих рад - це основні напрями їх діяльності. Аналіз завдань і функцій свідчить, що на депутатів місцевих рад покладається основний обсяг самоврядних повноважень. Положення ст. 140 Конституції України, відповідно до якої місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування, дає підстави стверджувати, що місцеві ради потенційно можуть вирішувати будь-яке питання, віднесене до відання місцевого самоврядування, крім питань, які можуть бути предметом місцевого референдуму.
Література:
1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 68 с.
2. Кутафин О.Е. Фадеев В.И. Муниципальное право Росийськой федерации: Учебник. - М.:Юристь, 1997. - 428 с.
3. Батанов О. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 260 с.
4. Погорілко В.Ф., Фрицький О.Ф. Муніципальне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 350 с.
5. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2003. - 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...