WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фінансова основа місцевого самоврядування і фінансова діяльність місцевих рад - Реферат

Фінансова основа місцевого самоврядування і фінансова діяльність місцевих рад - Реферат


Реферат на тему:
Фінансова основа місцевого самоврядування і фінансова діяльність місцевих рад
Робота зі справляння і використання місцевих податків і зборів становить частину фінансової діяльності місцевого самоврядування, що являє собою сукупність здійснюваних у правовій формі дій органів місцевого самоврядування з утворення, розподілу і використання фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується виконання завдань і функцій місцевого самоврядування. В основі змісту фінансової діяльності місцевого самоврядування лежать потреби у грошових коштах та інтереси територіальних громад, які можуть формуватися самими громадами або випливати із завдань, функцій та компетенції місцевого самоврядування.
У найбільш загальному вигляді основний зміст фінансової діяльності місцевого самоврядування становить фінансування соціально-культурної сфери та місцевих потреб - утримання органів влади та управління, органів місцевого самоврядування, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, молодіжні програми, житлове та комунальне го-сподарство, культура, фізична культура і спорт, капітальні вкладення, фінансування агропромислового комплексу, роботи з покращання земель, витрати екологічного характеру та інші видатки. В інших країнах світу до цих видатків окремими видами можуть додаватись будівництво шляхів, ветеринарна допомога, догляд за бідними та сиротами, житлове будівництво, працевлаштування безробітних, ритуальні послуги, збирання та утилізація сміття тощо.
У сфері фінансів завданням, функціям і компетенції місцевих рад повинні відповідати їх правові та реальні фінансові можливості; при цьому основою і причиною існування їх є наявність об'єктивних потреб та інтересів (інтереси являють собою усвідомлені потреби) місцевого населення. В економічній літературі зазначається, що завдання і функції місцевих рад можуть бути поділені на дві групи: 1) завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам влади в межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід'ємною власною компетенцією; 2) завдання та функції, доручені місцевим органам влади центральною владою, або так звані делеговані пов-новаження [6, с. 43].
Фахівці з фінансів і фінансового права завжди наголошували на значенні фінансів у справі зміцнення місцевого самоврядування, підкреслюючи необхідність надання місцевим органам реальних матеріальних можливостей і повноважень. Щоправда, в літературі іноді допускається змішування двох питань - про співвідношення компетенції і матеріальних фінансових ресурсів. Так, В.М. Вишновецький [3, с. 168] слідом за П.М. Годме [4, с. 142] пише, що незалежність місцевих органів більшою мірою визначається їх компетенцією в сфері фінансів, ніж компетен-цією у вирішенні інших питань. У цьому випадку має місце змішування прав (як головної частини компетенції місцевих рад) та об'єкта повноважень - матеріально-фінансової бази. У цілому ж це питання - про самостійність місцевих органів влади - має два аспекти: 1) наявність належних сум грошових коштів; 2) наявність відповідної, в тому числі власної компетенції розпоряджатися ними.
Поняття місцевих фінансів як єдиної фінансової бази місцевих громад, общин, територій сформувалося не відразу з виникненням місцевого самоврядування, а виникло лише наприкінці ХІХ століття. Разом з ним з'явилися і теоретичні розробки поняття місцевих фінансів, які частіше за все називались "місцевим фінансовим господарством", "сукупністю матеріальних засобів", "господарством місцевих спілок" [7, с. 47] та ін. Типовим для радянського періоду було визначення фінансів як місцевих бюджетів (особливо з кінця 30-х років), хоча траплялися і визначення місцевих фінансів як самостійного явища. З кінця 50-х та у 60-х роках сформувався підхід до визначення суті місцевих фінансів як системи економічних відносин базисного характеру, а в 90-х роках все частіше почали використовуватися такі терміни, як "регіональні фінанси", "територіальні фінанси", "місцеві фінанси".
В економічній літературі стверджується думка, що "місцеві фінанси є синонімом поняття фінанси місцевих органів влади", що "синонімами поняття фінанси місцевих органів влади можуть бути такі визначення, як муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси територіальної громади, фінанси комуни, фінанси общини, фінанси муніципального штату, фінанси міста, об-ласті..." [6, с. 34]. Таке твердження не враховує значення відносин власності для функціонування фінансів і методологічне положення про співвідношення форми і змісту стосовно місцевого самоврядування. Поняття "місцеві фінанси" не може бути тотожним поняттю "фінанси місцевих органів влади" тому, що право власності на фінансові ресурси належить місцевому самоврядуванню в цілому, на що прямо вказує ст. 142 Конституції України - "матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти...". До цього слід додати, що п. 5 ст. 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає, що від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. Таким чином, місцеві ради всіх рівнів є лише органами, через які здійснюється місцеве самоврядування і в цьому розумінні близькі до форми його здійснення; бюджетні ж і фінансові ресурси належать у цілому місцевому самоврядуванню.
Бюджетний кодекс України [2] визначив відмінності між поняттями "бюджет місцевого самоврядування" та "місцевий бюджет". До бюджетів місцевого самоврядування віднесено бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, а до місцевих бюджетів - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Так, основоположний акт бюджетного законодавства встановив тісний зв'язок між місцевим самоврядуванням і його фінансовою базою, підкресливши значення сіл, селищ, міст як основи місцевого самоврядування і вивів за межі бюджетів місцевого самоврядування бюджети всіх вищих ланок. Це має певне понятійне значення і для місцевих податків і зборів, які в такому разі не можна називати доходами місцевого самоврядування - вони є доходами всіх місцевих бюджетів, як це випливає з їх назви - "місцеві".
Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети. Самостійність місцевих бюджетів ґарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.
З Бюджетного кодексу України випливає принцип забезпечення місцевих бюджетів власними доходами в розмірі, необхідному для фінансування видатків, пов'язаних з виконанням власнихповноважень місцевого самоврядування і додатковим наданням коштів з державного бюд-жету України для фінансування видатків, пов'язаних з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування повноважень органів ви-конавчої влади та виконання рішень органів державної влади, щороку передбачаються в Законі України про Державний бюджет України.
Принцип збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів полягає в тому, що місцеві бюджети повинні бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень і забезпечення населення послугами, що не є нижчими від рівня мінімальних соціальних потреб. При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів, порядок використання яких передбачено

 
 

Цікаве

Загрузка...