WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Умови та підстави фінансово-правової відповідальності - Реферат

Умови та підстави фінансово-правової відповідальності - Реферат


Реферат на тему:
Умови та підстави фінансово-правової відповідальності
Одним із видів юридичної відповідальності є фінансово-правова відповідальність, покликана охороняти фінансово-правові відносини.
Існує необхідність розмежування понять "підстава" та "умова" виникнення фінансової відповідальності, бо саме від чіткості визначення в чинних нормативно-правових актах підстав та умов виникнення фінансово-правової відповідальності залежить обґрунтованість правової норми, реалізація суб'єктивних прав і виконання обов'язків. Дослідженню певних аспектів фінансово-правової відповідальності присвятили свої роботи П.С. Пацурківський, Л.К. Воронова, І.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин та інші вчені. У той же час в юридичній літературі не приділяється достатньої уваги з'ясуванню відмінностей зазначених понять. Разом з тим, наявність теоретичних доробок дає підстави заперечувати їх тотожність. Так, можна підтримати професора П.С. Пацурківського, який зазначає, що як підстава, так і умова відображають не тільки різні сторони об'єктивної дійсності, але й відіграють якісно відмінну функціональну роль при виникненні, зміні та припиненні фінансового правовідношення [5, с. 222]. У свою чергу, для виникнення охоронного правовідношення доцільно однієї підстави, а умов може бути декілька [1, с. 99]. Так як фінансово-правова відповідальність є правовідношенням охоронного типу, то можна погодитися із ученими, про наявність її підстави та умов виникнення. Необхідно зазначити, що умова - категорія, в якій відображено відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає й існує [5, с. 222]. Під підставою розуміється явище, яке породжує інше, що розглядається як наслідок. Умови - це початкові обставини, наявність яких створює можливість появи інших елементів, у той час як підстава є кінцевим результатом та детермінує появу явища [11, с. 47].
Зазначене вище вказує на актуальність питання, що розглядається. Визначення умов та підстав відповідальності зумовить обґрунтоване застосування міри державного примусу. Метою наукової статті є теоретичне дослідження понять "підстава" та "умова" фінансово-правової відповідальності та закріплення цих понять на законодавчому рівні. Для досягнення мети перед автором постали такі завдання: розмежування понять "підстава" та "умова"; визначення умов, що сприяють вчиненню правопорушень у бюджетній сфері та поняття фінансового правопорушення.
Диференціація умов залежно від конкретного складу фінансового правопорушення зумовлена особливостями відносин фінансово-правової відповідальності.
Заслуговує на увагу підхід, який обрали розробники Податкового кодексу Російської Федерації, визначивши коло умов притягнення до податкової відповідальності:
1) притягнення до відповідальності фізичних осіб можливе лише за відсутності в діях особи ознак складу злочину;
2) притягнення до відповідальності не звільняє правопорушника від обов'язку сплатити недоїмку;
3) притягнення до відповідальності можливе лише за відсутності обставин, що виключають вину особи, яка вчинила правопорушення;
4) притягнення до відповідальності можливе лише в межах строків давності (три роки) встановлених для застосування заходів податкової відповідальності та інші (ст. 112-113 Податкового кодексу РФ).
На жаль, як для фінансового, так і для податкового законодавства України це не є характерним. Умови виникнення фінансово-правової відповідальності, не знайшли свого втілення в єдиному нормативному акті. Чинне законодавство України дозволяє лише відстежити умови, з якими законодавець пов'язує настання фінансово-правової відповідальності. Наприклад, застосування заходів фінансово-правової відповідальності за порушення правильності та повноти нарахування, своєчасності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів може бути визнано неправомірним за таких умов:
1) платіж віднесений до загальнодержавних або місцевих податків, зборів (обов'язкових платежів) і передбачений податковим законодавством;
2) обов'язок сплатити встановлений податковою нормою, винятково законами України про оподаткування;
3) законодавчо чітко передбачений термін сплати платежу та терміни подання податкової декларації тощо.
Наведений перелік є узагальненням обставин, передбачених законодавством для застосування заходів фінансово-правової відповідальності в сфері оподаткування.
У такому інституті фінансового права як банківське право, також можна виділити умови, за наявності яких до банківських установ застосовуються заходи фінансово-правової відповідальності:
1) наявність розрахункового документа на перерахування коштів, які знаходяться в банку платника по його розрахунковому рахунку;
2) виконання розрахункового документа за рахунок коштів, що належать клієнту та знаходяться на рахунках у банківській установі;
3) наявність вини банку.
Отже, виходячи з підходу до умов різних інститутів фінансового права, за наявності яких застосовуються заходи фінансово-правової відповідальності, постає потреба визначитина законодавчому рівні умови фінансового правопорушення, тому що це зачіпає права та законні інтереси всіх учасників фінансових правовідносин.
Умовами можна вважати всі ті обставини, без яких відповідальність не могла б виникнути і не могла б існувати. Але не всі обставини відіграють однакову роль. Одні з них створюють лише реальну можливість злочинних мотивів, а інші перетворюють цю можливість у дійсність.
Особливої уваги заслуговує інститут бюджетного права. Умови, які сприяють вчиненню правопорушень у бюджетній сфері, а точніше створюють реальну можливість для цього, можуть носити економічний, політичний, правовий, організаційний характер. Частіше на практиці їх вважають причинами скоєння бюджетних правопорушень, а не умовами.
Можна розглянути деякі з них:
1) економіко-соціальні умови. На економічне життя суспільства впливає стан і розвиток сфери виробництва, забезпечення потреб та інтересів населення (зайнятість, отримання стабільного доходу). В останні роки в Україні фінансування підприємств здійснюється за принципом поєднання власних кредитних і лише в останню чергу бюджетних коштів, витрати на такі сфери, як охорона здоров'я, освіта, наука, зменшуються. Відсутність у підприємств достатніх асигнувань не дозволяє здійснювати повноцінне виробництво. Це призводить до послаблення економіки.
До найбільш значних факторів, які сприяють активізації правопорушень у бюджетній сфері, належать: відсутність ефективного контролю з боку держави за використанням і розпорядженням державною власністю, а також відсутності у більшості громадян навичок економічної поведінки в умовах ринкових відносин;
2) політичні умови. Політична нестабільність послаблює роль держави як гаранта економічних відносин. У зв'язку зі зміною керівництва, плином кадрів, корумпованістю державного апарату та керівної управлінської ланки, незадоволенням частини населення діяльністю місцевих, обласних і державних органів влади виникаєзагроза постійного контролю, не забезпечується авторитетом та силою держави правопорядок у багатьох сферах економічної діяльності;
3) правові умови. Проведення реформи в державі потягли легалізацію протиправно нажитих капіталів, відмивання грошей, привласнення власності державного значення. Законодавче забезпечення відстає від вимог часу. Деякі галузі права є кодифікованими, але мають значні прогалини, що надає можливість незаконної діяльності для особистого збагачення.
Про слабкість законодавчого регулювання механізмів відповідальності в фінансово-бюджетній сфері свідчило довільне фінансування окремих видів видатків, недофінансування та одночасне фінансування видатків, не передбачених законами України про бюджет на відповідний рік. Лише з 1-го січня 2002 року набрав чинності Бюджетний кодекс України, яким передбачено перелік порушень у бюджетній сфері, хоча він є неповним. Подібне запізнення законодавчого регулювання свідчить у правовому відношенні про недоліки, а в соціально-психологічному і економічному аспекті породжує негативні наслідки, і зниження авторитету правових норм.
На умови виникнення фінансово-правової відповідальності в її конкретних проявах впливає ряд чинників, серед яких на перше місце виходить така обставина, як специфіка того чи іншого фінансово-правового інституту, у даному випадку бюджетного права.
До безпосередніх умов, які перетворюють, як зазначалося, можливість протиправних мотивів у дійсність слід віднести правосуб'єктність учасників охоронних фінансових правовідносин і наявність відповідних фінансово-правових норм.
Можна відмітити, що знання умов дозволить на якісному рівні

 
 

Цікаве

Загрузка...