WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування у комунальній сфері - Реферат

Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування у комунальній сфері - Реферат

на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;
7) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.
Відповідно до статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" [1] до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:
1) затвердження та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і регіональних програм;
2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;
3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;
4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
5) управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;
7) встановлення зручного для населення режиму роботи виробників і виконавців;
8) інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
9) укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг;
10) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;
11) проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;
12) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.
Для ефективнішої роботи підприємств доцільно зацікавити їх у виробництві товарів і послуг, які спрямовані на задоволення суспільних потреб населення. Органи місцевого самоврядування можуть зробити це за допомогою комунального замовлення [4].
Питання формування комунального замовлення не знайшли достатнього висвітлення в сучасній літературі. В основі комунального замовлення лежать соціальні норми - показники необхідної бюджетної забезпеченості населення найважливішими житлово-комунальними, соціально-культурними та іншими послугами в натуральному і грошовому вираженні в межах його виконання.
Інститут комунального замовлення - основний організаційно-управлінський інструмент фінансового забезпечення (з коштів бюджету) потреб функціонування і розвитку житлово-комунального господарства, соціальної сфери, інженерної та транспортної інфраструктури і діяльності органів місцевого самоврядування.
Взаємні обов'язки, права і відповідальність, а також інші аспекти взаємовідносин, які виникають між органом місцевого самоврядування з підрядчиками, що виконують комунальне замовлення, встановлюються підрядними договорами щодо його розміщення.
Програми і проекти розвитку місцевого самоврядування в порядку, встановленому статутом, повинні включатись у зведений проект комунального замовлення, який у свою чергу повинен затверджуватися представницькими органами місцевого самоврядування одночасно з місцевим бюджетом, оскільки він є обґрунтуванням його видаткової частини.
Однією з вимог, яка ставиться до комунального замовлення - це його розміщення виключно на конкурсній основі. У тих випадках, коли комунальне замовлення передається локальній природній монополії, договір повинен укладатися на підставі незалежного аудиту цін, тарифів і обсягів послуг, що надаватимуться (технологічний аудит).
Узагальнюючи практику розміщення комунального замовлення, що склалася, наприклад у Російській Федерації, можна виділити суб'єктів діяльності з забезпечення функціонування і розвитку місцевого самоврядування [8, с. 31]. До таких суб'єктів можна віднести:
1) управління комунального замовлення (уповноважений на те структурний підрозділ) місцевої адміністрації, який здійснює підготовку і контроль за виконанням договорів на проектні, будівельні, експлуатаційні, ремонтні та інші види робіт, що фінансуються за кошти місцевого бюджету і входять у затверджений проект комунального замовлення;
2) структурні підрозділи місцевої адміністрації, які здійснюють підготовку пропозицій до зведеного комунального замовлення з метою забезпечення нормативного функціонування і розвитку житлово-комунального господарства, соціальної сфери, інженерної і транспортної інфраструктури, діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних об'єктів і установ;
3) комунальні унітарні підприємства і установи, інші підприємства всіх форм власності - юридичні особи, наділені функціями підрядчика при виконанні комунального замовлення.
Від того, як організована служба комунального замовлення і наскільки ефективно вона працює, прямо залежить ефективність видатків місцевого бюджету і обсяг усіх бюджетних коштів. Досвід переконує, що тільки створення служби управління комунальним замовленням і введення торгів у формі конкурсів, аукціонів дозволяє зекономити 15-20 % бюджетних коштів [8, с. 33].
Кожна держава наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями з урахуванням своїхнаціональних, історичних, культурних та інших традицій. Але за всіх обставин вихідною методологічною основою розмежування повноважень між державними органами і органами місцевого самоврядування має бути принцип, згідно з яким держава не повинна брати на себе вирішення тих питань, які можуть успішно вирішуватися органами місцевого самоврядування [9, с. 263].
Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти такого висновку: в умовах реформування житлово-комунального господарства, роль органів місцевого самоврядування значно підвищується. Як зазначив Президент України в одному із своїх радіозвернень: "Від активної позиції і професіоналізму місцевої влади залежить, наскільки швидко відбудуться зміни на краще. Для цього в регіонах є достатньо ресурсів і фінансової самостійності" [13, с. 2].
З метою створення оптимального механізму правового регулювання фінансування комунального господарства пропонуємо визначити поняття комунального господарства, комунального замовлення, розмежувати повноваження держави та органів місцевого самоврядування на рівні Закону України "Про фінансування комунального господарства", що дозволить чітко визначити терміни, етапи та нормативне забезпечення фінансування даної галузі, а також з'ясувати, скільки коштів витрачається безпосередньо державою і органами місцевого самоврядування на утримання житлово-комунального господарства, чи використовуються ці кошти ефективно, раціонально й економно.
Література:
1. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 47. - Ст. 514.
2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 24. - Ст. 170.
3. Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року № 401-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. - Ст. 79.
4. Про фінансову основу місцевого самоврядування: законопроект від 15 квітня 2003 року № 3387 // Комп'ютерно-правова система "Ліга-Закон".
5. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с.
6. Воронова Л.К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР (на материалах союзной республики). - К.: Выща школа, 1981. - 234 с.
7. Горный М.Б., Иванова В.Н. и др. Основы муниципальной экономики. - М., 2000. - 198 с.
8. Кирсанов С.А. Жилищно-коммунальные услуги в системе муниципального управления. - Санкт-Петербург, 2000. - 231 с.
9. Коментар до Конституції України. - К., 1996. - 321 с.
10. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 478 с.
11. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб: У 2 ч./ За заг. ред. П.Ф. Мартиненка. - Київ.: Знання України, 2005 - 2006; Ч. 2 / Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. - 2006. -120 с.
12. Муніципальне право України: Підручник / Погорілко В.Ф., Фрицький О.Ф., Баймуратов М.О. та ін.; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. - Стер. вид. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.
13. Радіозвернення Президента України від 25 лютого 2006 року // Урядовий кур'єр. - 2006. - № 40. - С. 1-2.

 
 

Цікаве

Загрузка...