WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Умови та підстави фінансово-правової відповідальності - Реферат

Умови та підстави фінансово-правової відповідальності - Реферат

розробити комплекс заходів загального та спеціального попередження правопорушеннь. Як справедливо стверджують багато вчених, підставою виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин є юридичні факти [9, с. 73-74; 8, с. 45]. Професор Воронова Л.К. до юридичних фактів, що впливають на динаміку фінансових правовідносин відносить "життєві обставини", з якими правова норма пов'язує виникнення, зміну та припинення правовідносин. "У фінансових правовідносинах, як і у всіх видах правовідносин, - продовжує вона, - юридичні факти поділяються на дії та події" [9, с. 73].
Існує й інший погляд, згідно з яким під юридичними фактами, що спричиняють появу, зміну та припинення фінансових правовідносин розуміють діяння і події, передбачені фінансовим законодавством [10, с. 67-68].
Професор П.С. Пацурківський, на нашу думку, досить вдало окреслює поняття юридичного факту, визначаючи його як відповідну реальному явищу систему (склад), виділену на основі норми права, що є юридичною підставою настання правових наслідків [5, с. 214].
Юридичні факти - дії, які у фінансових правовідносинах поділяються на правомірні та неправомірні [9, с. 73].
Особливий інтерес становлять юридичні факти - діяння, що характеризуються не відповідністю приписам фінансово-правових норм і тягнуть специфічні правові наслідки. Йдеться про неправомірні діяння, які можна визначити як поведінку, що має вольовий характер і порушує фінансово-правову норму. Наслідком такої поведінки є виникнення охоронних фінансових правовідносин, що спричиняють негативні та небажані для правопорушника правові наслідки.
Вважаємо, що більш обґрунтованими є думки вчених, які стверджують про існування єдиної підстави юридичної відповідальності, яка об'єднує фактичну та юридичну [3, с. 53]. Фактична сторона - це вчинення в реальній дійсності суспільно-шкідливого діяння, а юридична - це передбачуваність ознак такого діяння в законі. Отже, наявність таких ознак є підставою відповідальності. Якщо розглядати підставу фінансово-правової відповідальності, то можна стверджувати, що нею є наявність нормативно-правового акта, який містить ознаки, склад правопорушення.
Умови та причини формують правопорушення в цілому. Проблема відповідальності в теорії та на практиці існує лише в зв'язку з правопорушенням, яке є достатньою підставою (юридичним фактом) для виникнення юридичної відповідальності, тому що породжує право держави застосовувати до правопорушника санкцію правової норми [7, с. 76].
Різні види правопорушень є підставами для різних видів юридичної відповідальності. По суті, такі правопорушення мають однакову структуру, але різний зміст, який надає можливість віднести правопорушення до кожного з видів юридичної відповідальності Саме тому існує необхідність розкриття змісту певного виду правопорушень.
Можна погодитися з П.С. Пацурківським [5, с. 220], який вважає, що неправомірні діяння в фінансовій галузі слід вважати фінансовими правопорушеннями.
Існує необхідність законодавчого закріплення поняття "фінансове правопорушення". Формування такого поняття на законодавчому рівні надасть можливість усвідомити суб'єкт ступеня скоєння протиправного діяння. На даний час законодавчо закріплено поняття "бюджетне правопорушення" та "податкове правопорушення", які практично є різновидами фінансового. Але, як можна говорити про конкретні правопорушення, спрямовані на порушення норм підгалузей фінансового права, не визначивши загального поняття та його основні риси. Отже, аргументуючи самостійність фінансово-правової відповідальності, особливу увагу варто приділити визначенню фінансового правопорушення. Даний термін можна сформувати, спираючись на загальне поняття "правопорушення".
Учені по-різному трактують визначення "правопорушення". Котляревський Г.С. та Назаров Б.Л. вказують, що правопорушення - це юридичний факт, що відображає відповідне протиправне діяння деліктоздатної особи [2, с. 40]. Самощенко І.С., зазначає, що правопорушення - це винне протиправне діяння учасників суспільних відносин [6, с. 7]. Отже, до однієї думки щодо визначення правопорушення вчені не дійшли, хоча спільним є те, що вони вважають його протиправним діянням винного суб'єкта.
У широкому розумінні термін "правопорушення" - антисуспільне діяння, яке спричиняє шкоду суспільству та карається законом [12, с. 357].
У вузькому значенні правопорушення - це суспільно небезпечне, винне діяння деліктоздатного суб'єкта, за яке чинний закон передбачає юридичну відповідальність [4, с. 104].
Зазначимо, що фінансове право як галузь права регулює відносини в сфері утворення, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів коштів. Чіткість реалізації та виникнення зазначених відносин між суб'єктами фінансового права забезпечує цілий ряд нормативних актів, у яких визначено, як повинні діяти особи. Законодавець, виходячи з практичного досвіду, допускає можливість порушення актів, хоча не називає такі факти фінансовим правопорушенням. Але можна зробити висновок, що будь-які протиправні дії, спрямовані на порушення норм фінансового законодавства, є правопорушеннями.
Зважаючи на наведене вище, можна визначити фінансове правопорушення як діяння суб'єктів фінансових правовідносин, що спричинило порушення встановленого фінансово-правовими нормами порядку мобілізації,розподілу, використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, за яке передбачена юридична відповідальність.
Отже, фінансово-правові норми повинні містити приписи, що визначатимуть усі необхідні елементи фінансового правопорушення, ступінь протиправної поведінки та виступатимуть основою для застосування заходів впливу до осіб, які їх порушують.
Фінансове правопорушення можна розуміти у двох значеннях: у вузькому та широкому.
Якщо говорити про фінансові правопорушення як фактичну підставу фінансово-правової відповідальності, то у даному випадку ми його розуміємо у вузькому значенні. Відомо, що за правопорушення, які полягають у порушенні встановленого фінансово-правовими нормами порядку мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів коштів можуть застосовуватися інші заходи впливу, тобто кримінальна, адміністративна відповідальність. У даному випадку йдеться про фінансове правопорушення у широкому значенні, яке є узагальнюючим поняттям, бо поєднує в собі протиправні діяння, що мають ознаки злочинів, адміністративних проступків чибезпосередньо фінансових правопорушень. Можливо, навіть фінансове правопорушення у широкому розумінні краще називати правопорушенням у фінансовій сфері, яке буде узагальнюючим поняттям.
На умови виникнення фінансово-правової відповідальності в її конкретних проявах впливає ряд чинників, серед яких на перше місце виходить специфіка того чи іншого фінансово-правового інституту. Отже, на законодавчому рівні необхідно передбачити перелік умов виникнення фінансової відповідальності..
Оскільки правопорушення є підставою відповідальності, існує необхідність законодавчого закріплення поняття "фінансове правопорушення".
Література:
1. Баринов О.В. Юридические факты в советском трудовом праве: Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. - Л., 1980. - 196 с.
2. Котляревський Г.С. Назаров Б.Л. Проблемы общей теории права. - М., 1973. - 79 с.
3. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Бажанов М.І., Баулін Ю.В., Борисов В.І. та ін.; За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харків: Хрінком Інтер. - Право, 2002. - 416 с.
4. Олійник А.О. та інші. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 176 с.
5. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - 276 с.
6. Самощенко И.С. Правопорушения и юридическая ответственность. - М., 1966. - 30 с.
7. Самощенко И.С. Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. - Москва: Юридическая литература, 1971. - 240 с.
8. Финансовое право: Учебник для вузов / Артемов Н.М., Горбунова О.Н., Денисова И.Г. и др.; Отв. ред. О.Н. Горбунова. - М.: Юристъ, 1996. - 400 с.
9. Фінансове право: Навчальний посібник / За ред. д.ю.н. Воронової Л.К. - К.: Вентурі, 1998. - 384 с.
10. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан: Общая часть. -Алматы: Карты-гараж, 1995. - 224 с.
11. Чистяков А.А. Элементы основания уголовной ответственности. Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н. - Рязань, 1993. - 197 с.
12. Юридический энциклопедический словарь. / Гл. ред. А.Я. Сухарев; Ред. кол.: М.М. Богуславский и др. - 2-е доп. изд. - М.: Советская энциклопедия, 1987. - 528 c.

 
 

Цікаве

Загрузка...